Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 04012750
Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ "КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2020

Річна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2021 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ "КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ" за ЄДРПОУ 04012750
Територія за КОАТУУ 8036100000
Організаційно-правова форма господарювання 230 за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності 43.21 за КВЕД 43.21
Середня кількість працівників 188
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 03148 м. Київ, вул. Верховинця Василя, 10
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 49 33 0
первісна вартість 1001 159 159 0
накопичена амортизація 1002 110 126 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 3376 3075 0
первісна вартість 1011 15970 15417 0
знос 1012 12594 12342 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 10372 10372 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 678 678 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 14475 14158 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 4113 3017 0
Виробничі запаси 1101 4113 3017 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 7954 10182 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 108 111 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 63 63 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1916 1325 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 5352 346 0
Готівка 1166 0 1 0
Рахунки в банках 1167 5327 320 0
Витрати майбутніх періодів 1170 30 36 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 544 221 0
Усього за розділом II 1195 20017 15238 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 34492 29396 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 764 764 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 22524 22524 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -3336 -1779 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 19952 21509 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 7365 2386 0
за розрахунками з бюджетом 1620 2363 1034 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 516 381 0
за розрахунками з оплати праці 1630 1592 2081 0
за одержаними авансами 1635 353 353 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 2351 1652 0
Усього за розділом IІІ 1695 14540 7887 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 34492 29396 0

Примітки Складено згiдно вимог МСБО
Керівник Розгон А.М.
Головний бухгалтер Журбенко Ю.I.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2021 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ "КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ" за ЄДРПОУ 04012750
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 55260 100597
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 45802 ) ( 102655 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 9458 0
Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 2058 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 48 14300
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2130 ( 0 ) ( 0 )
Адміністративні витрати 2130 ( 7580 ) ( 14063 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 506 ) ( 1725 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 1420 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 0 ) ( 3546 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 39 96
Інші доходи 2240 98 119
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 5 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 1557 0
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 0 ) ( 3336 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 1557 0
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 0 ) ( 3336 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1557 -3336
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 21312 73933
Витрати на оплату праці 2505 19751 22645
Відрахування на соціальні заходи 2510 4338 4912
Амортизація 2515 418 466
Інші операційні витрати 2520 8069 16492
Разом 2550 53888 118448
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 3056400 3056400
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 3056400 3056400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.51 -1.09
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.51 -1.09
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Складено згiдно вимог МСБО
Керівник Розгон А.М.
Головний бухгалтер Журбенко Ю.I.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2021 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ "КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ" за ЄДРПОУ 04012750
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 рік


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

56107

128725
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 227 289
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 39 96
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 9 73
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 29454 )

( 94477 )
Праці 3105 ( 15353 ) ( 18464 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 4368 ) ( 4935 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 11937 ) ( 12121 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 7083 ) ( 5988 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 4854 ) ( 6133 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 154 ) ( 1747 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -4884 -2561
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 122 ) ( 167 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -122 -167
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -5006 -2728
Залишок коштів на початок року 3405 5352 8080
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 346 5352

Примітки Складено згiдно вимог МСБО
Керівник Розгон А.М.
Головний бухгалтер Журбенко Ю.I.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2021 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ "КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ" за ЄДРПОУ 04012750
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2020 рік


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 764 0 0 22524 -3336 0 0 19952
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 764 0 0 22524 -3336 0 0 19952
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 1557 0 0 1557
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 1557 0 0 1557
Залишок на кінець року 4300 764 0 0 22524 -1779 0 0 21509

