Регулярна інформація за 2 квартал 2020 року
Назва: Державне пiдприємство "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом"
ЄДРПОУ: 24584661
Дата останнього дня звітного періоду: 30.06.2020

Проміжна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2020 | 07 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" за ЄДРПОУ 24584661
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання 140 за КОПФГ 140
Вид економічної діяльності за КВЕД 35.11
Середня кількість працівників 34096
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 01032 м. Київ, Назарiвська, 3
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 24.06.2021 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 348023 344183
первісна вартість 1001 572427 599412
накопичена амортизація 1002 224404 255229
Незавершені капітальні інвестиції 1005 16584688 16971992
Основні засоби: 1010 162942508 162259548
первісна вартість 1011 511095442 514650203
знос 1012 348152934 352390655
Інвестиційна нерухомість: 1015 23761 23312
первісна вартість 1016 62542 59978
знос 1017 38781 36666
Довгострокові біологічні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030



інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 249185 238507
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090 5760401 5751318
Усього за розділом I 1095 185908566 185588860
II. Оборотні активи
Запаси 1100 28539129 25962171
Виробничі запаси 1101 28097345 25478619
Незавершене виробництво 1102 173651 240254
Готова продукція 1103 252775 229185
Товари 1104 15358 14113
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120 20 10
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1449341 6450089
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

725839

2331958

з бюджетом 1135 155954 198611
у тому числі з податку на прибуток 1136 28322 981
з нарахованих доходів 1140 2739 960
із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 152968 162937
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 192601 147450
Готівка 1166 112 45
Рахунки в банках 1167 192362 146664
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181



резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190 1730511 1178238
Усього за розділом II 1195 32949102 36432424
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 9382 9382
Баланс 1300 218867050 222030666

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 164875664 164875664
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405 7771049 7771049
Додатковий капітал 1410 16890 16890
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -38541455 -41191976
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495 134122148 131471627
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 12522551 11158868
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510 5945489 6615394
Інші довгострокові зобов’язання 1515 6812354 7805673
Довгострокові забезпечення 1520 25734433 26602877
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 5830899 6047042
Цільове фінансування 1525 1651565 1625597
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595 52666392 53808409
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 11847190 13143295
Векселі видані 1605 100 100
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 1422915 1902903
за товари, роботи, послуги 1615 3191843 3009308
за розрахунками з бюджетом 1620 1318282 2450331
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 744707
за розрахунками зі страхування 1625 204428 202991
за розрахунками з оплати праці 1630 861524 484970
за одержаними авансами 1635 1210 721485
за розрахунками з учасниками 1640
із внутрішніх розрахунків 1645
за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660 4394643 3948878
Доходи майбутніх періодів 1665 79724 80736
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 8756651 10805633
Усього за розділом IІІ 1695 32078510 36750630
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 218867050 222030666

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2020 | 07 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" за ЄДРПОУ 24584661
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за перше півріччя 2020 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 26474676 23306049
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 18832804 ) ( 17704533 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий: прибуток 2090 7641872 5601516
Валовий: збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 146368 1680178
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( 706508 ) ( 623402 )
Витрати на збут 2150 ( 47108 ) ( 2794 )
Інші операційні витрати 2180 ( 8080954 ) ( 3083041 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 3572457
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 1046330 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220 22732 12688
Інші доходи 2240 43752 41281
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( 2129261 ) ( 2260305 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( 100649 ) ( 706 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 1365415
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 3209756 ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 559235 -251601
