Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30957105
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГIЯ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Річна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГIЯ" за ЄДРПОУ 30957105
Територія за КОАТУУ 3222457400
Організаційно-правова форма господарювання 230 за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності 68.20 за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 3
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул. Машинобудiвникiв 1, смт. Чабани, Києво-Святошинський, Київська область, 08162, Україна, (044) 251-06-06
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 4913 0 0
Основні засоби: 1010 27791 31620 0
первісна вартість 1011 31444 36967 0
знос 1012 3653 5347 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 32704 31620 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 22 0 0
Виробничі запаси 1101 22 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 36 14 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

302

78

0
з бюджетом 1135 90 20 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 5 5 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 136 3 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 136 3 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 5751 5339 0
Усього за розділом II 1195 6337 5454 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 39041 37074 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 150 150 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 38 38 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2296 2363 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 2484 2551 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 30745 28261 0
Довгострокові забезпечення 1520 1820 2291 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 32565 30552 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 186 126 0
за розрахунками з бюджетом 1620 0 45 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 9 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 3727 3775 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 8 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 79 17 0
Усього за розділом IІІ 1695 3992 3971 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 39041 37074 0

Примітки д/н
Керівник Вергуненко М.В.
Головний бухгалтер Огiй Т.Е.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГIЯ" за ЄДРПОУ 30957105
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3400 3686
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 39 ) ( 417 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 3361 3269
Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 5 18
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2130 ( 0 ) ( 0 )
Адміністративні витрати 2130 ( 313 ) ( 303 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2976 ) ( 2982 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 77 2
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 5 18
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 17 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 82 3
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -15 -1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 67 2
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 67 2
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 28 82
Витрати на оплату праці 2505 207 182
Відрахування на соціальні заходи 2510 44 41
Амортизація 2515 1696 1699
Інші операційні витрати 2520 1314 1281
Разом 2550 3289 3285
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1500 1500
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1500 1500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 44.66 1.33
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 44.66 1.33
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/н
Керівник Вергуненко М.В.
Головний бухгалтер Огiй Т.Е.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГIЯ" за ЄДРПОУ 30957105
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1668

10146
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 179 )

( 1067 )
Праці 3105 ( 162 ) ( 147 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 44 ) ( 40 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 475 ) ( 700 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 3 ) ( 3 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 805 8189
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 938 ) ( 8395 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -938 -8395
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -133 -206
Залишок коштів на початок року 3405 136 342
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 3 136

Примітки д/н
Керівник Вергуненко М.В.
Головний бухгалтер Огiй Т.Е.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГIЯ" за ЄДРПОУ 30957105
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2018 рік


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 150 0 0 38 2296 0 0 2484
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 150 0 0 38 2296 0 0 2484
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 67 0 0 67
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 67 0 0 67
Залишок на кінець року 4300 150 0 0 38 2363 0 0 2551

Примітки д/н
Керівник Вергуненко М.В.
