Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00282406
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод залізобетонних шпал"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про дивіденди


За результатами звітнього періоду У звітному періоді
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 9480000 1090500
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 3.239 0.037
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. 1090500
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2017
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату 22.06.2018 / 1090500 грн
Опис КМ України постановляє затвердити базовий норматив вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi господарських товариств, у статутному капiталi яких є корпоративнi права держави, у розмiрi 75 вiдсоткiв. Дата прийняття рiшення - 26.04.2018р. Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 31.12.2017р. Розмiр - 1090500,00 грн. Порядок виплати - Безпосередньо до Державного бюджету. Строк виплати - до 01.07.2018р. (платiжне доручення №9748 вiд 22.06.2018р.).