Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05405581
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Річна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ" за ЄДРПОУ 05405581
Територія за КОАТУУ 6310137500
Організаційно-правова форма господарювання 230 за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності 68.20 за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 61038 Харкiвська область м. Харкiв вул. Академiка Павлова, 82, т.057-738-42-40
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1143 1143
первісна вартість 1001 1143 1143
накопичена амортизація 1002
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби: 1010 745 745
первісна вартість 1011 954 954
знос 1012 209 209
Інвестиційна нерухомість: 1015 10957 10957
первісна вартість 1016 14405 14405
знос 1017 3448 3448
Довгострокові біологічні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 12845 12845
II. Оборотні активи
Запаси 1100 175 175
Виробничі запаси 1101 175 175
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 249 249
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130з бюджетом 1135 10 10
у тому числі з податку на прибуток 1136 8 8
з нарахованих доходів 1140
із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155
Поточні фінансові інвестиції 1160 10 10
Гроші та їх еквіваленти 1165 13 13
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167 13 13
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195 457 457
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 279 279
Баланс 1300 13581 13581

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3850 3850
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405 1256 1256
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -53478 -53478
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495 -48372 -48372
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515 61833 61833
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595 61833 61833
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
за товари, роботи, послуги 1615 120 120
за розрахунками з бюджетом 1620
за у тому числі з податку на прибуток 1621
за розрахунками зі страхування 1625
за розрахунками з оплати праці 1630
за одержаними авансами 1635
за розрахунками з учасниками 1640
із внутрішніх розрахунків 1645
за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690
Усього за розділом IІІ 1695 120 120
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 13581 13581

Примітки
Керівник Посилаєв Микола Іванович
Головний бухгалтер б/б

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ" за ЄДРПОУ 05405581
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( ) ( )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий: прибуток 2090
Валовий: збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( ) ( )
Витрати на збут 2150 ( ) ( )
Інші операційні витрати 2180 ( ) ( )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( ) ( )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500
Витрати на оплату праці 2505
Відрахування на соціальні заходи 2510
Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520
Разом 2550
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки
Керівник Посилаєв Микола Іванович
Головний бухгалтер б/б
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ" за ЄДРПОУ 05405581
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000


Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( )

( )
Праці 3105 ( ) ( )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( ) ( )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( ) ( )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( ) ( )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( ) ( )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 13 13
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 13 13

Примітки
Керівник Посилаєв Микола Iванович
Головний бухгалтер б/б

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ" за ЄДРПОУ 05405581
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2018 рік


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 3850 1256 -53478 -48372
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 3850 1256 -53478 -48372
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295
Залишок на кінець року 4300 3850 1256 -53478 -48372

