Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32790234
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "АДМ Iллiчiвськ"
Дата, на яку складено інформацію: 25.04.2019

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 25.04.2019 166233 664932 25
Зміст інформації:
25.04.2019 року на Рiчних Загальних зборах акцiонерiв було прийнято рiшення про попереднє схавлення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати проведення загальних зборiв, а саме:
укладення договору (iв) поворотної фiнансової допомоги мiж ПрАТ «АДМ Iллiчiвськ» (що виступає в якостi боржника) та ТОВ «АДМ ТРЕЙДIНГ УКРАЇНА» (що виступає в якостi кредитора) на загальну суму, що може перевищувати 166 233 000 грн, але не бiльше 200 000 000 грн, а також протягом одного року з дати проведення даних загальних зборiв будь-яких додаткових угод до такого договору (iв). Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 664 932 000 грн; спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 25 %; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 985 820 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 985 820 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення склала 985 820 шт. та «проти» прийняття рiшення - 0 шт.
25.04.2019 року на Рiчних Загальних зборах акцiонерiв було прийнято рiшення про попереднє схавлення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати проведення загальних зборiв, а саме:
Вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення даних загальних зборiв значного правочину (чи за необхiдностi значних правочинiв), а саме – укладення договору (договорiв) на переробку насiння соняшнику на давальницьких умовах мiж Товариством та ТОВ «АДМ Трейдiнг Україна» (код згiдно з ЄДРПОУ – 20027449), сукупна вартiсть предмету якого (яких) може перевищувати 166 233 000 грн та будь-яких додаткових угод до такого договору (договорiв). Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 664 932 000 грн; спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 25 %; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 985 820 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 985 820 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення склала 985 820 шт. та «проти» прийняття рiшення - 0 шт.
25.04.2019 року на Рiчних Загальних зборах акцiонерiв було прийнято рiшення про попереднє схавлення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати проведення загальних зборiв, а саме:
Вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення даних загальних зборiв значного правочину (чи за необхiдностi значних правочинiв), а саме – укладення договору (договорiв) купiвлi-продажу (поставки) з юридичною особою за законодавством Швейцарiї ADM International S?rl, сукупна вартiсть предмету якого (яких) може перевищувати 166 233 000 грн та будь-яких додаткових угод до такого договору (договорiв). Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 664 932 000 грн; спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 25 %; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 985 820 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 985 820 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення склала 985 820 шт. та «проти» прийняття рiшення - 0 шт.
25.04.2019 року на Рiчних Загальних зборах акцiонерiв було прийнято рiшення про попереднє схавлення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати проведення загальних зборiв, а саме:
Вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення даних загальних зборiв значного правочину (чи за необхiдностi значних правочинiв), а саме – укладення договору (договорiв) купiвлi-продажу (поставки) з юридичною особою за законодавством Нiмеччини ADM Germany GmbH, сукупна вартiсть предмету якого (яких) може перевищувати 166 233 000 грн та будь-яких додаткових угод до такого договору (договорiв). Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 664 932 000 грн; спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 25 %; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 985 820 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 985 820 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення склала 985 820 шт. та «проти» прийняття рiшення - 0 шт.
25.04.2019 року на Рiчних Загальних зборах акцiонерiв було прийнято рiшення про попереднє схавлення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати проведення загальних зборiв, а саме:
Вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення даних загальних зборiв значного правочину (чи за необхiдностi значних правочинiв), а саме – укладення договору (договорiв) купiвлi-продажу (олiї) з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «АДМ Трейдiнг Україна» (код згiдно з ЄДРПОУ – 20027449), сукупна вартiсть предмету якого (яких) може перевищувати 166 233 000 грн та будь-яких додаткових угод до такого договору. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 664 932 000 грн; спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 25 %; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 985 820 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 985 820 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення склала 985 820 шт. та «проти» прийняття рiшення - 0 шт.
25.04.2019 року на Рiчних Загальних зборах акцiонерiв було прийнято рiшення про попереднє схавлення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати проведення загальних зборiв, а саме:
Вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення даних загальних зборiв значного правочину (чи за необхiдностi значних правочинiв), а саме – укладення договору позики з нерезидентом - юридичною особою за законодавством Швейцарiї ADM International S?rl, сукупна вартiсть предмету якого (яких) може перевищувати 166 233 000 грн та будь-яких додаткових угод до такого договору. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 664 932 000 грн; спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 25 %; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 985 820 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 985 820 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення склала 985 820 шт. та «проти» прийняття рiшення - 0 шт.
25.04.2019 року на Рiчних Загальних зборах акцiонерiв було прийнято рiшення про попереднє схавлення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати проведення загальних зборiв, а саме:
Вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення даних загальних зборiв значного правочину (чи за необхiдностi значних правочинiв), а саме - укладення будь-яких додаткових угод до генерального договору про короткостроковi кредити № 432 вiд 08 червня 2012 року мiж ПАТ «Сiтiбанк» (що виступає в якостi банку), та ТОВ «АДМ ТРЕЙДIНГ УКРАЇНА» (що виступає в якостi Позичальника-1) та ПрАТ «АДМ Iллiчiвськ» (що виступає в якостi Позичальника-2) на загальну суму, що може перевищувати 166 233 000 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 664 932 000 грн; спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 25 %; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 985 820 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 985 820 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення склала 985 820 шт. та «проти» прийняття рiшення - 0 шт.