Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 23073489
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Iста -Центр"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Річна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Iста -Центр" за ЄДРПОУ 23073489
Територія за КОАТУУ 1210138400
Організаційно-правова форма господарювання 230 за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності 27.20 за КВЕД 27.20
Середня кількість працівників 147
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 49051 м. Днiпро, Курсантська,30
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 183 176
первісна вартість 1001 2973 3006
накопичена амортизація 1002 2790 2830
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1346 1385
Основні засоби: 1010 242977 233980
первісна вартість 1011 551673 552006
знос 1012 308696 318026
Інвестиційна нерухомість: 1015
первісна вартість 1016
знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 244506 235541
II. Оборотні активи
Запаси 1100 30458 33039
Виробничі запаси 1101 19031 18024
Незавершене виробництво 1102 3857 3541
Готова продукція 1103 2458 10984
Товари 1104 5112 490
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 63472 31528
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

35048

27984

з бюджетом 1135 942 2098
у тому числі з податку на прибуток 1136 556 30
з нарахованих доходів 1140
із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7165 167
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 1234 1425
Готівка 1166 5 4
Рахунки в банках 1167 1229 1421
Витрати майбутніх періодів 1170 3 4
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190 148 18
Усього за розділом II 1195 138470 96263
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 382976 331804

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 128171 128171
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405 129358 129358
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -150761 -150763
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495 106768 106766
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520 3300 3622
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 1008 1240
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595 3300 3622
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 182330
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
за товари, роботи, послуги 1615 44460 39926
за розрахунками з бюджетом 1620 79 264
за у тому числі з податку на прибуток 1621
за розрахунками зі страхування 1625 144 296
за розрахунками з оплати праці 1630 773 1149
за одержаними авансами 1635 887 1330
за розрахунками з учасниками 1640
із внутрішніх розрахунків 1645
за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 44235 178451
Усього за розділом IІІ 1695 272908 221416
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 382976 331804

Примітки Товариство веде бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть згiдно з вимогами українського законодавства в українських гривнях, вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року №996-ХIV з подальшими доповненнями та вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi (НП(С)БО). Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу подальшого безперервного функцiонування.
Баланс складено у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства.
Основнi засоби - це матерiальнi активи, якi Товариство утримує з метою використання їх у процесi виробничої дiяльностi або постачання готової продукцiї,товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк).
У Звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариство вiдображає залишкову вартiсть основних засобiв яка розраховується як рiзниця мiж первiсноювартiстю та сумою амортизацiї
Нематерiальний актив - це немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути iдентифiкований.
У Звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариство вiдображає залишкову вартiсть основних засобiв яка розраховується як рiзниця мiж первiсноювартiстю та сумою амортизацiї та сумою будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Запаси включають в себе сировину (матерiали), готову продукцiю, напiвфабрикати, паливо, запаснi частини, незавершене виробництво, товари.
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважається кожне найменування цiнностей (у розрiзi номенклатурних номерiв, замовлень, товарних актiв).
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти в касi та кошти на рахунках у банках.
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються Товариством в нацiональнiй валютi України - гривнi по курсу Нацiонального банку України на дату операцiї
Дебiторську заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума.
Зобов`язання вiдображається в балансi, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому внаслiдок його погашення.
Власний капiтал. Зареєстрований капiтал:
Зареєстрований капiтал Товариства представлено у звiтi про фiнансовий стан (балансi) статутним капiталом, який вiдображає суми заявлених та повнiстю сплачених часток засновникiв (акцiонерiв).
Додатковий капiтал:
В додатковому капiталi вiдображається сума безкоштовно отриманих необоротних активiв, сума капiталу, який вкладено засновниками (акцiонерами) понад статутний капiтал, накопиченi курсовi рiзницi, якi вiдображаються у складi власного капiталу та iншi складовi додаткового капiталу.
Ключовий управлiнський персонал представлений 4 особами: Правлiнням Товариства (3 чол), головним бухгалтером Товариства. Характер вiдносин - вiдносини контролю
Подiї пiсля дати балансу.
Вiдповiдно до ПСБО 6 "Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах" - подiя пiсля дати балансу - це подiя, яка вiдбувається мiж датою балансу i датою затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi, пiдготовленої до оприлюднення.
Подiї пiсля дати балансу вiдсутнi.
Керівник Ковальчук Володимир Петрович
Головний бухгалтер Данiлiна Свiтлана Анатолiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Iста -Центр" за ЄДРПОУ 23073489
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 244312 237731
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 228376 ) ( 221063 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий: прибуток 2090 15936 16668
Валовий: збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 24478 19832
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( 6236 ) ( 5624 )
Витрати на збут 2150 ( 3890 ) ( 5977 )
Інші операційні витрати 2180 ( 23752 ) ( 18306 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 6536 6593
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220 34 6
Інші доходи 2240 3 15
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( 6474 ) ( 29173 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( 101 ) ( 2875 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 2 ) ( 25434 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 2 ) ( 25434 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -2 -25434
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 189024 166477
Витрати на оплату праці 2505 15336 12162
Відрахування на соціальні заходи 2510 3723 2872
Амортизація 2515 9429 13271
Інші операційні витрати 2520 8719 9718
Разом 2550 226231 204500
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 2563420 2563420
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2563420 2563420
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.00078 -9.9219
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.00078 -9.9219
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки Фiнансова звiтнiсть пiдприємства формується за наступним принципом: нарахування та вiдповiднiсть доходiв та витрат, за яким для визнання фiнансового результату звiтного перiоду належить зiставити доходи звiтного перiоду з витратами, якi були здiйсненi для отримання цих доходiв. При цьому, доходи та витрати вiдображаються в облiку i звiтностi пiдприємства у момент їх виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей. Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу, за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена. Визнанi доходи класифiкуються в бухгалтерському облiку за групами вiдповiдно до роздiлу I "Фiнансовi результати" форми №2 "Звiт про фiнансовi результати". Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витратами звiтного перiоду Товариства визнаються або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу пiдприємства (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.
Керівник Ковальчук Володимир Петрович
Головний бухгалтер Данiлiна Свiтлана Анатолiївна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Iста -Центр" за ЄДРПОУ 23073489
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