Головний бухгалтер Огiй Т.Е.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року 1. Інформація про компанію . Приватне акціонерне товариство "ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГІЯ" ("Товариство") (код ЄДРПОУ 30957105) зареєстроване 20 серпня 2001року відповідно до чинного законодавства України. Дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію : зареєстровано 16.09.2010 р. Києво- Святошинською районною Державною адміністрацією. Місцезнаходження Товариства: вул. Машинобудівників 1, смт. Чабани, Києво-Святошинський район, Київсьска обл., 08162, Україна. Величина статутного капіталу ПрАТ "Євросталь Технологія" сформована згідно установчим документам. Статутний капітал Товариства сформований та оплачений повністю і станом на 31.12.2018 р. складає 150,0 тис. грн. Статутний фонд Товариства створено за рахунок внесків Учасників. Інформація про орган управління, посадових осіб та засновників. У відповідності до вимог чинного законодавства України, наглядова рада у Товаристві не створювалась. Згідно Ст.51 Закону України "Про акціонерні товариства" здійснення повноважень наглядової ради Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Відповідно до чинної редакції Статуту ст.7.1 Товариства, органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів та Виконавчий орган. Відповідно до чинної редакції Статуту ст.9.1 Виконавчий орган акціонерного Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Одноосібним виконавчим органом Товариства є Директор. Станом на дату складання звіту директором Товариства є – Вергуненко Михайло В’ячеславович. Кількість працівників станом на 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2017 р. складала 3 та 3 особи, відповідно. Згідно Рішення Єдиного акціонера № 21 від 26.04.2018 р, щодо призначення ревізора було повторно призначено Черешнюка Віктора Миколайовича ревізором Товариства на п’ять років. Виконавчий орган та посадові особи Товариства за останній рік не змінювався, а тому за звітний період не було будь-яких винагород або компенсацій, які повинні виплачуватися посадовим особам у разі звільнення. Станом на 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2017 р. акціонерами Товариства були: Акціонери товариства: 31.12.2018 31.12.2017 % % REHAU Verwaltungszentrale AG,CHE- (Швейцарія) 100 100 Всього 100,0 100,0 Контроль та регулювання за діяльністю Виконавчого органу, захист прав Акціонерів здійснюють Загальні збори акціонерів. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента Основним видом діяльності Товариства є надання в оренду й експлуатацію власного та нерухомого майна . У Товариства відсутні ліцензії і у звітному році Товариство не здійснювало ліцензійної діяльності. Протягом звітного року у Товариства не було дій, що могли вплинути на фінансово- господар-ський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів відповідно до вимог, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Товариство у звітному році не було учасником інших юридичних осіб. У Товариства відсутні філіали та відокремлені структурні підрозділи. Згідно Рішення Єдиного акціонера № 21 від 26.04.2018 р. Товариство у 2018 р не здійснювало виплату річних дивідендів за 2017 рік, а весь прибуток за 2017 рік був направлений на розвиток Товариства. Інформація про цінні папери. Товариством випущено 1500 шт простих іменних акцій номіналом 100 грн за штуку, форма випуску документарна. Інформація про вчинення значних правочинів. В продовж 2018 року вчинення Товариством значного правочину — правочин, учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності відповідно до ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI, здійснювались- відсутні. якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради – відсутні; рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - відсутні; рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості – відсутні. Заборона ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Закону України "Про акціонерні товариства" порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину – такі дії не виявлені. 2. Загальна основа формування фінансової звітності 2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 1 січня 2018 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України. Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. 2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено стандарт МСФЗ 16 "Оренда", який набуває чинності 01 січня 2019 року. За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 16 "Оренда" до дати набуття чинності не застосовується. Дострокове застосування стандарту можливе з одночасним застосуванням МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з клієнтами". МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з клієнтами" Товариство не застосовує, оскільки не входить в сферу дії цього стандарту. Очікується, що застосування МСФЗ 16 "Оренда" не буде мати суттєвого впливу на фінансову звітність Товариства. Товариство буде продовжувати класифікувати свою оренду як операційну. Товариство здає в оренду власне нежитлове приміщення, згідно Договорів оренди б\н від 28.09.15 та № 10096079 від 08.08.18 р. (орендатор – ТОВ "Рехау", ідентифікаційний код юридичної особи 32108814). 2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч. 2.4. Припущення про безперервність діяльності Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності. 2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства 28 лютого 2019 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску. 2.6. Звітний період фінансової звітності Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2018 року. 3. Суттєві положення облікової політики 3.1. Основи оцінки, застосована при складанні фінансової звітності Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості 3.2. Загальні положення щодо облікових політик 3.2.1. Основа формування облікових політик Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших чинних МСФЗ. 3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними. Товариство не застосовувало зміни в облікових політиках в 2018 році порівняно із обліковими політиками, які Товариство використовувало для складання фінансової звітності за період, що закінчився 31 грудня 2018 року. 3.2.3. Форма та назви фінансових звітів Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", та форми Приміток, що розроблені у відповідності до МСФЗ. Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства, а саме: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік, Звіт про власний капітал за 2018 рік, Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік, що містить стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення на предмет повноти, достовірності та відповідності Концептуальній основі, чинному законодавству, встановленим нормативам та іншу пояснювальну інформацію. Звіт про корпоративне управління. 3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах Згідно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства. 3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів 3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі відповідно до МСФЗ, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку. Товариство визнає такі категорії фінансових активів: • фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку; • фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю. Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань: • фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю; • фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку. Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю . При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між: а) балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та б) отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус будь-яке нове взяте зобов’язання) визнають у прибутку або збитку. Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю, якщо він придбавається з метою одержання договірних грошових потоків і договірні умови фінансового активу генерують грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми. Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики. 3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках. Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання. Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті та в іноземній валюті. Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих Приміток. Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами. Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ). 3.3.3. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку у звітному періоді у Товариства відсутні. Дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання. Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Товариство стає стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові кошти. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю.. Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка. Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів. Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні. Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності. Дебіторська заборгованість може бути нескасовно призначена як така, що оцінюється за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи називають "неузгодженістю обліку"), що інакше виникне внаслідок оцінювання активів або зобов’язань чи визнання прибутків або збитків за ними на різних підставах. Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду. 3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції та паї (частки) господарських товариств. Фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку у звітному періоді у Товариства відсутні. 3.3.5. Зобов'язання. Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Товариство стає стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити грошові кошти. Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак: • Керівництво Товариства сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; • Керівництво Товариства не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду. Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов’язань. Поточні зобов’язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю. Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 3.3.6. Згортання фінансових активів та зобов'язань Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно. Згортання фінансових активів та зобов'язань, доходів та витрату звітному періоді Товариство не здійснювало. 3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів 3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 3000 євро по курсу НБУ станом на перше січня поточного року. Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. Строк корисної експлуатації основних засобів визначається виходячи з очікуваної корисності активу. У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. 3.4.2. Подальші витрати. Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу. 3.4.3. Амортизація основних засобів. Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів, проводиться прямолінійним способом виходячи з терміну корисного використання кожного об'єкта. Нарахування амортизації основних засобів починається з моменту коли цей актив знаходиться у місці та у стані, необхідному для його використання у спосіб передбачений комісією. Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з використанням таких щорічних норм: Будівлі та споруди - 33 (50) роки машини та обладнання - 2 (5) роки інструменти, прилади, інвентар - 4 роки Інші основні засоби - 12 років Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. 3.4.4. Нематеріальні активи Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного строку їх використання, але не більше 10 років. Нарахування амортизації починається з моменту коли цей нематеріальний актив знаходиться у місці та у стані, необхідному для його використання у спосіб передбачений комісією. Станом на 31 грудня 2018 року у Товариства відсутні нематеріальні активи. 3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання. 3.5. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості 3.5.1. Визнання інвестиційної нерухомості До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі, або частину будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або згідно з угодою про фінансову оренду з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для: (а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей, або (б) продажу в звичайному ході діяльності. Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з цією інвестиційною нерухомістю, (б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити. Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частину для використання у процесі діяльності Товариства або для адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об'єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо. 3.5.2. Первісна та послідуюча оцінка інвестиційної нерухомості Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на операцію включаються до первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включає ціну її придбання та будь-які витрати, які безпосередньо віднесені до придбання. Безпосередньо віднесені витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професійних юридичних послуг, податки, пов’язані з передачею права власності, та інші витрати на операцію. Оцінка після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибутку або збитку. Амортизація на такі активи не нараховується. Справедлива вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із залученням незалежного оцінювача. Періодичність перегляду справедливої вартості зумовлюється суттєвими для обліку коливаннями цін на ринку подібної нерухомості. Справедлива вартість незавершеного будівництва дорівнює вартості завершеного об’єкта за вирахуванням витрат на закінчення будівництва. Так як, неможливо оцінити справедливу вартість нерухомості без надмірних витрат чи зусиль, і не очікується, що справедлива вартість буде оцінюватися на постійній основі, Товариство в звітному періоді обліковувало нерухомість як основні засоби. 3.6. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати. 3.7. Облікові політики щодо оренди Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною політикою Товариства щодо подібних активів. Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати. Товариство оренду класифікує як операційну оренду. Товариство виступає орендодавцем власних основних засобів –офісно-складських приміщень. Згідно договорів оренди, після закінчення орендних відносин об’єкт підлягає поверненню. Строк оренди становить меншу частину строку економічної експлуатації активу. 3.8. Облікові політики щодо податку на прибуток Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу. Поточні витрати на сплату податку на прибуток від операційної діяльності та іншої діяльності не пов’язаної з основною діяльністю товариства розраховані відповідно до Податкового кодексу України та складають в 2018 році -15 тис грн. У фінансовій звітності поточні витрати з податку на прибуток не потребують коригувань на суми відстрочених податків, що виникають через наявність тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і зобов’язань та їх вартістю 3.9. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань 3.9.1. Забезпечення Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання. Товариство також створює резерв витрат на оплату щорічних (основних та додаткових) відпусток. Розрахунок такого резерву здійснюється на підставі правил Облікової політики Товариства. Розмір створеного резерву оплати відпусток підлягає інвентаризації на кінець року. Розмір відрахувань до резерву відпусток, включаючи відрахування на соціальне страхування з цих сум, розраховуються виходячи з кількості днів фактично невикористаної працівниками відпустки та їхнього середньоденного заробітку на момент проведення такого розрахунку. Також можуть враховуватися інші об’єктивні фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У разі необхідності робиться коригуюча проводка в бухгалтерському обліку згідно даних інвентаризації резерву відпусток. 3.9.2. Виплати працівникам Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних. 3.9.3. Пенсійні зобов'язання Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної плати працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня. 3.10. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності 3.10.1 Доходи та витрати Товариство дотримується вимог МСФО18 "Дохід", а саме: дохід визнається за прин ципом нарахування , коли є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід Товариства, а сума доходу може бути достовірно визначена. . Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників. Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань. Товариство отримує доходи від здавання в оренду власного нерухомого майна та платежі за компенсацію послуг в обслуговуванні об’єкта оренди. Дохід признається, якщо існує упевненість, що Товариство отримає економічні вигоди від проведення операцій з оренди. . Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу. Витрати –це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів. Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан. Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без визнання активу. Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи. Товариство несе витрати на ведення справи в процесі своєї операційної діяльності, а також інші витрати, які не пов'язані з наданням в оренду власного нерухомого майна. Витрати признаються в звіті про фінансові результати, якщо виникає зменшення в майбутніх економічних вигодах, пов'язаних із зменшенням активу або збільшенням зобов'язання, які можуть бути надійно виміряні. 