Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 14307794
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Консолідованa річна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ" за ЄДРПОУ 14307794
Територія за КОАТУУ 2310137500
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності 30.30 за КВЕД 30.30
Середня кількість працівників 27320
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса пр. Моторобудівників, 15, м.Запоріжжя, Шевченківський, Запорiзька область, 69068, Україна, 0617204211
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 2019 | 01 | 01 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 3695 2520 0
первісна вартість 1001 8688 9471 0
накопичена амортизація 1002 4993 6951 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 70607 135421 0
Основні засоби: 1010 7021147 7212062 0
первісна вартість 1011 11400829 12014124 0
знос 1012 4379682 4802062 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 26744 358241 0
первісна вартість 1016 36671 371382 0
знос 1017 9927 13141 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

31272

22038

0
інші фінансові інвестиції 1035 1541 8616 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 199881 0
Відстрочені податкові активи 1045 67003 95464 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 418867 331840 0
Усього за розділом I 1095 7640876 8366083 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 14290361 16462336 0
Виробничі запаси 1101 4099943 4610208 0
Незавершене виробництво 1102 8905486 10585339 0
Готова продукція 1103 1265291 1247841 0
Товари 1104 19641 18948 0
Поточні біологічні активи 1110 87 106 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 3124540 1427761 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

562525

948111

0
з бюджетом 1135 270757 271532 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 24 119 0
з нарахованих доходів 1140 439 310 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 366801 347735 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 9313 9789 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 2756289 1469427 0
Готівка 1166 1591 4222 0
Рахунки в банках 1167 2752625 1464382 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 93769 191741 0
Усього за розділом II 1195 21474881 21128848 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 338 289 0
Баланс 1300 29116095 29495220 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 280529 280529 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 121682 0 0
Додатковий капітал 1410 1745106 1606600 0
Емісійний дохід 1411 419651 420390 0
Накопичені курсові різниці 1412 -5017 139 0
Резервний капітал 1415 71251 71251 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 18017886 19397065 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 625 ) ( 1387 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Неконтрольована частка 1490 -7991 302 0
Усього за розділом I 1495 20227838 21354360 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 15603 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 155681 307475 0
Довгострокові кредити банків 1510 369971 280751 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 1571842 1631285 0
Довгострокові забезпечення 1520 144337 112597 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 1328767 1097247 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 3586201 3429355 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 804356 560539 0
Векселі видані 1605 103 9103 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 56919 84225 0
за товари, роботи, послуги 1615 590241 775669 0
за розрахунками з бюджетом 1620 208736 243654 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 175449 214877 0
за розрахунками зі страхування 1625 40647 46934 0
за розрахунками з оплати праці 1630 119991 132887 0
за одержаними авансами 1635 3279677 2658148 0
за розрахунками з учасниками 1640 98133 32336 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 63235 102417 0
Доходи майбутніх періодів 1665 3374 3092 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 36644 62501 0
Усього за розділом IІІ 1695 5302056 4711505 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 29116095 29495220 0

Примітки Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"
Керівник С.А.Войтенко
Головний бухгалтер А.О.Тиханський

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ" за ЄДРПОУ 14307794
(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2018 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 12239687 15024451
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 7291413 ) ( 6669907 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 4948274 8354544
Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1008736 1006204
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2130 ( 0 ) ( 0 )
Адміністративні витрати 2130 ( 1482211 ) ( 1247392 )
Витрати на збут 2150 ( 768210 ) ( 945853 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1972444 ) ( 1745664 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 1734145 5421839
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 17812 3824
Інші фінансові доходи 2220 103813 7713
Інші доходи 2240 330356 45896
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 271862 ) ( 232205 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 2977 ) ( 1138 )
Інші витрати 2270 ( 54479 ) ( 1306762 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 1856808 3939167
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -604615 -1082879
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 1252193 2856288
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 -34
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 -690 4986
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 -8 0
Інший сукупний дохід 2445 -144393 -33155
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -145091 -28203
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -145091 -28203
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1107102 2828085
Чистий прибуток (збиток), що належить:
власникам материнської компанії

