Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 14305909
Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
Дата, на яку складено інформацію: 24.09.2020

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів


з/п
Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Розмір дивідендів на одну акцію, грн. Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5 6
1 24.09.2020 700000 0.014 09.10.2020 - 09.11.2020 через депозитарну систему
Зміст інформації:
11 вересня 2020 року дистанційними річними Загальними зборами акціонерів Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (Протокол № Зб-61) прийнято рішення:
- направити 700 000,00 гривень (сімсот тисяч гривень 00 копійок) на виплату дивідендів власникам привілейованих акцій Банку в межах розподілу прибутку за результатами діяльності Банку у 2019 році;
- доручити Наглядовій раді Банку визначити порядок та строк виплати дивідендів за привілейованими акціями та повідомити акціонерів про їх виплату.
Наглядовою радою Банку (Протокол № НР-9/7 від 24.09.2020 р.) прийнято рішення про визначення порядку та строку виплати дивідендів за привілейованими акціями Банку, відповідно до якого:
- строк нарахування дивідендів за привілейованими акціями: не пізніше 09 жовтня 2020 року;
- строк виплати дивідендів за привілейованими акціями: не пізніше 09 листопада 2020 року.
Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями - 30 січня 2020 р., встановлена на підставі рішення Наглядової ради Банку (Протокол №НР-1/9 від 21.01.2020 р.).
2 24.09.2020 4273913799.31 0.0695 26.10.2020 - 26.11.2020 через депозитарну систему
Зміст інформації:
11 вересня 2020 року дистанційними річними Загальними зборами акціонерів Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (Протокол № Зб-61) прийнято рішення:
- направити 4 273 913 799,31 гривень (чотири мільярди двісті сімдесят три мільйони дев'ятсот тринадцять тисяч сімсот дев'яносто дев'ять гривень 31 копійку) на виплату дивідендів власникам простих акцій Банку в межах розподілу прибутку за результатами діяльності Банку у 2019 році;
- доручити Наглядовій раді Банку визначити порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями та повідомити акціонерів про їх виплату.
Наглядовою радою Банку (Протокол № НР-9/7 від 24.09.2020 р.) прийнято рішення про визначення порядку та строку виплати дивідендів за простими акціями Банку, відповідно до якого:
- строк нарахування дивідендів за простими акціями: не пізніше 26 жовтня 2020 року;
- строк виплати дивідендів за простими акціями: не пізніше 26 листопада 2020 року.
Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями - 09 жовтня 2020 р., встановлена на підставі рішення Наглядової ради Банку (Протокол №НР-9/7 від 24.09.2020 р.).