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 1113814
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 2650521 ) ( )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -2650521 1113814
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 6191407 6700904
Витрати на оплату праці 2505 6206580 5041643
Відрахування на соціальні заходи 2510 1319712 1067268
Амортизація 2515 4432006 4142011
Інші операційні витрати 2520 9751562 4677610
Разом 2550 27901267 21629436
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2020 | 07 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" за ЄДРПОУ 24584661
(найменування)

Звіт про власний капітал
за перше півріччя 2020 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 164875664 7771049 16890 -38541455 134122148
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 164875664 7771049 16890 -38541455 134122148
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 -2650521 -2650521
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 -2650521 -2650521
Залишок на кінець року 4300 164875664 7771049 16890 -41191976 131471627

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


Примiтки до промiжної скороченої фiнансової звiтностi ДП "НАЕК "Енергоатом" за I пiврiччя 2020 року У цих Примiтках додатково до основних форм звiтностi: Баланс (Звiт про фiнансовий стан), Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), Звiт про власний капiтал - розкривається iнформацiя щодо ДП "НАЕК "Енергоатом" (далi - Компанiя) та його фiнансової звiтностi, висвiтлення якої вимагає Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку (далi - МСБО) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" або яка є суттєвою, на думку Компанiї. 1. Органiзацiйна структура та дiяльнiсть Державне пiдприємство "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом", що є виробником електроенергiї, пiдпорядкована Мiнiстерству енергетики України. Компанiя була заснована 17 жовтня 1996 року вiдповiдно до Постанови Кабiнету мiнiстрiв України № 1268 та призначена оператором ядерних установок, вiдповiдальним за всi дiючi українськi атомнi електростанцiї. Основна дiяльнiсть Компанiї полягає у виробництвi електроенергiї на атомних електростанцiях, якi знаходяться в рiзних областях України, забезпечення безпечної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi роботи атомних електростанцiй, безперебiйного енергопостачання суб'єктiв господарювання та населення, а також, у межах своєї компетенцiї, забезпечення постiйної готовностi України до швидких ефективних дiй у разi виникнення аварiй на пiдприємствах атомної енергетики, радiацiйних аварiй у промисловостi. До напрямкiв дiяльностi входять, також, будiвництво нових установок i зняття з експлуатацiї дiючих енергоблокiв, закупiвля ядерного палива, фiзичний захист ядерних установок та навчання персоналу атомних електростанцiй. Станом на 30 червня 2020 року до структури Компанiї входять Дирекцiя та вiдокремленi структурнi пiдроздiли, у тому числi чотири атомнi станцiї - Запорiзька, Рiвненська, Южно-Українська, Хмельницька, а також "Атомремонтсервiс", "Атоменергомаш", "Атомкомплект", "Атомпроектiнжинiринг", "Аварiйно-технiчний центр", "Науково-технiчний центр", "Донузлавська ВЕС", "Складське господарство", "КБ "Атомприлад", "Автоматика та машинобудування", "Управлiння справами", "Енергоатом - Трейдинг" та Представництво в Брюсселi. З початку року структура Компанiї не змiнилась. Економiчна ситуацiя в Українi протягом I пiврiччя 2020 року перебуває пiд значним впливом пандемiї гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, офiцiйно визнаної Всесвiтньою органiзацiєю охорони здоров'я 11 березня 2020 року. Ще у 2019 роцi сформувались загальнi тенденцiї в економiцi України, якi продовжують її визначати, такi як: незначний спад у промисловiй галузi, провадження реформ, нових законодавчих iнiцiатив внаслiдок змiни полiтичної влади в країнi. Все це впливає на дiлову активнiсть та несе певнi ризики, нехарактернi для ринкiв зi сталою економiкою, зумовлює несприятливий iнвестицiйний клiмат та певний економiчний спад. Iндекс iнфляцiї у I пiврiччi 2020 року склав 102,0%, протягом пiврiччя вiдбулись значнi коливання курсу гривнi по вiдношенню до долару (станом на 31.12.2019 - 23,6862 грн/долар США, станом на 31.03.2020 - 28,0615 грн/долар США, станом на 30.06.2020 - 26,6922 грн/долар США). Оцiнити остаточний вплив пандемiї та тенденцiй, якi сформувались ще у 2019 роцi, на економiчну ситуацiю в Українi дуже складно, так як результати першого кварталу 2020 року продемонстрували значний спад абсолютно в усiх сферах економiки, тодi як у другому кварталi спостерiгалась деяка стабiлiзацiя та зменшення темпiв спаду. Протягом звiтного перiоду Компанiя працює в умовах нового ринку електричної енергiї, порядок дiї якого визначений Законом України вiд 13.04.2017 № 2019-VIII "Про ринок електричної енергiї" (далi - Закон № 2019). Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.06.2019 № 483 "Про затвердження Положення про покладання спецiальних обов'язкiв на учасникiв ринку електричної енергiї для забезпечення загальносуспiльних iнтересiв у процесi функцiонування ринку електричної енергiї" (iз змiнами та доповненнями) затвердженi спецiальнi обов'язки, якi покладенi на ДП "НАЕК "Енергоатом", зокрема, реалiзацiя електроенергiї за граничними цiнами гарантованому покупцю. При цьому, вiдповiдно до Закону України № 2019 (зi змiнами та доповненнями) частину обсягу виробленої електричної енергiї Компанiя може продавати через оператора ринку за вiльними цiнами на ринку "на добу наперед" (не менше 15 % мiсячного обсягу продажу), а також на внутрiшньодобовому та балансуючому ринках, тобто за вiльними цiнами. В цiлому впровадження нового ринку електроенергiї не дало змоги Компанiї суттєво збiльшити свою доходнiсть у зв'язку з провадженням граничних цiн реалiзацiї для 85% виробленого об'єму електроенергiї. Крiм того, модель нового ринку електроенергiї виявилась не достатньо ефективною, що призвело до значного нарощення дебiторської заборгованостi основних покупцiв, зокрема ДП "Гарантований покупець", ПрАТ НЕК "Укренерго", при вiдсутностi ефективних механiзмiв вирiшення питання погашення заборгованостi (примiтка 7). 17.06.2020 було прийнято Закон України № 719-IХ "Про заходи, спрямованi на погашення заборгованостi, що утворилася на оптовому ринку електричної енергiї", яким передбаченi процедури погашення (списання) заборгованостi ДП "Енергоринок" перед виробниками електричної енергiї, що виникла до початку дiї нового ринку електричної енергiї, а саме до 30.06.2019. Компанiя знаходиться за адресою: 01032, м. Київ, вул. Назарiвська, буд. 3. 2. Основа складання промiжної скороченої фiнансової звiтностi Стисла промiжна фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до вимог МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" на основi принципу безперервностi дiяльностi, який передбачає реалiзацiю продукцiї та погашення зобов'язань у ходi звичайної дiяльностi. Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть не мiстить всiх розкриттiв та її необхiдно розглядати разом з рiчною фiнансовою звiтнiстю за 2019 рiк. Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ) вимагає вiд керiвництва формування суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування облiкової полiтики та на суми активiв, зобов'язань, доходiв i витрат, що вiдображаються у звiтностi, а також на розкриття iнформацiї про непередбаченi активи i зобов'язання. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Станом на 30 червня 2020 року Компанiя має накопиченi збитки у розмiрi 41 191 976 тис. грн (на початок 2020 року - 38 541 455 тис. грн). У той же час на 30 червня 2020 року Компанiя має позитивний власний капiтал у сумi 131 471 627 тис. грн (на початок 2020 року - 134 122 148 тис. грн) i у I пiврiччi 2020 року Компанiя генерувала позитивнi чистi грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi на суму 4 709 907 тис. грн (за I пiврiччя 2019 року - 6 946 482 тис. грн). 28 квiтня 2020 року Мiнiстерством енергетики та захисту довкiлля України було затверджено новий (скоригований) баланс електроенергiї об'єднаної електроенергетичної системи України, який передбачає пропорцiйне зниження обсягiв виробництва електроенергiї атомною, гiдро- та тепловою генерацiєю, зокрема, прогнозний баланс виробництва атомними електростанцiями скорочено на 2020 рiк на 8,6%. Зниження обсягiв виробництва електроенергiї станцiями має досягатись виведенням блокiв в резерв та роботою решти з обмеженням потужностей. На дату затвердження цiєї стислої промiжної фiнансової звiтностi, не зважаючи на те, що Компанiя працює в нестабiльному середовищi, створеному економiчними та полiтичними факторами в Українi, свiтовою пандемiєю короновiрусу COVID-19, та в умовах ще не остаточно сформованого нового ринку електроенергiї, планове завдання Мiненерго України з виробництва електроенергiї вiдповiдно до нового (скоригованого) балансу електроенергiї у I пiврiччi 2020 року виконано на 102,4%. У I пiврiччi 2020 року частка електроенергiї ДП "НАЕК "Енергоатом" вiд загального обсягу виробництва електроенергiї в Українi становила 53,8%, що на 0,2 вiдсоткових пункти бiльше, нiж у I пiврiччi 2019 року (53,6%). Україна розглядає атомну енергетику як одне з найбiльш економiчно ефективних джерел енергiї. Вiдповiдно до "Енергетичної стратегiї України на перiод до 2035 року" подальший розвиток ядерного енергетичного сектору на перiод до 2035 року прогнозується виходячи з того, що частка атомної генерацiї в загальному обсязi виробництва електроенергiї зростатиме. Розмiр частки ядерної енергетики в загальному балансi електроенергiї пiдлягає перегляду в залежностi вiд макроекономiчних показникiв економiки України, кон'юнктури свiтових ринкiв енергетичних ресурсiв та ступеню розвитку та впровадження прогресивних технологiчних рiшень в енергетицi. Керiвництво вживає наступнi заходи для забезпечення здатностi Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть: ў iнiцiювання регулятивних та законодавчих змiн, спрямованих на збiльшення доходiв вiд основної дiяльностi, а саме збiльшення частки електроенергiї, що може реалiзовуватись на iнших сегментах ринку, нiж виконання спецiальних обов'язкiв; ў залучення кредитних коштiв пiд найбiльш вигiднi для Компанiї вiдсотки