Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 37515069
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 29.06.2021

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів


з/п
Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 29.06.2021 3300000 3397994 97.4 https://sebgroup.com/about-us/our-business/our-locations/seb-in-ukraine/general-shareholders-meetings
Зміст інформації:
Рішенням №31 єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" на додаток та не відміняючи раніше прийняте рішення акціонера надано згоду на вчинення Банком значного правочину (в значенні Закону України "Про акціонерні товариства"), а саме: укласти додатковий договір до Генерального кредитного договору від 01.03.2019 р. №380797-ГК, укладеного з Національним банком України. Встановлено максимально можливий розмір зобов'язань за правочином на отримання кредиту у сумі 1 320 000 000,00 грн. (один мільярд триста двадцять мільйонів гривень), максимально можливий розмір зобов'язань за правочином щодо надання застави у сумі - 1 980 000 000,00 грн. (один мільярд дев'ятсот мільйонів гривень 00 копійок), максимально можливий розмір зобов'язань з урахуванням вартості застави - 3 300 000 000,00 грн. (три мільярди триста мільйонів гривень 00 копійок).

Подальше погодження наведеного вище значного правочину Наглядовою радою Банку, стосовно якого прийняте це Рішення єдиного акціонера Банку, не вимагається.

Надати повноваження Голові Правління Банку Нільсу Леннарту Крістіану Андерссону та/або Першому Заступнику Голови Правління, та/або Заступнику Голови Правління, та/або іншим особам, що тимчасово виконують обов'язки Голови Правління, на визначення інших умов, укладення та підписання вищевказаного правочину від імені Банку без необхідності отримання будь-яких додаткових погоджень органів управління Банку.