3.10.2. Витрати за позиками Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу. 3.10.3. Операції з іноземною валютою Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій. Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають. На протязі 2018 року у Товариства не було операцій в іноземній валюті. При складанні звітності за 2018 рік МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів" - не застосовувався. 3.10.4. Умовні зобов'язання та активи. Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним. 4. Основні припущення, оцінки та судження При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на елементи фінансової звітності, грунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обгрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче. 4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність: • подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства; • відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму; • є нейтральною, тобто вільною від упереджень; • є повною в усіх суттєвих аспектах. Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку: а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання; б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності. Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. Операції, що не регламентуються МСФЗ Товариством не здійснювались. 4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості грунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості". 4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів Протягом звітного 2018 року переоцінка інвестиційної нерухомості із залученням незалежних оцінювачів не здійснювалась. Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що: а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним. 4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням грунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів. 4.5. Використання ставок дисконтування Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх потоків доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою для визначення ринкової вартості бізнесу. Товариство у звітному періоді не використовувало ставки дисконтування. 4.6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу. 5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості 5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду. Класи активів та зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю Методики оцінювання Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний) Вхідні дані Грошові кошти Первісна та подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості Ринковий Офіційні курси НБУ Дебіторська заборгованість Первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. Дохідний Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вхідні грошові потоки Інвестиційна нерухомість Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Подальша оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Ринковий, дохідний Ціни на ринку нерухомості, дані оцінки професійних оцінювачів Поточні зобов’язання Первісна та подальша оцінка поточних зобов’язань здійснюється за вартістю погашення Витратний Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вихідні грошові потоки 5.6. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості" Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю Балансова вартість Справедлива вартість 2018 2017 2018 2017 1 2 3 4 5 Фінансові активи Інструменти капіталу (акції) Грошові кошти 3 136 3 136 Довгострокова дебіторська заборгованість Торговельна дебіторська заборгованість 14 36 14 36 Дебіторська заборгованність за виданими авансами 78 302 78 302 Довгострокові зобов’язання 28261 30745 28261 30745 Поточна кредиторська заборгованність 3775 3727 3775 3727 Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності. 6. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах 6.1. Дохід від реалізації 2018 2017 Дохід від реалізації послуг 3400 3686 Всього доходи від реалізації 3400 3686 6.2. Собівартість реалізації 2018 2017 Собівартість реалізованих послуг 39 417 Всього 39 417 6.3. Інші доходи, інші витрати Інші доходи 2018 2017 Інші операційні доходи 5 18 Інші доходи 5 18 Всього 10 36 Інші витрати 2018 2017 Інші операційні витрати 205 327 Амортизація необоротних активів 1696 1699 Витрати на ремонт 642 561 Податки з оренди землі, нерухомість 433 395 Інші витрати 17 Всього 2976 2999 6.4. Витрати на збут 2018 2017 Витрати на персонал 0 0 Маркетинг та реклама 0 0 Інші 0 0 Всього витрат 0 0 6.5. Адміністративні витрати 2018 2017 Витрати на персонал 207 182 Відрахування до соціальних фондів 44 41 Амортизація необоротних активів 0 2 Аудиторські послуги, інформаційно- консультаційні послуги 7 6,5 Послуги з страхування майна 14 15 Публікація інформаційної інформації 1.2 2.6 Послуги зберігача та реєстратора 2.3 1.6 Технічне обслуговування, утримання офісу 8.4 40.3 Підтримка електронних ключів 2 2 БТІ (поточна інвентаризація), обстеження технічного стану 25.5 8.5 Послуги нотаріуса 1.6 1.5 Всього адміністративних витрат 313 303 6.6. Фінансові доходи та витрати 2018 2017 Фінансові доходи та витрати 0 0 Всього 0 0 6.7. Податок на прибуток Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період: 31.12.2018 31.12.2017 Прибуток до оподаткування 82 3 Прибуток до оподаткування від припиненої діяльності 0 (0) Всього прибуток до оподаткування 82 3 Податкова ставка 18% 18% Податок за встановленою податковою ставкою 15 1 Податковий вплив постійних різниць 0 0 Витрати з податку на прибуток 15 1 Поточні витрати з податку на прибуток 15 1 Відстрочений податок на прибуток 0 0 Витрати з податку на прибуток 15 1 в т.