для фiнансування дефiциту оборотного капiталу; ў оптимiзацiя витрат на персонал та експлуатацiйних витрат. Компанiя продовжує реалiзацiю прiоритетних проектiв з капiтального будiвництва, якi спрямованi на збiльшення виробництва електроенергiї та пiдтримання безпечного функцiонування дiючих АЕС. Враховуючи наявну iнформацiю, дана стисла промiжна фiнансова звiтнiсть ДП "НАЕК "Енергоатом" складалась вiдповiдно до принципу безперервностi, виходячи з припущення, що пiдприємство є безперервно дiючим i залишатиметься таким у майбутньому. Наразi Компанiя не має анi намiру, анi потреби лiквiдуватися або суттєво звужувати масштаби своєї дiяльностi. Стисла промiжна фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi були б необхiднi, у разi якщо Компанiя не була здатна продовжувати безперервну дiяльнiсть. 3. Облiкова полiтика При складаннi цiєї стислої промiжної фiнансової звiтностi Компанiя дотримувалась тих самих облiкових полiтик i методiв обчислення, як i в останнiй рiчнiй фiнансовiй звiтностi. У зв'язку з прийняттям змiн до Податкового кодексу України (закон України вiд 16.01.2020 № 466-IX), яким змiнено вартiсну межу основних засобiв, ДП "НАЕК "Енергоатом" також змiнило мiнiмальну вартiсть основних засобiв, встановивши її на рiвнi 20 тис. грн. Змiни та оновлення до МСФЗ, якi наведенi нижче та набрали чинностi з 01.01.2020, не мали впливу на дiяльнiсть Компанiї: " Концептуальна основа фiнансової звiтностi (КОФЗ); " Поправки до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки"; " МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду"; " МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть"; " МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи"; " Керiвництво iз застосування МСФЗ 2 "Виплати на основi акцiй"; " Посiбник з застосування МСФЗ 4 "Договори страхування"; " Основи для висновкiв до МСФЗ 17 "Страховi контракти"; " Поправки до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу"; " МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", МСФО 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" - реформа системи процентних ставок. 4. Виправлення помилок i змiни у фiнансовiй звiтностi У звiтному перiодi не вiдбувалось змiн у фiнансовiй звiтностi станом на кiнець попереднього 2019 року, якi б вимагали вiдображення у цiй звiтностi. Помилок попереднiх перiодiв, а саме: пропускiв або викривлень у фiнансовiй звiтностi за один або кiлька попереднiх перiодiв, якi виникають через невикористання або зловживання достовiрною iнформацiєю, яка була наявна, коли фiнансову звiтнiсть за тi перiоди затвердили до випуску; за обгрунтованим очiкуванням, могла бути отриманою та врахованою при складаннi та поданнi цiєї фiнансової звiтностi, не було виявлено. Також у попереднiх звiтних перiодах не було виявлено та, вiдповiдно, виправлено в цiй звiтностi помилок, якi були помилками у математичних пiдрахунках, у застосуваннi облiкової полiтики, помилками, допущеними внаслiдок недогляду або неправильної iнтерпретацiї фактiв, а також унаслiдок шахрайства. 5. Необоротнi активи Основнi засоби вiдображенi в балансi за переоцiненою вартiстю. На 30 червня 2020 року основнi засоби не були наданi в якостi забезпечення за кредитами та позиками. Загальнi майбутнi зобов'язання придбати основнi засоби станом на 30.06.2020 склали 17 250 655 тис. грн (на 30.06.2019 - 26 863 353 тис. грн). Активи у виглядi права користування - примiщення та транспортнi засоби, якi використовуються у господарськiй дiяльностi. З початку 2020 року надходження/вибуття у цiй групi активiв не було. Збiльшення балансової вартостi на 30.06.2020 у порiвняннi з початком року вiдбулось за рахунок коригування активу у виглядi права користування на iндекс iнфляцiї та у зв'язку зi змiною курсу валют (бiльш детальна iнформацiя розкрита у примiтцi 16). 6. Розкриття iнформацiї про запаси Керiвництво оцiнює необхiднiсть уцiнки запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї, беручи до уваги термiни придбання запасiв та ознаки економiчного, технiчного та фiзичного старiння. Протягом I пiврiччя 2020 року вiдбулось знецiнення запасiв до чистої вартостi реалiзацiї. Сума знецiнення запасiв за I пiврiччя 2020 року склала 2 863 тис. грн. Крiм того вiдбулось вiдновлення вартостi ранiше знецiнених запасiв на суму 1 587 тис. грн. За аналогiчний перiод 2019 року сума знецiнення запасiв складала 19 119 тис. грн, вiдновлення вартостi ранiше знецiнених запасiв складало 583 тис. грн. 7. Дебiторська заборгованiсть Торговельна дебiторська заборгованiсть На сьогоднi основними дебiторами ДП "НАЕК "Енергоатом" є ДП "Енергоринок" (основний покупець електричної енергiї за регульованими тарифами, реалiзацiя здiйснювалась до 30.06.2019) та дебiтори ДП "Гарантований покупець", ДП "Оператор ринку", ПрАТ НЕК "Укренерго", заборгованiсть яких сформувалась за умови дiї нового ринку електричної енергiї з 01.07.2019. Вищезазначена торговельна дебiторська заборгованiсть визнана фiнансовим активом з облiком за амортизованою собiвартiстю та проведена оцiнка очiкуваних кредитних ризикiв станом на звiтну дату. Станом на 30 червня 2020 року на всю суму дебiторської заборгованостi ДП "Енергоринок" нарахований резерв очiкуваних