Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 14282829
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 22.03.2021

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів


з/п
Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Розмір дивідендів на одну акцію, грн. Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5 6
1 22.03.2021 1304046035.2 91.04 23.03.2021 - 22.09.2021 через депозитарну систему
Зміст інформації:
Річними Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" 22.03.2021 р. (Протокол № 85) прийнято рішення про виплату акціонерам Банку дивідендів за результатами діяльності Банку у 2020 році у розмірі 1 304 046 035,20 грн з розрахунку на 1 просту іменну акцію Банку - 91,04 грн. Рішенням Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" 22.03.2021 р. (Протокол № 363) затверджено дату складання переліку акціонерів Банку, які мають право на отримання дивідендів, 22 березня 2021 р. Встановлено наступний порядок виплати дивідендів: дивіденди за результатами діяльності Банку у 2020 р. виплачуються виключно грошовими коштами в національній валюті України через депозитарну систему України шляхом перерахування Банком коштів у повному обсязі, що підлягають виплаті особам, які мають право на отримання дивідендів, на грошовий рахунок Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для перерахування на грошовий рахунок депозитарної установи для подальшої їх виплати депонентам. Банк здійснює виплату дивідендів всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, у межах строку виплати дивідендів. Відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 05.03.2021 р. дата початку виплати дивідендів за простими іменними акціями Банку 23 березня 2021 р. та строк їх виплати до 22 вересня 2021 р. включно.