Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 34619544
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВЕОН ПЛЮС"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Річна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВЕОН ПЛЮС" за ЄДРПОУ 34619544
Територія за КОАТУУ 8038500000
Організаційно-правова форма господарювання 240 за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності 55.10 за КВЕД 55.10
Середня кількість працівників 94
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 04070 м. Київ, вул. Братська 17-19
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 150 353
первісна вартість 1001 1685 2022
накопичена амортизація 1002 1535 1669
Незавершені капітальні інвестиції 1005 82 689
Основні засоби: 1010 421136 392755
первісна вартість 1011 553716 554506
знос 1012 132580 161751
Інвестиційна нерухомість: 1015
первісна вартість 1016
знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 421368 393797
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1448 1609
Виробничі запаси 1101 791 897
Незавершене виробництво 1102 246 258
Готова продукція 1103
Товари 1104 411 453
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 5339 4859
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

2317

3454

з бюджетом 1135 1605 1880
у тому числі з податку на прибуток 1136
з нарахованих доходів 1140
із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 11035 185
Поточні фінансові інвестиції 1160 210 210
Гроші та їх еквіваленти 1165 34968 60050
Готівка 1166 52 67
Рахунки в банках 1167 34916 59624
Витрати майбутніх періодів 1170 474 767
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190 523 716
Усього за розділом II 1195 57919 73730
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 479287 467527

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 24030 24030
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405 191721 191721
Додатковий капітал 1410 116 116
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -295616 -291899
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495 -79749 -76032
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 42085 42085
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510 200084 108067
Інші довгострокові зобов’язання 1515 293933 319485
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595 536102 469637
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 16055 16530
за товари, роботи, послуги 1615 2592 2207
за розрахунками з бюджетом 1620 494 807
за у тому числі з податку на прибуток 1621
за розрахунками зі страхування 1625
за розрахунками з оплати праці 1630 53
за одержаними авансами 1635 1284 725
за розрахунками з учасниками 1640
із внутрішніх розрахунків 1645
за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660 180 86
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 2329 53514
Усього за розділом IІІ 1695 22934 73922
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 479287 467527

Примітки Фiнансова звiтнiсть за 2018 р. подавалась за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.

Керівник Жила В.О.
Головний бухгалтер Семененко I.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВЕОН ПЛЮС" за ЄДРПОУ 34619544
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 140159 104659
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 50391 ) ( 45444 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий: прибуток 2090 89768 59215
Валовий: збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 34481 1410
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( 33312 ) ( 27890 )
Витрати на збут 2150 ( 23283 ) ( 20244 )
Інші операційні витрати 2180 ( 27130 ) ( 29100 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 40524
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( ) ( 16609 )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220 4239 659
Інші доходи 2240
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( 41048 ) ( 47837 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 3715
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( ) ( 63787 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 3715
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( ) ( 63787 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 3715 -63787
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 9649 8240
Витрати на оплату праці 2505 20890 18843
Відрахування на соціальні заходи 2510 3599 3185
Амортизація 2515 29439 29495
Інші операційні витрати 2520 69345 61820
Разом 2550 132922 121583
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки Фiнансова звiтнiсть за 2018 рiк, подавалась за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.
Керівник Жила В.О.
Головний бухгалтер Семененко I.В.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВЕОН ПЛЮС" за ЄДРПОУ 34619544
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

169950

124128
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010 91 327
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 427 865
Надходження від повернення авансів 3020 139 124
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095 437 189
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 57921 )

( 40730 )
Праці 3105 ( 16696 ) ( 15214 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3921 ) ( 3433 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 31531 ) ( 16953 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 22966 ) ( 9009 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 8565 ) ( 7944 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 494 ) ( 242 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( 5334 ) ( 4175 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 55147 44886
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 4239 659
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( 681 ) ( 340 )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( 11000 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 3558 -10681
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305 133808 199655
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340 63000
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350 213537 199695
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 17854 ) ( 20630 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -34583 -20670
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 24122 13535
Залишок коштів на початок року 3405 34968 21374
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 960 59
Залишок коштів на кінець року 3415 60050 34968