кредитних збиткiв у сумi 11 664 384 тис. грн. На дебiторську заборгованiсть, яка сформувалась в умовах нового ринку електроенергiї починаючи з сiчня 2020 року, резервiв очiкуваних кредитних збиткiв нарахований в сумi 3 891 301 тис. грн. 10. Iнформацiя про необоротнi активи, утримуванi для продажу Станом на 30.06.2020 вартiсть необоротних активiв, утримуваних для продажу (квартири в житлових будинках мiста Енергодар, отриманi на обмiн в рахунок погашення заборгованостi) становить 9 382 тис. грн. Протягом звiтного перiоду не вiдбувалась реалiзацiя необоротних активiв, утримуваних для продажу. Протягом вiдповiдного перiоду 2019 року Компанiєю було реалiзовано необоротних активiв (квартири в житлових будинках, транспортнi засоби та об'єкти НЗI) балансовою вартiстю 131 566 тис. грн та отримано дохiд вiд реалiзацiї 170 708 тис. грн. Чистий прибуток вiд реалiзацiї необоротних активiв, утримуваних для продажу за I пiврiччя 2019 року, склав 39 142 тис. грн. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, зокрема квартири, реалiзуються спiвробiтникам Компанiї в рамках дiї Колективного договору ДП "НАЕК "Енергоатом" на 2019 - 2020 роки. Збитки вiд зменшення корисностi необоротних активiв, утримуваних для продажу, протягом I пiврiччя 2020 та вiдповiдного перiоду 2019 року не визнавались. 11. Власний капiтал Статутний капiтал у I пiврiччя 2020 року не змiнювався та складає на кiнець звiтного перiоду 164 875 664 тис. грн. Розмiр статутного капiталу зафiксований у Статутi ДП "НАЕК "Енергоатом" (у редакцiї 2019 року), який затверджений наказом Мiнiстерства енергетики та захисту довкiлля України вiд 05.12.2019 № 482. У складi iншого додаткового капiталу в сумi 16 890 тис. грн вiдображена сума статутного капiталу ДП "Автоматика та машинобудування" з часу приєднання цього пiдприємства до ДП "НАЕК "Енергоатом" вiдповiдно до наказу Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi вiд 23.10.2014 № 738. До внесення змiн до Статуту ДП "НАЕК "Енергоатом" щодо розмiру статутного капiталу, якi можуть бути внесенi пiсля повної лiквiдацiї ДП "Автоматика та машинобудування", зазначена сума облiковується в складi iншого додаткового капiталу. Частина чистого прибутку (доходу), що пiдлягає сплатi до державного бюджету Вiдповiдно до Бюджетного кодексу України та Закону України "Про управлiння об'єктами державної власностi" Компанiя, як державне пiдприємство, повинна перераховувати до державного бюджету України частину чистого прибутку, розрахованого за даними бухгалтерського облiку, розмiр якої встановлений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.04.2019 № 363 (бiльш детальну iнформацiю розкрито у примiтцi 14). 12. Зобов'язання, кредити та позики, вiдкладений дохiд У I пiврiччi 2020 року вiдбулись такi суттєвi змiни у складi заборгованостi за кредитами: - отримано траншi за кредитним договором з Європейським банком реконструкцiї та розвитку у сумi 438 802 тис. грн; - отримано траншi за кредитним договором з Ceska Exportni Banka, A.S. у сумi 167 033 тис. грн; - отримано траншi за договором про надання позики з Сентрал сторедж сейфтi проджект траст у сумi 313 767 тис. грн. Станом на 30.06.2020 Компанiя не погасила основну суму заборгованостi у розмiрi 3 750 000,00 євро за кредитним договором вiд 26.07.2018 укладеним з "Амстердамським торгiвельним банком" (Нiдерланди), що мала бути сплачена 25.06.2020. Вiдсотки за кредитом у розмiрi 115 989,58 євро також мали бути сплаченi 25.06.2020. Заборгованiсть iз сплати вiдсоткiв у повному обсязi було погашено 03.07.2020. Вiдкладений дохiд представлений в звiтностi у виглядi держаних грантiв та безоплатно отриманих необоротних активiв та включається до прибуткiв поточного перiоду пропорцiйно нарахованiй амортизацiї на об'єкти, придбанi за рахунок державних грантiв або безоплатно отриманi. Протягом звiтного перiоду, як i протягом I пiврiччя 2019 року, державнi гранти на капiтальнi iнвестицiї не отримувались. Усього протягом звiтного перiоду було безоплатно отримано необоротних активiв на суму 17 974 тис. грн (I пiврiччя 2019 року - 15 826 тис. грн), у тому числi: - основнi засоби на суму 558 тис. грн (I пiврiччя 2019 року - 720 тис. грн), якi надiйшли як безоплатна передача майна вiд Первинної профспiлкової органiзацiї ВП РАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом" для оздоровлення та вiдпочинку працiвникiв ВП РАЕС, членiв Атомпрофспiлки, та їх сiмей в РОК "Бiле озеро" вiдповiдно до спiльного рiшення адмiнiстрацiї та профкому ВП РАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом" вiд 29.05.2020 № 51; - активи у стадiї створення на суму 17 416 тис. грн (I пiврiччя 2019 року - 15 106 тис. грн), якi надiйшли, в тому числi, як мiжнародна технiчна допомога вiд Sommer Fassadensysteme - Stahlbau - Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG на суму 6 777 тис. грн, вiд Salzer GmbH на суму 9 960 тис. грн, ТОВ "НТ-Iнжинiринг" на суму 679 тис. грн. У I пiврiччi 2020 року були визнанi доходом контрактнi зобов'язання у сумi 712 374 тис. грн та аванси з оренди у сумi 6 тис. грн.