ч.: - витрати з податку на прибуток від діяльності, що триває 15 1 - (відшкодування) з податку на прибуток від припиненої діяльності 0 0 Тимчасові різниці, які підлягають вирахуванню: резерв сумнівних боргів 0 0 Забезпечення виплат персоналу 0 0 Торговельна та інша кредиторська заборгованість 0 0 Державні субсидії 0 0 Довгострокова дебіторська заборгованість 0 0 Всього тимчасових різниць, які підлягають вирахуванню 0 0 Тимчасові різниці, які підлягають оподаткуванню: Основні засоби та нематеріальні активи 0 0 Запаси 0 0 Торговельна та інша дебіторська заборгованість 0 0 Інвестиції 0 0 Короткострокові позики 0 0 Всього тимчасових різниць, які підлягають оподаткуванню 0 0 Чисті тимчасові ризниці, які підлягають оподаткуванню 0 0 Чисті відстрочені податкові зобов'язання (18%) 0 0 Відстрочені податкові зобов'язання 31.12.2018 31.12.2017 На початок періоду 0 0 Відстрочені витрати з податку 0 0 Податковий вплив змін резерву переоцінки інвестицій наявних для продажу 0 0 На кінець періоду 0 0 Керівництво Компанії в порядку, передбаченому підпунктом 134.1.1 ПКУ, прийняло рішення про незастосування коригувань фінансового результату з метою оподаткування, тому такі різниці відсутні 6.8. Збитки від непоточних активів, утримувані для продажу. Станом на 31.12.2018 Товариство не має непоточних активів, утримуваних для продажу 6.9. Нематеріальні активи За історичною вартістю Нематеріальні активи Незавершене будівництво Всього 31 грудня 2017 року 0 - 0 Надходження 0 0 Вибуття 0 - 0 31 грудня 2018 року 0 0 0 Накопичена амортизація 31 грудня 2017 року 0 - 0 Нарахування за рік 0 - 0 Вибуття 0 - 0 31 грудня 2018 року 0 - 0 Чиста балансова вартість 31 грудня 2018 року 0 0 0 31 грудня 2017 року 0 - 0 6.10. Основні засоби За історичною вартістю Будівлі Машини та обладнання Інструменти, прилади та інвентар Меблі та приладдя Інші основні засоби Всього 1 2 3 4 5 6 7 31 грудня 2017 року 30088 857 24 - 475 31444 Надходження 610 2 612 Переміщення з капітальних інвестицій - - - - 4913 4913 Вибуття - - - - 2 2 31 грудня 2018 року 30698 857 24 - 5388 36967 Накопичена амортизація 31 грудня 2017 року 2878 302 24 - 449 3653 Нарахування за рік 1420 32 - - 244 1696 Зменшення корисності - - - - - - Вибуття - - - - 2 2 31 грудня 2018 року 4298 334 24 - 691 5347 Чиста балансова вартість 0 31 грудня 2017 року 27210 555 - - 26 27791 31 грудня 2018 року 26400 523 - - 4697 31620 Протягом 2018 року Компанія мала нерухомість у власності. На протязі року підприємство здійснювало ремонт власних приміщень, а саме: були закінчені роботи по системі опалення адміністративного приміщення з застосуванням теплових насосів. Роботи виконувалися Компанією ТОВ "Теплові насоси". Після реконструкції котельні був отриманий дозвіл № 732.18.32 на експлуатацію технологічного устаткування та його елементів системи газопостачання природним газом суб’єктів господарювання. На відкритій частині складського майданчику була встановлена система зовнішнього освітлення складу. Роботи проводила компанія ТОВ " АМВ -ГРУП". Були проведені роботи компанією ТОВ "Клімат Системс" реконструкції системи водопостачання офісу із використанням матеріалів торгової марки " REHAU". Станом на 31 грудня 2018 у складі основних засобів повністю зношені основні засоби становлять 752 тис. грн Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років у складі основних засобів повністю зношені основні засоби становлять 752 тис. грн. та 706 тис. грн. відповідно. 6.11. Незавершені капітальні інвестиції Протягом 2018 року На початок періоду 4913 Надійшло 612 Переміщення в основні засоби 5525 На кінець періоду 0 6.12. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку 6.12.1. Грошові кошти Станом на 31.12.2018 р. на поточному рахунку у банку обліковуються за номінальною вартістю грошові кошти на суму 3 тис. грн. Поточний рахунок відкрито у банку АТ "Райффайзен Банк Аваль". 31 грудня 2018 31 грудня 2017 Каса та рахунки в банках, в грн. 3 136 Каса та рахунки в банках, в іноземній валюті - - Всього 3 136 6.12.2. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю Довгострокова дебіторська заборгованість У Товариства станом на 31.12.2018 року відсутня довгострокова дебіторська заборгованість. Торговельна та інша дебіторська заборгованість 31 грудня 2018 31 грудня 2017 Торговельна дебіторська заборгованість 14 36 Аванси видані 78 302 Розрахунки з бюджетом 20 90 Інша дебіторська заборгованість - - Резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості ( 0 ) ( 0 ) Чиста вартість торговельної дебіторської заборгованості 112 428 6.13. Інші оборотні активи 31 грудня 2018 31 грудня 2017 Інші оборотні активи 5339 5751 Всього У статті "Інші оборотні активи" відображаються суми оборотних активів, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу "Оборотні активи" II. Зміст статей балансу (Приказ|Методические рекомендации, Минфин, от 28.03.2013, № 433 "Об утверждении Методических рекомендаций по заполнению форм финансовой отчетности", Действующий)Всього 5339 5751 У статті "Інші оборотні активи" відображаються суми оборотних активів, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу "Оборотні активи" 6.14. Запаси 31 грудня 2018 31 грудня 2017 Витратні матеріали (за історичною собівартістю) 0 22 Всього запаси 0 22 6.15. Власний капітал Станом на 31 грудня 2017 року зареєстрований та сплачений капітал складав 150 тис. грн. Станом на 31 грудня 2018 року зареєстрований та сплачений капітал складав 150 тис. грн. Резервний капітал сформований відповідно до Статуту компанії. Структура власного капіталу: Найменування статті Станом на 31.12.2018р. Станом на 31.12.2017р. Статутний капітал 150 150 Резервний капітал 38 38 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2363 2296 Всього власний капітал 2551 2484 6.16. Гранти та субсидії Станом на 31 грудня 2018 у Товариства відсутні гранти та субсидії 6.17. Довгострокові забезпечення 31 грудня 2018 31 грудня 2017 Довгострокові забезпечення 2291 1820 Інші довгострокові зобов’язання 28261 30745 Всього 30552 32565 Компанія створює технічні резерви, щоб відобразити оцінку зобов'язань, що виникли за договорами оренди землі. За період з 01 січня по 31 грудня 2018 були залучені кошти для ремонту власної нерухомості у виді авансових платежів за оренду приміщень. 