Примітки За 2018 р. звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) подавався за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.
Керівник Жила В.О.
Головний бухгалтер Семененко I.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВЕОН ПЛЮС" за ЄДРПОУ 34619544
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2018 рік


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки Емiтент складає та подає звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом).
Керівник Жила В.О.
Головний бухгалтер Семененко I.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВЕОН ПЛЮС" за ЄДРПОУ 34619544
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2018 рік


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 24030 191721 116 -295616 -79749
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010 2
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 24030 191721 116 -295614 -79747
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 3715 3715
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 3715 3715
Залишок на кінець року 4300 24030 191721 116 -291899 -76032

Примітки За 2018 рiк звiт про власний капiтал  подавався за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.
Керівник Жила В.О.
Головний бухгалтер Семененко I.В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


римiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк, тис. грн. (Данi з Форми № 5)

Залишок на початок року Надiйшло Вибуло за рiк Нараховано Залишок на початок року
первiсна (пере- накопичена за рiк первiсна (пере- знос амортизацiї первiсна (пере- накопичена
оцiнена) вартiсть амортизацiя оцiнена) вартiсть за рiк оцiнена) вартiсть амортизацiя


1 Нематерiальнi активи

Iншi нематерiальнi активи 1685 1535 337 134 2022 1669

2. Основнi засоби

Будинки, споруди та 523350 111263 227 26171 523577 137434
передавальнi пристрої

Машини та обладнання 9880 6205 266 3 1317 10143 7522

Транспортнi засоби 492 362 70 492 432

Iнструменти, прилади, 13545 8368 373 1686 13918 10054
iнвентар (меблi)

Iншi основнi засоби 91 25 91 25

Малоцiннi необоротнi 6358 6357 59 132 132 59 6285 6284
матерiальнi активи


3. Капiтальнi iнвестицiї
Найменування показника Код рядка За рiк На кiнець року

Капiтальне будiвництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобiв 290 2061 0
Придбання (виготовлення) iнших необоротних 300 130 35
матерiальних активiв
Придбання (створення) нематерiальних активiв 310 337 51
Придбання (вирощування) довгострокових 320 0 0
бiологiчних активiв
Iншi 330 0 0
Разом 340 2528 86


4. Фiнансовi iнвестицiї
Найменування показника За рiк На кiнець року
довгостроковi поточнi

А. Фiнансовi iнвестицiї за методом
участi в капiталi в:
асоцiйованi пiдприємства 0 0 0
дочiрнi пiдприємства 0 0 0
спiльну дiяльнiсть 0 0 0

Б. Iншi фiнансовi iнвестицiї в:
частки i паї у статутному капiталi iнших
пiдприємств
акцiї 0 0 0
облiгацiї 0 0 210
iншi 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 0 0 210

5. Доходи i витрати
Найменування показника Доходи Витрати

А. Iншi операцiйнi доходи i витрати 0 0
Операцiйна оренда активiв 32362 27105
Операцiйна курсова рiзниця 2116 0
Реалiзацiя iнших оборотних активiв 3 3
Штрафи, пенi, неустойки 0 22
Утримання об'єктiв житлово-комунального i
соцiально-культурного 0 0
призначення
Iншi операцiйнi доходи i витрати 335 3573
у тому числi:
вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв Х 0
непродуктивнi витрати i втрати Х 0
Б. Доходи i втрати вiд участi в капiталi за iнвестицiями в:
асоцiйованi пiдприємства 0 0
дочiрнi пiдприємства 0 0
спiльну дiяльнiсть 0 0
В. Iншi фiнансовi доходи i витрати
Дивiденди 0 Х
Проценти Х 17133
Фiнансова оренда активiв 0 0
Iншi фiнансовi доходи i витрати 4239 25481
Г. Iншi доходи i витрати
Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй 8 0
Доходи вiд об'єднання пiдприємств 0 0
Результат оцiнки корисностi 0 0
Неоперацiйна курсова рiзниця 0 0
Безоплатно одержанi активи 0 Х
Списання необоротних активiв Х 0
Iншi доходи i витрати 0 0