14. Платежi в бюджет Станом на 30.06.2020 в Компанiї облiковується заборгованiсть зi сплати податкiв, зборiв та обов'язкових платежiв, передбачених Податковим кодексом України, в розмiрi 2 450 331 тис. грн (станом на 31.12.2019 - 1 318 282 тис. грн). Уся сума зазначеної заборгованостi є поточними податковими зобов'язаннями, термiн сплати яких на дату звiтностi не настав. Крiм того, в Компанiї станом на 30.06.2020 облiковується дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом у сумi 198 611 тис. грн (станом на 31.12.2019 - 155 954 тис. грн). Загальна сума нарахованих Компанiєю податкiв, зборiв та обов'язкових платежiв до державного бюджету за I пiврiччя 2020 року склала 6 612 555 тис. грн (за I пiврiччя 2019 року - 6 931 899 тис. грн), сплачено платежiв у звiтному перiодi 5 521 738 тис. грн (за I пiврiччя 2019 року - 7 679 549 тис. грн). Податок на прибуток Станом на 31.12.2019 в Компанiї облiковувалась дебiторська заборгованiсть (переплата) за розрахунками з бюджетом з податку на прибуток у сумi 28 322 тис. грн. За I пiврiччя 2020 року Компанiєю всього нараховано податку на прибуток на загальну суму 804 448 тис. грн. Перераховано за I пiврiччя 2020 року до бюджету податку на прибуток на загальну суму 32 400 тис. грн. Станом на 30.06.2020 облiковується заборгованiсть з податку на прибуток у сумi 744 707 тис. грн, яка є поточними податковими зобов'язаннями, строк сплати яких настає у III кварталi 2020 року. Крiм того, облiковується дебiторська заборгованiсть (переплата) з податку на прибуток у розмiрi 981 тис. грн. Частина чистого прибутку (доходу), що пiдлягає сплатi до державного бюджету Станом на 31.12.2019 в Компанiї облiковувалась дебiторська заборгованiсть (переплата) по сплатi частини чистого прибутку (доходу) на суму 126 797 тис. грн. Частина прибутку, яка повинна вiдраховуватися до державного бюджету щодо будь-якого звiтного перiоду, визначається на основi показника чистого прибутку у фiнансовiй звiтностi Компанiї, пiдготовленiй вiдповiдно до стандартiв облiку, якi застосовує пiдприємство (П(С)БО або МСФЗ). Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.05.2020 № 349, що набрала чинностi з 13.05.2020, внесенi змiни до пункту 1 Порядку вiдрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унiтарними пiдприємствами та їх об'єднаннями, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.02.2011 № 138, та визначено частину чистого прибутку (доходу), що вiдраховується за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2020 роцi, в розмiрi 30 вiдсоткiв за умови спрямування пiдприємствами 50 вiдсоткiв чистого прибутку (доходу) вiд своєї дiяльностi на виконання iнвестицiйної програми. У зв'язку iз отриманням Компанiєю за пiдсумками I пiврiччя 2020 збиткового фiнансового результату, нарахування частини чистого прибутку (доходу) не здiйснювалось. Протягом I кварталу 2020 року до бюджету було сплачено частину чистого прибутку (доходу) в сумi 68 500 тис. грн за попереднi перiоди. Станом на 30.06.2020 переплата перед державним бюджетом з частини чистого прибутку (доходу) у Компанiї становить 195 297 тис. грн. Податок на додану вартiсть Станом на 31.12.2019 в Компанiї облiковувалась кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом з податку на додану вартiсть на суму 509 873 тис. грн, яка сплачена до бюджету у повному обсязi в строки, передбаченi законодавством. За I пiврiччя 2020 року Компанiєю нарахований податок на додану вартiсть за даними декларацiй на суму 2 240 468 тис. грн. Перераховано у I пiврiччi 2020 року до бюджету податку на додану вартiсть на загальну суму 2 246 590 тис. грн. Станом на 30.06.2020 поточна кредиторська заборгованiсть з податку на додану вартiсть складає 503 751 тис. грн (строк сплати липень 2020 року). Екологiчний податок Станом на 31.12.2019 в Компанiї облiковувалась кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом за екологiчним податком на суму 285 951 тис. грн, у тому числi за утворення радiоактивних вiдходiв (включаючи вже накопиченi). За I пiврiччя 2020 року Компанiєю нарахований екологiчний податок за даними декларацiй в сумi 502 439 тис. грн, у тому числi за утворення радiоактивних вiдходiв (включаючи вже накопиченi). Перераховано в звiтному перiодi до бюджету екологiчного податку в сумi 416 651 тис. грн. Станом на 30.06.2020 поточна кредиторська заборгованiсть з екологiчного податку склала 371 740 тис. грн (строк сплати III квартал 2020 року). Крiм того, облiковується дебiторська заборгованiсть (переплата) з екологiчного податку на суму 1 тис. грн. Акцизний податок Станом на 31.12.2019 в Компанiї облiковувалась кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом за акцизним податком на суму 156 645 тис. грн. За I пiврiччя 2020 року Компанiєю нарахований акцизний податок за даними декларацiй в сумi 843 495 тис. грн. Перераховано в звiтному перiодi до бюджету акцизного податку в сумi 668 520 тис. грн. Станом на 30.06.2020 поточна кредиторська заборгованiсть з акцизного податку склала 331 620 тис. грн, строк сплати у III кварталi 2020 року. 15. Доходи, витрати, сукупний дохiд У I пiврiччi 2020 року Компанiя отримала валовий прибуток вiд реалiзацiї електро- та теплоенергiї, з надання послуг з теплопостачання, централiзованого водопостачання та водовiдведення в сумi 7 641 872 тис. грн (у I пiврiччi 