Примітки Складено згiдно вимог МСБО
Керівник Розгон А.М.
Головний бухгалтер Журбенко Ю.I.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ "ТРЕСТ "КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ" ЗА 2020 РIК 1. Сфера дiяльностi Публiчне акцiонерне товариство "Трест "Київелектромонтаж" (далi - Товариство) є публiчним акцiонерним товариством, зареєстрованим вiдповiдно до законодавства України 14 червня 1995 року. Юридична адреса (мiсцезнаходження) Товариства: 03148, м. Київ, вул. В. Верховинця, будинок 10. Основною дiяльнiстю Товариства є надання електромонтажних послуг (монтаж електропроводки, монтаж систем пожежної та охоронної сигналiзацiї, iншi монтажнi роботи). Товариство має структурнi пiдроздiли: ? спецiалiзоване монтажне управлiння №2 (СМУ-2), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. В. Верховинця, б.10; ? спецiалiзоване монтажне управлiння № 34(СМУ-34), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. В. Верховинця, б.10; ? спецiалiзоване монтажне управлiння № 5 (СМУ-5), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. В. Верховинця, б.10; ? спецiалiзоване управлiння механiзацiї (СУМ), що знаходиться за адресою: вул. Пост-Волинська, 9; Пiдроздiли, що входять до складу Товариства, дiють на пiдставi Положень, затверджених наглядовою радою Товариства. Статутний капiтал подiлений на 3056400 (три мiльйони пятдесят шiсть тисяч чотириста) часток номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна, корпоративнi права за якими посвiдчуються акцiями. Статутний капiтал ПАТ "Трест "Київелектромонтаж" вiдповiдно до установчих документiв на момент його створення складав 764,1 тис.грн. Станом на 31.12.20р. статутний капiтал сформовано в сумi 764,1 тис.грн., або на 100 вiдсоткiв. ПАТ "Трест "Київелектромонтаж" є правонаступником ВАТ "Київелектромонтаж", створеного в процесi приватизацiї, засновником якого на момент створення виступала держава в особi Управлiння комунального майна мiста Києва. Iнформацiя про акцiонерiв ПАТ "Трест "Київелектромонтаж", що володiють 10% акцiй i бiльше: № з/п Данi про учасника, (акцiонера) Данi про частку у статутному капiталi Код за ЄДРПОУ/ iдентифiкацiйний номер Найменування суб'єкта господарювання Кiлькiсть акцiй, шт. Загальна номiнальна вартiсть Частка у статутному капiталi, % 1 2 3 4 5 6 1 23527052 ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" 794680 198670 26% 2. Основи подання фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi "МСФЗ"), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (далi "МСБО") i Iнтерпретацiї, виданi Комiтетом по мiжнародним стандартам бухгалтерського облiку, на основi правил облiку по первiснiй вартостi, з поправками на первiсне визнання фiнансових iнструментiв по справедливiй вартостi та на переоцiнку фiнансових iнструментiв, що вiдображаються по справедливiй вартостi на рахунку прибуткiв i збиткiв. За 2020 рiк Компанiя подає повний пакет фiнансової звiтностi, яка пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складена на основi бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ. Принципи пiдготовки фiнансової звiтностi вимагають вiд керiвництво Товариства використовувати оцiнки i припущення, якi можуть вплинути на врахованi суми активiв i зобов'язань. Данi оцiнки та припущення ?рунтуються на iнформацiї, наявнiй на дату випуску фiнансової звiтностi. Дiйснi результати можуть вiдрiзнятися вiд вищевказаних оцiнок та припущень. 3.Функцiональна валюта звiтностi та одиниця її вимiру: гривня, округлена до тисяч. Операцiї в iноземнiй валютi в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi також вiдображаються в гривнях з її перерахуванням за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату здiйснення операцiї . 4. Принципи облiкової полiтики Облiкова полiтика Товариства базується на чинному законодавствi України, мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi та нацiональних стандартах бухгалтерського облiку. 5. Перехiд на новi та переглянутi стандарти Законом України "Про внесення змiн до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 12 травня 2011 передбачено обов'язкове складання публiчними акцiонерними товариствами фiнансової звiтностi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. В даний час керiвництво Товариства оцiнює можливий ефект вiд застосування в майбутньому нових стандартiв, тлумачень та змiн до чинних стандартiв. 