6.18. Короткострокові позики Станом на 31 грудня 2018 у Товариства відсутні короткострокові позики. 6.19. Фінансова оренда Станом на 31 грудня 2018 у Товариства відсутня фінансова оренда. 6.20. Торговельна та інша кредиторська заборгованість 31 грудня 2018 31 грудня 2017 Торговельна кредиторська заборгованість 126 186 Розрахунки з бюджетом 45 - Одержані аванси 3775 3727 Заробітна плата та соціальні внески 0 0 Інші 25 79 Всього кредиторська заборгованість 3971 3992 6.21. Пенсії та пенсійні плани. У Товариства не має недержавної пенсійної програми. 7. Розкриття іншої інформації 7.1 Умовні зобов'язання. 7.1.1. Судові позови Станом на 31 грудня 2018 року проти Товариства відсутні судові позиви . 7.1.2. Оподаткування Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років. 7.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства. Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації. 7.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать: • підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством; • асоційовані компанії; • спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником; • члени провідного управлінського персоналу Товариства; • близькі родичі особи, зазначеної вище; • компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток голосів у Товаристві; • програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будь-якого іншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства. Станом на 31.12.2018 р.: - власниками акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій є: юридична особа - РЕХАУ Фервальтунгсцентралє АГ (Швейцарія) -100%; - підприємства, які прямо перебувають під спільним контролем разом з Товариством: юридична особа ТОВ "Рехау" (Код ЄДРПОУ 32108814), адреса : 03150, м. Київ, вул. Ковпака17, оф.3-4 - управлінський персонал Приватного акціонерного товариства "ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГІЯ". Протягом періоду з 01.01.2018 по 31.12.2018 у Товариства виникали операції з пов’язаними сторонами, в т.ч оплати праці директору Товариства. 2018 2017 Операції з пов'язаними сторонами Всього Операції з пов'язаними сторонами Всього 1 2 3 4 5 Реалізація 3269 3400 3514 3686 Придбання сировини та матеріалів 49 86 49 86 Торгова дебіторська заборгованість - 14 36 36 Аванси видані - 78 - 302 Торгова кредиторська заборгованість - 126 - 186 Інші довгострокові зобов’язання 28261 28261 30745 30745 Одержані аванси 3775 3775 3727 3727 Компенсація провідному управлінському персоналу 207 207 182 182 Короткострокові виплати працівникам - - - - Виплати по закінченні трудової діяльності - - - - 7.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками 7.3.1. Кредитний ризик Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість. Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками: • ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів; • ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою); • ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою; • ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п’яти років. У звітному періоді у Товариства відсутні прострочені фінансові активи, на протязі 2018 року Компанія кредити не надавала та не отримувала. 7.3.2. Ринковий ризик Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти. Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку. Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом’якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком. Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. Для мінімізації та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активів, номінованих в іноземній валюті, у загальному обсягу активів. Оцінка валютних ризиків здійснюється на основі аналізу чутливості. У звітному періоді у Товариства відсутні активи в іноземній валюті. Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів. 7.3.3. Ризик ліквідності Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в розрізі строків погашення представлена наступним чином: Рік, що закінчився 31 грудня 2017 року До 1 місяця Від 1 місяця до 3 місяців Від 3 місяців до 1 року Від 1 року до 5 років Більше 5 років Всього 1 2 3 4 5 6 7 Короткострокові позики банка - - - - - - Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 311 933 2483 - - 3727 Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями Всього 311 933 2483 - - 3727 Рік, що закінчився 31 грудня 2018 року До 1 місяця Від 1 місяця до 3 місяців Від 3 місяців до 1 року Від 1 року до 5 років Більше 5 років Всього Короткострокові позики банка - - - - - - Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 359 932 2484 - 3775 Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями Всього 359 932 2484 - - 3775 7.4. Управління капіталом Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей: • зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам; • забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику. Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик. Розмір статутного капіталу, що відображений у фінансовій звітності станом на 31.12.2018 року, відповідає законодавчим вимогам та статутним документам , в усіх суттєвих аспектах наведено достовірно. 7.5. Події після Балансу Між датою балансу і датою затвердження фінансової звітності, підготовленою для оприлюднення не відбувалося жодних із подій, які могли б скоригувати суми після дати балансу або впливати на економічні рішення користувачів. Керівник _______________________Вергуненко М.В. Головний бухгалтер ______________________Огій Т.Е.
д/н
д/н
д/н