326229

277484
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010 122 284
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 16829 3765
Надходження від повернення авансів 3020 1821 7673
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 8 5
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095 7040 55
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 259943 )

( 267172 )
Праці 3105 ( 11558 ) ( 9940 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3743 ) ( 3125 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 3749 ) ( 2948 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 3749 ) ( 2948 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 17575 ) ( 5930 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 177 ) ( 174 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( 554 ) ( 557 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 54750 -580
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205 4
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( 757 ) ( 815 )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -753 -815
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( 53630 ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -53630
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 367 -1395
Залишок коштів на початок року 3405 1234 2716
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -176 -87
Залишок коштів на кінець року 3415 1425 1234

Примітки Звiт щодо руху грошових коштiв Товариства за звiтний перiод складено за вимогами нацiональних П(С)БО 1"Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", у вiдповiдностi до форми №3 Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi.
У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та неоперацiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi. Цей Звiт вiдображає iнформацiю про змiни, якi вiдбулися в грошових коштах Товариства за звiтний рiк, зокрема:
- рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi (надходження та видатки);
- рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi (надходження та видатки);
- рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi (надходження та видатки).
Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Товариства за звiтний перiод є надходження грошових коштiв в сумi 326229 тис. грн..
Для формування звiту про рух грошових коштiв застосований прямий метод. Грошовi кошти пiдприємства - готiвка та кошти на рахунку пiдприємства. Грошовий рух вiд оперативної дiяльностi - грошовi надходження вiд виконання робiт та надання послуг, продажу товару, грошовi виплати постачальникам за матерiали, запчастини, пальне, товари та послуги, виплати заробiтної плати працiвникам пiдприємства, перерахування обов'язкових податкiв та зборiв i т.п. Грошовий рух вiд iнвестицiйної дiяльностi становить витрати грошових коштiв на придбання та полiпшення основних засобiв. Грошовий рух вiд фiнансової дiяльностi - це рух коштiв за зобов'язаннями за позикою та фiнансовою орендою. Грошовi кошти впродовж звiтного перiоду використовувались для виробничих потреб пiдприємства.
Керівник Ковальчук Володимир Петрович
Головний бухгалтер Данiлiна Свiтлана Анатолiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Iста -Центр" за ЄДРПОУ 23073489
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2018 рік


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 128171 129358 -150761 106768
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 128171 129358 -150761 106768
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 -2 -2
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 -2 -2
Залишок на кінець року 4300 128171 129358 -150763 106766

Примітки Статутний фонд Товариства складає 128171000.00 грн. Статутний капiтал подiлено на 2563420 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 50.00 гривень кожна. Заявлений статутний капiтал сплачено повнiстю. Збиток за звiтний перiод складає 2тис.грн. Непокритий збиток на кiнец року 150763 тис.грн..
Керівник Ковальчук Володимир Петрович
Головний бухгалтер Данiлiна Свiтлана Анатолiївна