Примітки
Керівник Посилаєв Микола Iванович
Головний бухгалтер б/б

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI за 2018 рiк ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ" 1.1. Вихiдна iнформацiя 1.1.1. Загальна iнформацiя про пiдприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ" засноване у 1996 р. Основними видами дiяльностi, якими займається товариство, є: Здавання в оренду власного нерухомого майна; 1.1.2. Застосування МСФЗ Пiдприємство вирiшило вперше представити звiтнiсть у повнiй вiдповiдностi за МСФЗ за 2013 рiк, в якiй надати порiвняльну iнформацiю за один попереднiй рiк - 2012. Вiдповiдно до МСФЗ "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" у такому випадку датою переходу на МСФЗ є 01 сiчня 2012 року. Таким чином, ПАТ "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ" повинно застосувати МСФЗ, якi є чинними на 31.12.2018 р., та обрану облiкову полiтику при складання балансу за МСФЗ на початок перiоду станом на 01 сiчня 2018 року, складаннi i поданнi свого балансу на 31.12.2018 року (включаючи порiвняльнi суми за 2006-2017 рiк.), звiту про сукупнi прибутки та збитки, звiту про змiни у власному капiталi i звiту про рух грошових коштiв за 2018 рiк (включаючи порiвняльнi суми за 2016-2017 р.) та розкриттi iнформацiї (включаючи порiвняльну iнформацiю за (2015-2016 р.). Розглянувши доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, п. 13 щодо ретроспективного застосування, ПАТ "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ" вирiшило застосувати справедливу вартiсть або переоцiнку як доцiльну собiвартiсть основних засобiв. Тобто пiдприємство здiйснило оцiнку основних засобiв за справедливою вартiстю на дату переходу (01.01.2012) та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату. У подальшому згiдно з обраною облiковою полiтикою основнi засобi оцiнюються за первiсною вартiстю. Трансформацiя звiтностi на дату переходу здiйснена з урахуванням вимог МСФЗ 1 за тiєю ж методикою, що i трансформацiя на звiтну дату, з використанням трансформацiйної таблицi. Особлива увага придiляється вiдповiдностi активiв та зобов'язань критерiям визнання та оцiнки за МСФЗ. 1.2 Формування облiкової полiтики за МСФЗ На основi аналiзу облiкової полiтики ПАТ "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ" на предмет вiдповiдностi МСФЗ та повноти розкриття було зроблено вiдповiднi висновки та сформована облiкова полiтика, яка розкривається пiдприємством для подання фiнансових звiтiв за МСФЗ. Наказ № 3 вiд 03 сiчня 2014 року, дiя якого подовжена на 2018 рiк. За результатами аналiзу облiкової полiтики можна зробити висновки щодо певних коригувань, якi зроблено ПАТ "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ", при представленнi фiнансових звiтiв за МСФЗ, а саме: переглянута оцiнка основних засобiв та нематерiальних активiв на зменшення корисностi; переглянутi методи амортизацiї основних засобiв; переглянути оцiнку запасiв щодо визначення за найменшого з двох показникiв: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї; розглянути оцiнку необоротних активiв, призначених для продажу. Функцiональна валюта i валюта представлення даних фiнансової звiтностi. Функцiональною валютою товариства є Українська гривня, яка є нацiональною валютою України, найкращим чином вiдображає економiчну сутнiсть бiльшостi операцiй, що проводяться товариством, i пов'язаних з ними обставинами, впливаючи на її дiяльнiсть. Українська гривня є також валютою представлення фiнансової звiтностi за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Усi данi фiнансової звiтностi округленi з точнiстю до цiлих тисяч гривень. З метою формування показникiв фiнансової звiтностi товариства встановити кордон суттєвостi в розмiрi 0,1 тис.грн. 1.3 Iдентифiкацiя фiнансової звiтностi. Проаналiзовано кожну статтю балансу з точки зору вiдповiдностi щодо визнання та оцiнки критерiям МСФЗ та обраної облiкової полiтики та виявлення помилок. 1. Нематерiальнi активи на 31.12.2018 року складають - 1 143 тис.грн. 2. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї на 31.12.2017 року - вiдсутнi. 3. Основнi засоби. Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю. Основнi засоби, придбанi до 1996 року, вiдображаються з урахуванням переоцiнок, здiйснених вiдповiдно до Постанов Кабiнету Мiнiстрiв України. Пiдприємство має на облiку основнi засоби промислового та непромислового характеру. Амортизацiя нараховується методом, встановленим податковим законодавством. - Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2018 року - 954 тис.грн.; - Знос - 209 тис.грн - Залишкова вартiсть - 745 тис.грн. 4. Iнвестицiйна нерухомiсть: - Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на 31.12.2018 року - 14 405 тис.грн. - знос - 3 448 тис.грн. - залишкова вартiсть - 10 957 тис.грн. 5. Виробничi запаси. Придбанi та виготовленi запаси зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Оцiнка виробничих запасiв при вибуттi здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Вартiсть запасiв на 31.12.2018 року - 175 тис.грн. 6. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає на 31.12.2018 року - 249 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть зi строком непогашення бiльше 12 мiсяцiв. Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. 7. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на 31.12.2018 року складає - 10 тис.грн. 8. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть вiдсутня. 9. Поточнi фiнансовi iнвестицiї на 31.12.2018 року складають - 10 тис.грн. 10. Грошовi кошти на 31.12.2018 року - 13 тис.грн. 11. Зареєстрований (пайовий) капiтал. Зареєстрований (пайовий) капiтал товариства подiлений на 15 400 760 простих iменних акцiй, за номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна, i складає 3 850 190,00 грн. 12. Капiтал у дооцiнках на 31.12.2018 року становить - 1 256 тис.