Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 01033409
Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів


з/п
Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Предмет правочину Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 11.05.2018 Наглядова рада 2244 12528 17.9 Передача в оперативну оренду майна ТОВ "Мiнторг" по договору оренди №24 вiд 14.05.2018р. 11.05.2018 http://www.zhbi.com.ua/
Зміст інформації:
Передача в оперативну оренду майна ТОВ "Мiнторг" по договору оренди №24 вiд 14.05.2018р.