Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 19255777
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Астра Люкс"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Річна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Астра Люкс" за ЄДРПОУ 19255777
Територія за КОАТУУ 8038900000
Організаційно-правова форма господарювання 232 за КОПФГ 232
Вид економічної діяльності 14.19 за КВЕД 14.19
Середня кількість працівників 98
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 03061 мiсто Київ, вулиця Бориславська, 54
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 51 50
первісна вартість 1001 56 56
накопичена амортизація 1002 5 6
Незавершені капітальні інвестиції 1005 93
Основні засоби: 1010 12343 16297
первісна вартість 1011 22765 29841
знос 1012 10422 13544
Інвестиційна нерухомість: 1015
первісна вартість 1016
знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 12487 16347
II. Оборотні активи
Запаси 1100 8730 8141
Виробничі запаси 1101 7999 7148
Незавершене виробництво 1102 731 573
Готова продукція 1103 420
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 16691 14729
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130з бюджетом 1135 56 85
у тому числі з податку на прибуток 1136
з нарахованих доходів 1140
із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 21058 43005
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 7845 13540
Готівка 1166 5 5
Рахунки в банках 1167 7840 13535
Витрати майбутніх періодів 1170 6
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190 734 1474
Усього за розділом II 1195 55114 80980
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 67601 97327

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405 254 254
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415 385 385
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 22017 23380
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495 22657 24020
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 6 49
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595 6 49
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
за товари, роботи, послуги 1615 37255 37665
за розрахунками з бюджетом 1620 1443 622
за у тому числі з податку на прибуток 1621 191 309
за розрахунками зі страхування 1625 50
за розрахунками з оплати праці 1630 74 240
за одержаними авансами 1635
за розрахунками з учасниками 1640
із внутрішніх розрахунків 1645
за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 6166 34681
Усього за розділом IІІ 1695 44938 73258
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 67601 97327

Примітки -
Керівник Сергеєва Ольга Олексiївна
Головний бухгалтер Мiронченко Iрина Євгенiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Астра Люкс" за ЄДРПОУ 19255777
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 226564 233207
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 219900 ) ( 228794 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий: прибуток 2090 6664 4413
Валовий: збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 3771 13183
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( 2684 ) ( 2897 )
Витрати на збут 2150 ( 310 ) ( 175 )
Інші операційні витрати 2180 ( 4544 ) ( 11957 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 2897 2567
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240 29
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( 1182 ) ( 673 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 1715 1923
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -352 -352
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 1363 1571
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( ) ( )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1363 1571
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 149790 193821
Витрати на оплату праці 2505 6654 6121
Відрахування на соціальні заходи 2510 1395 1281
Амортизація 2515 3123 2375
Інші операційні витрати 2520 66476 40225
Разом 2550 227438 243823
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки -
Керівник Сергеєва Ольга Олексiївна
Головний бухгалтер Мiронченко Iрина Євгенiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Астра Люкс" за ЄДРПОУ 19255777
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

293908

282518
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010 13
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020 920 5673
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 1
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095 33885 464
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 255194 )

( 263050 )
Праці 3105 ( 5132 ) ( 5095 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1626 ) ( 1370 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 3759 ) ( 6004 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 236 ) ( 342 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 2136 ) ( 4405 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 1387 ) ( 1257 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( ) ( 18 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( 49062 ) ( 11719 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 13953 1400
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 1
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( 7076 ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -7076 1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305 117395 67645
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350 117395 67645
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 1182 ) ( 673 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1182 -673
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 5695 728
Залишок коштів на початок року 3405 7845 7117
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 13540 7845

Примітки -
Керівник Сергеєва Ольга Олексiївна
Головний бухгалтер Мiронченко Iрина Євгенiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Астра Люкс" за ЄДРПОУ 19255777
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2018 рік


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 1 254 385 22017 22657
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 1 254 385 22017 22657
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 1363 1363
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 1363 1363
Залишок на кінець року 4300 1 254 385 23380 24020

Примітки -
Керівник Сергеєва Ольга Олексiївна
Головний бухгалтер Мiронченко Iрина Євгенiвна