грн. 13. Непокритий збиток на 31.12.2018 року складає - 53 478 тис.грн. 14. Iншi довгостроковi зобов'язання на 31.12.2018 року складають - 61 833 тис.грн. 15. Поточнi зобов'язання за розрахунками - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 120 тис.грн.; - за розрахунками з бюджетом - 0 тис.грн.; - з оплати працi - 0 тис.грн.; - iншi поточнi зобов'язання - 0 тис.грн. 16. Дохiд вiд реалiзацiї за 2018 рiк: - чистий дохiд складався з доходу вiд реалiзацiї послуг - вiдсутнiй. 17. Iншi операцiйнi доходи - вiдсутнi; 18. Iншi доходи - вiдсутнi. 19. Операцiйнi витрати разом - вiдсутнi. 20. Чистий прибуток (збиток) - вiдсутнiй. 21. За 2018 рiк надiйшло грошових коштiв - 0 тис.грн. 22. Витрачено грошових коштiв на потреби господарчої дiяльностi - 0 тис.грн. 1.4. Визначенi форми звiтностi за МСФЗ у порiвняннi з попередньою звiтнiстю. Грунтуючись на iнформацiї щодо складу статей активiв та зобов'язань, визначена наступна структура балансу та данi пiсля проведення трансформацiї фiнансової звiтностi. Стаття Код рядка На 31.12.2018 року На 31.12.2017 року На 31.12.2016 року 1 2 3 4 5 АКТИВ 1. Необоротнi активи Нематерiальнi активи: 1000 1 143 1 143 1 143 - первiсна вартiсть 1001 1 143 1 143 1 143 - накопичена амортизацiя 1002 - - - Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 - - - Основнi засоби: 1010 745 745 745 - первiсна вартiсть 1011 954 954 954 - знос 1012 209 209 209 Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 10 957 10 957 10 957 Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 1016 14 405 14 405 14 405 Знос iнвестицiйної нерухомостi 1017 3 448 3 448 3 448 Усього за роздiлом I 1095 12845 12845 12845 2. Оборотнi активи Запаси: 1100 175 175 175 - виробничi запаси 1101 175 175 175 - готова продукцiя - товари Дебiторська заборгованiсть за продукцiю,товари, роботи, послуги: 1125 249 249 249 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: - за виданими авансами 1130 - - - - з бюджетом 1135 10 10 10 у тому числi з податку на прибуток 1136 8 8 8 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 - - - Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160 10 10 10 Грошовi кошти та їх еквiваленти: 1165 13 13 13 - в нацiональнiй валютi 13 13 13 - в iноземнiй валютi Витрати майбутнiх перiодiв 1170 - - - Iншi оборотнi активи 1190 - - - Усього за роздiлом П 1195 457 457 457 III. Необоротнi активи утримуванi для продажу, та групи вибуття 1200 279 279 279 БАЛАНС 1300 13 581 13 581 13 581 ПАСИВ 1. Власний капiтал Зареєстрований капiтал 1400 3 850 3 850 3 850 Капiтал у дооцiнках 1405 1 256 1 256 1 256 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 (53 478) (53 478) (53 478) Усього за роздiлом I 1495 (48 372) (48 372) (48 372) 2.Довгостроковi зобов'язання i забезпечення Iншi довгостроковi зобов'язання 1515 61 833 61 833 61 833 Усього за роздiлом II 1595 61 833 61 833 61 833 3. Поточнi зобов'язання i забезпечення Векселi виданi 1605 - - - Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1615 120 120 120 Поточнi зобов'язання за розрахунками: - з бюджетом 1620 - - - у тому числi з податку на прибуток 1621 - - - - зi страхування 1625 - - - - з оплати працi 1630 - - - Iншi поточнi зобов'язання 1690 - - - Усього за роздiлом III 1695 120 120 120 БАЛАНС 1900 13 581 13 581 13 581 СУКУПНИЙ ДОХIД Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 - - - Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 - - - Валовий: - прибуток 2090 - - - - збиток 2095 - - - Iншi операцiйнi доходи 2120 - - - Адмiнiстративнi витрати 2130 - - - Витрати на збут 2150 - - - Iншi операцiйнi витрати 2180 - - - Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi: - прибуток 2190 - - - - збиток 2195 - - - Iншi доходи 2240 - - - Iншi витрати 2270 - - - Фiнансовий результат до оподаткування - прибуток 2290 - - - -збиток 2295 - - - Чистий фiнансовий результат: - прибуток 2350 - - - - збиток 2355 - - - РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi Надходження вiд: Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 3000 - - - Цiльове фiнансування 3010 - - - Надходження авансiв вiд покупцiв 3015 - - - Iншi надходження 3095 - - - Витрачання на оплату: Товарiв (робiт, послуг) 3100 - - - Працi 3105 - - - Вiдрахування на соцiальнi заходи 3110 - - - Зобов'язання з податкiв i зборiв 3115 - - - Iншi витрачання 3190 - - - Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 3195 - - - II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi Iншi платежi 3290 - - - Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 3295 - - - III. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi Iншi платежi 3390 -0 - - Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 3395 - - - Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 - - - Залишок коштiв на початок року 3405 - - - Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв 3410 - - - Залишок коштiв на кiнець року 3415 - - - ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ Залишок на початок року 4000 (48 372) (48 372) (48 372) Коригування: Змiна облiкової полiтики 4005 - - - Виправлення помилок 4010 - - - Iншi змiни 4090 - - - Скоригований залишок на початок року 4095 (48 372) (48 372) (48 372) Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод 4100 - - - Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод Розподiл прибутку: Виплати власникам (дивiденди) 4200 - - - Внески учасникiв: Внески до капiталу 4240 - - - Вилучення капiталу: Iншi змiни в капiталi 4290 - - - Разом змiн в капiталi 4295 - - - Залишок на кiнець року 4300 ((48 372) (48 372) (48 372) 1.5. Акцiонерний капiтал i дивiденди. Товариство протягом 2018 року не здiйснювало господарської дiяльностi i вiдповiдно не одержало нi прибуток нi збиткiв. Рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв Загальнi збори акцiонерiв Товариства у 2018 рiцi не приймали. Керiвник Посилаєв Микола Iванович