2019 року - 5 601 516 тис. грн). З урахуванням iнших операцiйних, фiнансових та iнших доходiв i витрат фiнансовий результат Компанiї до оподаткування збитковий (3 209 756) тис. грн. (у I пiврiччi 2019 року прибуток до оподаткування склав 1 365 415 тис. грн). Загальна сума фiнансових витрат Компанiї у звiтному перiодi склала 2 129 261 тис. грн (I пiврiччя 2019 року - 2 260 305 тис. грн), крiм того капiталiзованi витрати в сумi 169 257 тис. грн (I пiврiччя 2019 року - 135 238 тис. грн), якi включенi до складу квалiфiкованих активiв у виглядi об'єктiв капiтальних iнвестицiй. Середня норма капiталiзацiї за квартал по групi запозичень, безпосередньо не пов'язаних зi створенням квалiфiкованих активiв, у 2020 роцi склала: I квартал - 5,112%, II квартал - 5,111% (2019рiк: I квартал та II квартал - 5,767%). Окремi види доходiв та витрат приведенi у фiнансовiй звiтностi Компанiї згорнуто вiдповiдно до вимог МСФЗ. 16. Оренда ДП "НАЕК "Енергоатом" у своїй дiяльностi виступає i як орендар, i як орендодавець. Як орендар Компанiя визнає активи у виглядi права користування та зобов'язання з орендних платежiв. Крiм того, ДП "НАЕК "Енергоатом" визнає оренднi платежi вiд переданих в операцiйну оренду об'єктiв ОЗ як дохiд на прямолiнiйнiй основi. 17. Операцiйнi сегменти Згiдно з МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти" звiтнiсть за операцiйними сегментами є внутрiшньою управлiнською звiтнiстю, що подається керiвництву Компанiї, яке вiдповiдає за операцiйнi рiшення. Звiтнi сегменти повиннi розкриватися окремо, якщо їх виручка, дохiд або активи складають не менше десяти вiдсоткiв вiд сукупної виручки, сукупного доходу або сукупних активiв усiх операцiйних сегментiв. Компанiя визначає один операцiйний сегмент - Виробництво електроенергiї. Iнформацiя щодо операцiйного сегменту Виробництво теплової енергiї, у зв'язку з його невiдповiднiстю критерiям звiтного сегменту та не суттєвiстю у порiвняннi з основним звiтним сегментом, об'єднується з доходами вiд iнших видiв дiяльностi i нерозподiленими статтями та включається до статтi "Iншi". Також Компанiя не розкриває iнформацiю за географiчними сегментами, оскiльки працює виключно на територiї України. Iнформацiя щодо оцiнки сукупних активiв та зобов'язань для окремого звiтного сегменту з виробництва електричної енергiї не розкривається, оскiльки стисла промiжна звiтнiсть за сегментами не надається вищому керiвниковi з операцiйних витрат та суттєвих змiн протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. 18. Iнформацiя щодо пов'язаних осiб Витрати, пов'язанi з наданням державних гарантiй Урядом України для забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитами (позиками), що залученi ДП "НАЕК "Енергоатом", вiдповiдно до гарантiйних угод, ратифiкованих Законами України вiд 15.05.2014 № 1267-VII, вiд 15.05.2014 № 1268-VII, та договору щодо надання державної гарантiї за зобов'язаннями ДП "НАЕК "Енергоатом" згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.12.2017 № 936. Загальна чисельнiсть провiдного управлiнського персоналу, щодо якого розкривається iнформацiя, складає 81 особу за посадами не нижче рiвня виконавчих директорiв та заступникiв директорiв вiдокремлених пiдроздiлiв. Згiдно з вимогами українського законодавства, Компанiя нараховувала та сплачувала єдиний соцiальний внесок за ставкою 22% (8,41% для працюючих iнвалiдiв) вiд суми нарахованої заробiтної плати. Компанiя здiйснює значнi операцiї з суб'єктами господарювання, якi перебувають пiд спiльним з Компанiєю контролем держави. Цi суб'єкти включають ДП "Енергоринок", ДП "Гарантований покупець", ДП "Оператор ринку", ПрАТ "НЕК Укренерго", ПАТ "Державний ощадний банк України", ПАТ "Укрексiмбанк", ПАТ АБ "Укргазбанк", ДП "Схiдний ГЗК", АТ "Турбоатом" та iншi державнi пiдприємства. Компанiя також здiйснює операцiї з iншими пiдприємствами, контрольованими державою, якi окремо є несуттєвими. Данi операцiї проводяться в ходi звичайної дiяльностi та включають закупiвлю матерiалiв, послуг та обладнання. Як правило, на такi операцiї з iншими пiдприємствами, контрольованими державою, припадає менше 50% вiд загальної суми операцiй Компанiї за рiк. Усi операцiї з державними пiдприємствами протягом I пiврiччя 2020 року та вiдповiдного перiоду 2019 року здiйснювались на ринкових умовах. 19. Ризики Iнформацiя щодо ризикiв, яка розкрита в примiтках до рiчної фiнансової звiтностi ДП "НАЕК "Енергоатом" за 2019 рiк, суттєво не змiнилась протягом I пiврiччя 2020 року, крiм валютного та кредитного ризикiв. Кредитний ризик виникає, в основному, у зв'язку з дебiторською заборгованiстю клiєнтiв перед Компанiєю. Кредитний ризик являє собою ризик фiнансового збитку для Компанiї в результатi невиконання клiєнтом або контрагентом свого зобов'язання перед Компанiєю за договором про фiнансовий iнструмент. Протягом I пiврiччя 2020 року в Компанiї збiльшено резерв очiкуваних кредитних збиткiв на загальну суму 3 978 879 тис. грн, зменшено резерв на суму 45 597 тис. грн, в основному, у зв'язку з погашенням боргу. Найбiльш суттєвою сумою резерву очiкуваних кредитних збиткiв є резерв за заборгованiстю ДП "Енергоринок", який станом на 30.06.2020 складає 11 664 384 