6. Грошовi кошти Найменування показника На кiнець року
Готiвка 67
Поточний рахунок у банку 59624
Iншi рахунки в банку
(акредитиви, чековi книжки)
Грошовi кошти в дорозi 359
Еквiваленти грошових коштiв 0
Разом 6050

7. Забезпечення i резерви
Види забезпечень i резервiв Залишок на Збiльшення за звiтний рiк Використано Сторновано невикористану Сума очiкуваного вiдшкодування витрат Залишок на
початок року нараховано додатковi у звiтному роцi суму у звiтному роцi iншою стороною, що врахована при оцiнцi кiнець року
(створено) вiдрахування забезпечення
Забезпечення на виплату 180 1660 1755 0 0 3595
вiдпусток працiвникам

Забезпечення наступних
витрат на додаткове
пенсiйне забезпечення

Забезпечення наступних
витрат на виконання
гарантiйних зобов'язань

Забезпечення наступних
витрат на реструкту-
ризацiю

Забезпечення наступни
х витрат на виконання
зобов'язань щодо
обтяжливих контрактiв

Резерв сумнiвних боргiв 591 0 0 0 0 0 591

Разом 771 1660 1755 0 0 0 4186

8. Запаси
Найменування показника Балансова вартiсть на кiнець року Переоцiнка за рiк
збiльшення чистої вартостi реалiзацiї уцiнка

Сировина i матерiали 686 0 0
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi 0 0 0
вироби
Паливо 7 0 0
Тара i тарнi матерiали 0 0 0
Будiвельнi матерiали 0 0 0
Запаснi частини 0 0 0
Матерiали сiльськогосподарського
призначення 0 0 0
Поточнi бiологiчнi активи 0 0 0
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 208 0 0
Незавершене виробництво 258 0 0
Готова продукцiя 0 0 0
Товари 453 0 0
Разом 1609 0 0

9. Дебiторська заборгованiсть
Найменування показника Всього на кiнець року у т. ч. за строками непогашення
до 12 мiсяцiв вiд 12 до 18 мiсяцiв вiд 18 до 36 мiсяцiв

Дебiторська заборгованiсть
за товари, роботи, 4859 0 0 0
послуги
Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть 185 0 0 010. Нестачi i втрати вiд псування цiнностей

Найменування показника Сума

Виявлено (списано) за рiк нестач i втрат 0
Визнано заборгованiстю винних осiб у звiтному роцi 0
Сума нестач i втрат, остаточне рiшення щодо винуватцiв за якими на 0
кiнець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

11. Будiвельнi контракти
Найменування показника Сума

Дохiд за будiвельними контрактами за звiтний рiк 0
Заборгованiсть на кiнець звiтного року:
валова замовникiв 0
валова замовникам 0
з авансiв отриманих 0
Сума затриманих коштiв на кiнець року 0
Вартiсть виконаних субпiдрядниками
робiт за незавершеними будiвельними контрактами 0

12. Податок на прибуток
Найменування показника Сума
Поточний податок на прибуток 0
Вiдстроченi податковi активи:
на початок звiтного року 0
на кiнець звiтного року 0
Вiдстроченi податковi зобов'язання:
на початок звiтного року 42085
на кiнець звiтного року 42085
Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього 0
у тому числi:
поточний податок на прибуток 0
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв 0
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань 0
Вiдображено у складi власного капiталу - усього 0
у тому числi:
поточний податок на прибуток 0
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв 0
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань 0

XIII. Використання амортизацiйних вiдрахувань
Найменування показника Сума
Нараховано за звiтний рiк 29437
Використано за рiк - усього 0
в тому числi на:
будiвництво об'єктiв 0
придбання (виготовлення) та полiпшення основних засобiв 0
з них машини та обладнання 0
придбання (створення) нематерiальних активiв 0
погашення отриманих на капiтальнi iнвестицiї позик 0


14. Бiологiчнi активи - немає

15. Фiнансовi результати вiд первiсного визнання та реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї та додаткових бiологiчних активiв - 0