2470

1257497

2846346
неконтрольованій частці 2475 -5304 9941
Сукупний дохід, що належить:
власникам материнської компанії

2480

1118252

2814173
неконтрольованій частці 2485 -11150 13912
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 6971731 5860340
Витрати на оплату праці 2505 2772299 2352259
Відрахування на соціальні заходи 2510 587070 498880
Амортизація 2515 863505 804089
Інші операційні витрати 2520 3839249 10906838
Разом 2550 15033854 20422406
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 2077736 2077170
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2077736 2077170
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 602.67 1375.08
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 602.67 1375.08
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"
Керівник С.А. Войтенко
Головний бухгалтер А.О. Тиханський

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ" за ЄДРПОУ 14307794
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2018р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

7780551

7718808
Повернення податків і зборів 3005 1167826 822257
у тому числі податку на додану вартість 3006 1167779 822248
Цільового фінансування 3010 51847 35238
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 4180 230
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 6148104 6327857
Надходження від повернення авансів 3020 174746 139303
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 63574 105008
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 6415 6240
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 278240 617594
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 1274056 ) ( 1903904 )
Праці 3105 ( 2142483 ) ( 1860486 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 586577 ) ( 541513 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 938618 ) ( 944407 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 350906 ) ( 478448 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 3785 ) ( 7076 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 583927 ) ( 458883 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 10084533 ) ( 7756071 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 164611 ) ( 46197 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 23659 ) ( 19976 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 883177 ) ( 1182501 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -426411 1517250
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 213 0
необоротних активів 3205 34619 24664
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 26820 239
дивідендів 3220 548 2129
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 94 5647
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 41907 300
Інші надходження 3250 732 34735
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 694 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 660441 ) ( 1022879 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 47300 ) ( 8267 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -603502 -963432
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 13163 99862
Отримання позик 3305 266530 1011734
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 47945 30450
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 11824 ) ( 95242 )
Погашення позик 3350 307186 1087001
Сплату дивідендів 3355 ( 99666 ) ( 25112 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 89290 ) ( 106700 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 477 ) ( 15727 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -180805 -187736
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1210718 366082
Залишок коштів на початок року 3405 2756289 2352855
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -76144 37352
Залишок коштів на кінець року 3415 1469427 2756289

Примітки Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"
Керівник С.А. Войтенко
Головний бухгалтер А.О. Тиханський

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ" за ЄДРПОУ 14307794
(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2018 р.


Стаття Код рядка Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Разом
зареєстрований капітал капітал у дооцінках додатковий капітал резервний капітал нерозподілений прибуток (непокритий збиток) неоплачений капітал вилучений капітал всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року 4000 280529 121682 522693 71315 18440600 0 -3539 19433280 -51847 19381433
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 1222413 -64 -422714 0 2914 802549 43856 846405
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 280529 121682 1745106 71251 18017886 0 -625 20235829 -7991 20227838
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 1257497 0 0 1257497 -5304 1252193
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 -139245 0 0 0 0 -139245 -5846 -145091
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 5156 0 0 0 0 5156 -5846 -690
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 -8 0 0 0 0 -8 0 -8
Інший сукупний дохід 4116 0 0 -144393 0 0 0 0 -144393 0 -144393
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 -12586 -12586 0 -12586
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 739 0 0 0 11824 12563 0 12563
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -121682 0 0 121682 0 0 0 19443 19443
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -121682 -138506 0 1379179 0 -762 1118229 8293 1126522
Залишок на кінець року 4300 280529 0 1606600 71251 19397065 0 -1387 21354058 302 21354360

Примітки Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"
Керівник С.А. Войтенко
Головний бухгалтер А.О. Тиханський