тис. грн, та резерв за поточною дебiторською заборгованiстю ДП "Гарантований покупець" за електричну енергiю, який станом на 30.06.2020 складає 3 891 301 тис. грн (iнформацiя щодо торговельної дебiторської заборгованостi розкрита в примiтцi 7). Також у Компанiї виникає валютний ризик у зв'язку з продажами, купiвлями та позиками у валютах, якi не є функцiональною валютою Компанiї. Валютами, в яких, як правило, здiйснюються цi операцiї, є долар США та євро. Вiдсотки за позиками у валютах, у яких будуть генерованi кошти за вiдповiдними операцiями Компанiї, також, в основному, представленi в євро та доларах США. Вплив змiни валютних курсiв за рахунок девальвацiї гривнi склав у I пiврiччi 2020 року 3 393 880 тис. грн, збiльшивши збитки Компанiї (у I пiврiччi 2019 року дохiд вiд курсових рiзниць складав 1 471 377 тис. грн) (примiтка 15). 20. Умовнi активи та зобов'язання Вiдповiдно до МСФЗ 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" пiдприємством у цих примiтках розкривається iнформацiя щодо стану судових справ станом на 30.06.2020 у порiвняннi з початком року: a) Справа № 904/4285/18 про стягнення з контрагента штрафних санкцiй та пенi за порушення умов договору вiд 10.04.2018 № 8-020-08-18-00835 - 69 739 тис. грн. Станом на 31.03.2020 порiвняно з початком року вiдображенi змiни вiдповiдно Постанови Центрального апедяцiйного господарського суду справа 904/4285/18 вiд 05.02.2020. Справа № 904/2112/20 про стягнення з контрагента неустойки у розмiрi 71 971тис. грн. b) Справа № 640/12985/19 про стягнення з ДП "НАЕК "Енергоатом" адмiнiстративно-господарських (штрафних) санкцiй та пенi за невиконання нормативу робочих мiсць для працевлаштування iнвалiдiв за 2018 рiк - 100 739 тис. грн. Справа № 640/10944/20 про стягнення з ДП "НАЕК "Енергоатом" адмiнiстративно-господарських (штрафних) санкцiй та пенi за невиконання нормативу робочих мiсць для працевлаштування iнвалiдiв за 2019 рiк. - 129 545 тис. грн. c) Справа № 826/14937/15 про стягнення коштiв у розмiрi 4 238 715 тис. грн. Справа (за участю Прокуратури м. Києва) №826/309/13-а (№ 2а-19424/10/2670, № 7/507) про визнання недiйсними податкових повiдомлень-рiшень на загальну суму 212 051 тис. грн. Справа № 826/3453/13-а про визнання неправомiрним та скасування податкового повiдомлення-рiшення з податку на прибуток у загальному розмiрi 1 537 706 тис. грн. Справа № 826/6029/17 про визнання протиправними дiй щодо нарахування пенi у сумi 500 333 тис. грн. Справа № 640/4563/19 про визнання протиправних дiй та скасування ППР про порушення валютного законодавства на суму 25 738 тис. грн. Справа № 640/14812/19 про стягнення частини прибутку (доходу) у розмiрi 1 648 968 тис. грн. Справа № 640/8743/20 про визнання протиправних дiй та скасування ППР №№ 0000284505, 0000274505, 0000294505 на суму 23 319 тис. грн. d) Справа № 910/9796/19 про стягнення з ДП "Енергоринок" суми основного боргу, iнфляцiйних втрат та судового збору за договором вiд 18.05.2001 № 698/05-НАЕК/640/01 на загальну суму 19 002 033 тис. грн. e) Справа № 826/732/15 про визнання протиправною бездiяльнiсть мiжрегiонального головного управлiння Державної фiскальної служби - Центрального офiсу з обслуговування великих платникiв, що полягає у непiдготовцi та неподаннi до Головного управлiння Державної казначейської служби у м. Києвi висновку про повернення ДП "НАЕК "Енергоатом" надмiру сплачених до бюджету коштiв з податку на прибуток на суму 241 553 тис. грн. Зобов'язання Мiжрегiонального головного управлiння Державної фiскальної служби - Центрального офiсу з обслуговування великих платникiв - пiдготувати та подати висновок до органiв казначейства. f) Справа № 910/4160/20 вiд 31.03.2020 про стягнення з ДП "Гарантований покупець" суми основного боргу, пенi, штрафу та рiчних процентiв за договором вiд 27.09.2019 № 65-150-SD-19-00063/749/01 та Додаткових угод до нього вiд 30.01.2020 № 11/76/01/20 та вiд 14.02.2020 № 14/203/01/20 на загальну суму 3 036 763 тис. грн. 21. Справедлива вартiсть активiв та зобов'язань Всi активи та зобов'язання, справедлива вартiсть яких оцiнюється або розкривається у фiнансовiй звiтностi, класифiкується за iєрархiєю джерел справедливої вартостi, на пiдставi вихiдних даних найнижчого рiвня, якi є значущими для оцiнки справедливої вартостi в цiлому: Рiвень 1: ринковi котирування (без коригувань) iдентичних активiв або зобов'язань на активних ринках; Рiвень 2: моделi оцiнки, для яких всi вхiднi данi, якi мають суттєвий вплив на визначену справедливу вартiсть вiдносяться до найбiльш низького рiвня iєрархiї та базуються прямо або опосередковано на ринкових даних; Рiвень 3: моделi оцiнки, якi використовують вхiднi данi, якi мають суттєвий вплив на визначення справедливої вартостi, вiдносяться до найбiльш низького рiвня iєрархiї та вiдсутнi у вiдкритому доступi. Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань розкрита у фiнансовiй звiтностi станом на 31 грудня 2019 року. Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань станом на 30 червня 2020 року суттєво не вiдрiзняється вiд їх балансової вартостi на звiтну дату. 22. Подiї пiсля дати балансу Суттєвих подiй пiсля дати балансу промiжної звiтностi не вiдбувалось.