Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00032129
Повне найменування емітента: акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України"
Дата, на яку складено інформацію: 30.06.2021

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів


з/п
Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 30.06.2021 51378554.48 233538884 22
Зміст інформації:
30.06.2021 Наглядовою радою акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", далі - Банк, (протокол засідання Наглядової ради від 30.06.2021 № 34) за пропозицією/рекомендацією комітету з питань ризиків, прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Характер правочину: здійснювати у період до 31.08.2021 (включно) операції з розміщення коштів шляхом придбання депозитних сертифікатів Національного банку України строком до 31 дня (включно) в рамках Єдиного договору банківського обслуговування, укладеного з Національним банком України, та вчиняти Банком правочин (-и) щодо цього, за умови, що загальна сума такого (-их) правочину (-ів), вчиненого (-их) щодо придбання зазначених депозитних сертифікатів, які одночасно на відповідну дату будуть перебувати у власності Банку, не перевищуватиме суму, що становить 22% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку. Вартість активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2020 становить 233 538 884 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину (-ів) до вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності становить 22%. Загальна кількість голосів - 8 (вісім), кількість голосів, що проголосували "за" - 8 (вісім), кількість голосів, що проголосували "ні" - жоден. Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг протоколу засідання Наглядової ради, на якому прийняте рішення - не надається, оскільки Банк не є публічним акціонерним товариством.