6. Використання оцiнок Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва Товариства робити попереднi оцiнки й припущення, якi впливають на суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. Через притаманну цим оцiнкам неточнiсть фактичнi результати у звiтах майбутнiх перiодiв можуть вiдрiзнятися вiд попереднiх оцiнок. Цi оцiнки перiодично переглядаються, i у випадку необхiдностi коригувань такi коригування вiдображаються у складi фiнансових результатiв за перiод, коли про них стає вiдомо. Керiвництво Товариства здiйснює попереднi оцiнки на основi припущення, що Товариство буде функцiонувати в майбутньому, покладаючись на свiй попереднiй досвiд та ?рунтуючись на iнформацiї, наявнiй на дату складання фiнансової звiтностi. Тому фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд зазначених оцiнок. Керiвництво вважає, що всi попереднi оцiнки й допущення, зробленi в данiй фiнансовiй звiтностi, розумнi за даних обставин. 7. Нематерiальнi активи Облiк нематерiальних активiв здiйснювався вiдповiдно до МСБО 38 "Нематерiальнi активи", а саме за первiсною (iсторичною) вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення (МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв"). Нематерiальнi активи станом на 31 грудня 2019 та 31 грудня 2020 рокiв представленi таким чином : Групи нематерiальних активiв Залишок на початок року, тис. грн. Надiйшло за рiк, тис. грн. Нараховано амортизацiї за рiк, тис. грн. Залишок на кiнець року, тис. грн. первiсна (переоцi- нена) вартiсть накопичена амортизацiя первiсна (переоцi- нена) вартiсть накопичена амортизацiя Права користування майном 49 49 - - 49 49 Iншi нематерiальнi активи 110 61 - 16 110 77 Разом 159 110 - 16 159 126 8. Основнi засоби Основними засобами є матерiальнi активи, якi Товариство утримує з метою використання їх у процесi виробництва та постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльш нiж один рiк (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк). Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Об'єктом основних засобiв є закiнчений пристрiй з усiма пристосуваннями i приладдям до нього; конструктивно вiдокремлений предмет, призначений для виконання певних самостiйних функцiй; вiдокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметiв однакового або рiзного призначення, що мають для їх обслуговування загальнi пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслiдок чого кожен предмет може виконувати свої функцiї, а комплекс - певну роботу тiльки в складi комплексу, а не самостiйно; Об'єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його може бути достовiрно визначена. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус накопичена амортизацiя та накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється за прямолiнiйним методом протягом строку їх корисного використання, який встановлено наказом Товариства вiд 19.04.2011р. № 63 та облiковою полiтикою. Найменування показника На кiнець 2019р. На кiнець 2020р. залишкова вартiсть основних засобiв 3376 3075 первiсна вартiсть основних засобiв 15970 15417 Знос основних засобiв 12594 12342 9. Iнвестицiйна нерухомiсть. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Оцiнка пiсля визнання здiйснюється на основi моделi справедливої вартостi. Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або збитку. Станом на 31 грудня 2019 та 31 грудня 2020 рокiв iнвестицiйна нерухомiсть представлена наступним чином Найменування показника На кiнець 2019р. На кiнець 2020р. Справедлива (залишкова) вартiсть iнвестицiйної нерухомомстi - - первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi - - знос iнвестицiйної нерухомостi - - Класифiкацiя основних засобiв, що представленi в Балансi станом на 31 грудня 2019 та станом 31 грудня 2020 року, наведена в наступнiй таблицi: Групи основних засобiв Залишок на початок року Надiйшло за рiк Вибуло за рiк Нараховано амортизацiї за рiк Iншi змiни за рiк Залишок на кiнець року первiсна (переоцiнена) вартiсть Знос первiсна (переоцi- нена) вартiсть знос первiсна (переоцi- нена) вартiсть знос первiсна (переоцi- нена) вартiсть знос Будинки, споруди та передавальнi пристрої 3880 1980 8 8 64 3872 2036 Машини та обладнання 4555 4145 88 88 135 4467 4192 Транспортнi засоби 3981 3489 29 53 52 53 3957 3490 Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 1511 1394 277 277 31 1234 1148 Iншi основнi засоби 199 190 9 199 199 Тимчасовi (нетитульнi) споруди 1328 1011 143 143 44 1185 912 Разом 15454 12209 29 569 568 336 14914 11977 10. Фiнансовi iнструменти Фiнансовi iнструменти первiсно оцiнюються та вiдображаються за їх фактичною собiвартiстю, яка складається iз справедливої вартостi активiв, зобов'язань або iнструментiв власного капiталу, наданих або отриманих в обмiн на вiдповiдний фiнансовий iнструмент, i витрат, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням або вибуттям фiнансового iнструмента (комiсiйнi, обов'язковi збори та платежi при передачi цiнних паперiв тощо). На кожну наступну пiсля визнання дату балансу фiнансовi активи оцiнюються за їх справедливою вартiстю, крiм дебiторської заборгованостi, що не призначена для перепродажу, фiнансових iнвестицiй, якi утримуються пiдприємством до їх погашення, фiнансових активiв, справедливу вартiсть яких неможливо достовiрно визначити, фiнансових iнвестицiй та iнших фiнансових активiв, до яких не застосовується оцiнка за справедливою вартiстю. На кожну наступну пiсля визнання дату балансу фiнансовi зобов'язання оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, крiм фiнансових зобов'язань, призначених для перепродажу, i зобов'язань за похiдними фiнансовими iнструментами. Фiнансовi зобов'язання, призначенi для перепродажу, i фiнансовi зобов'язання за похiдними фiнансовими iнструментами (крiм зобов'язання за похiдним фiнансовим iнструментом, яке має бути погашеним шляхом передачi пов'язаного з ним iнструмента власного капiталу) на кожну наступну пiсля визнання дату балансу оцiнюються за справедливою вартiстю. Зобов'язання за похiдним фiнансовим iнструментом, яке має бути погашене шляхом передачi пов'язаного з ним iнструмента власного капiталу, справедливу вартiсть якого на кожну наступну пiсля визнання дату балансу не можна достовiрно визначити, оцiнюється за собiвартiстю. Збiльшення або зменшення балансової вартостi фiнансових iнструментiв, якi не є об'єктом хеджування та оцiнюються за справедливою вартiстю, визнається iншими доходами або iншими витратами. 11. Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю. Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i не зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi створюється за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. Резерв сумнiвних боргiв визначається за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi, тобто на пiдставi аналiзу платоспроможностi дебiторiв. Дебiторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2019 та 31 грудня 2020 рокiв представленi таким чином: Найменування показника Станом на 31.12.2019 Станом на 31.12.2020 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: чиста реалiзацiйна вартiсть 7954 10182 первiсна вартiсть 7954 10182 резерв сумнiвних боргiв Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом 108 111 за виданими авансами iз внутрiшнiх розрахункiв Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1916 1325 12. Запаси До запасiв вiдносяться сировина, основнi й допомiжнi матерiали, комплектуючi вироби, паливо, запчастини, напiвфабрикати, незавершене виробництво, готова продукцiя, товари, малоцiннi та швидкозношуванi предмети та iншi товарно-матерiальнi цiнностi. Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї товарiв, вiдповiдно до МСФЗ 2 "Запаси". Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. Запаси станом на 31 грудня 2019 р. та на 31 грудня 2020р. представленi наступним чином: Найменування показника Балансова вартiсть на 31.12.2019 Балансова вартiсть на 31.12.2020 Сировина i матерiали 3743 2655 Паливо 178 125 Будiвельнi матерiали Запаснi частини 3 3 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 189 234 Товари Разом 4113 3017 13. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти станом на 31 грудня 2019 та 31 грудня 2020 рокiв представленi таким чином: Найменування показника На кiнець 2019р. На кiнець 2020р. Поточний рахунок у банку 5327 320 Iншi рахунки в банку Грошовi кошти в дорозi 25 26 Готiвка Разом 5352 346 Станом на 31 грудня 2019 р. та на 31 грудня 2020р. не iснує обмежень щодо використання коштiв на поточних рахунках в банках. 14. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання визначаються та вiдображаються в облiку та в рiчнiй фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог МСФЗ 12 "Податок на прибуток". Вiдстроченi податковi активи станом на 31.12.2020 року становлять 678 тис.грн. 15.Статутний капiтал Статутний капiтал в розмiрi 764100 грн. розподiлений на 3056400 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. У 2020 роцi додаткового випуску акцiй пiдприємство не проводило. Дивiденди не нараховувались i не сплачувались. Станом на 31.12.2020р. статутний капiтал сформовано повнiстю. 16. Короткостроковi кредити банкiв Кредити та займи станом на 31 грудня 2019р.. i 31 грудня 2020р. вiдсутнi Найменування показника На кiнець 2019р. На кiнець 2020р. Кредити та займи - - Всього - - 17. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша кредиторська заборгованiсть Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша кредиторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2019р. та на 31 грудня 2020р. представлена таким чином: Найменування показника На кiнець 2019р. На кiнець 2020р. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 7365 2386 Поточнi зобов`язання за розрахунками зi страхування 516 381 Поточнi зобов`язання з оплати працi 1592 2081 Поточнi зобов`язання за розрахунками з одержаних авансiв 353 353 Поточнi зобов`язання за розрахунками з бюджетом 2363 1034 Iншi поточнi зобов`язання 2351 1652 Всього 14540 7887 18. Доходи вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг). Облiк реалiзацiї готової продукцiї, робiт та послуг на пiдприємствi ведеться вiдповiдно до МСБО 18 "Дохiд", згiдно з яким дохiд визнається тiльки коли є ймовiрнiсть надходження до суб'єкта господарювання економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю. За звiтний перiод Товариством отриманий чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї робiт, послуг у розмiрi 55260 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи становлять 48 тис.грн. 19. Витрати виробництва i обiгу та собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) Облiк витрат виробництва та обiгу, порядок розподiлу загальновиробничих витрат Товариства за 2020 рiк проводився у вiдповiдностi з Концептуальною основою складання та подання фiнансових звiтiв, МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансових звiтiв", МСБО 2 "Запаси", МСБО (IAS) 16 "Основнi засоби". Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи. Згiдно даних бухгалтерського облiку витрати основної дiяльностi склали за рiк 53888 тис. грн., в тому числi за елементами витрат: - матерiальнi затрати - 21312 тис. грн.; - витрати на оплату працi - 19751 тис. грн.; - вiдрахування на соцiальнi заходи - 4338 тис. грн.; - амортизацiя - 418 тис. грн.; - iншi операцiйнi витрати - 8069 тис. грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї становить - 45802 тис. грн. 20. Припущення безперервної дiяльностi Товариства Товариство функцiонує в нестабiльному економiчному середовищi. Економiчна стабiльнiсть буде значною мiрою залежати вiд ефективностi фiскальних та iнших заходiв, що проводить уряд України. Не iснує чiткого уявлення, якi заходи будуть здiйсненi урядом України у зв'язку з iснуючою економiчною ситуацiєю. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення, що Товариство буде функцiонувати в майбутньому. Це припущення передбачає реалiзацiю активiв та виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiднi, коли б Товариство не мало можливостi продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому чи коли воно реалiзовувало б свої активи в ходi незвичайної дiяльностi. Голова правлiння-керуючий ________________________ А.М. Розгон Головний бухгалтер ___________________ Журбенко Ю.I.
д/н
д/н
д/н