Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 19255777
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Астра Люкс"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

7. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента


Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Тип цінних паперів Кількість цінних паперів (шт.) Від загальної кількості цінних паперів (у відсотках)
1 2 3 4
- Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний 0 0
Усього Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний 0 0