Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 19255777
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Астра Люкс"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Винагороди або компенсуцiї протягом звiтного перiоду не виплачувалися