Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 01033409
Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Річна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" за ЄДРПОУ 01033409
Територія за КОАТУУ 1223255800
Організаційно-правова форма господарювання 230 за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності 23.61. за КВЕД 23.61.
Середня кількість працівників 17
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 51217 смт.Мелiоративне, Заводська,1
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 12
первісна вартість 1001 53 88
накопичена амортизація 1002 53 76
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби: 1010 11031 10390
первісна вартість 1011 35163 35281
знос 1012 24132 24891
Інвестиційна нерухомість: 1015
первісна вартість 1016
знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 11031 10402
II. Оборотні активи
Запаси 1100 737 716
Виробничі запаси 1101
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 166 73
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130з бюджетом 1135 1
у тому числі з податку на прибуток 1136
з нарахованих доходів 1140
із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 487 303
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 82 465
Готівка 1166 22
Рахунки в банках 1167 60 465
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190 28 23
Усього за розділом II 1195 1500 1581
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 12531 11983

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3870 3870
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405 10356 10325
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415 966 966
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -3561 -4458
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495 11631 10703
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
за товари, роботи, послуги 1615 88 1
за розрахунками з бюджетом 1620 32 91
за у тому числі з податку на прибуток 1621
за розрахунками зі страхування 1625 6 9
за розрахунками з оплати праці 1630 27 41
за одержаними авансами 1635 213 492
за розрахунками з учасниками 1640
із внутрішніх розрахунків 1645
за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660 389 134
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 145 512
Усього за розділом IІІ 1695 900 1280
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 12531 11983

Примітки
Керівник Логвиненко В.М.
Головний бухгалтер Шевченко I.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" за ЄДРПОУ 01033409
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 31 52
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 29 ) ( 54 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий: прибуток 2090 2
Валовий: збиток 2095 ( ) ( 2 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 3154 2453
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( 1002 ) ( 828 )
Витрати на збут 2150 ( 23 ) ( 8 )
Інші операційні витрати 2180 ( 3059 ) ( 2120 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 928 ) ( 505 )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 928 ) ( 505 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 928 ) ( 505 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -928 -505
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 129 67
Витрати на оплату праці 2505 1312 950
Відрахування на соціальні заходи 2510 292 223
Амортизація 2515 822 936
Інші операційні витрати 2520 1529 780
Разом 2550 4084 2956
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 15478560 15478560
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 15478560 15478560
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.059954 -0.03262
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.059954 -0.03262
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки
Керівник Логвиненко В.М.
Головний бухгалтер Шевченко I.М.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" за ЄДРПОУ 01033409
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

71

252
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010 2 7
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040 6688 3926
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095 20 1
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 4100 )

( 2265 )
Праці 3105 ( 1012 ) ( 795 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 364 ) ( 391 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 964 ) ( 728 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 522 ) ( 402 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 444 ) ( 326 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 2 ) ( 6 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( 31 ) ( 69 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 308 -68
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205 75 85
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250 16
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( 16 ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 75 85
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 383 17
Залишок коштів на початок року 3405 82 65
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 465 82

Примітки
Керівник Логвиненко В.М.
Головний бухгалтер Шевченко I.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" за ЄДРПОУ 01033409
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2018 рік


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 3870 10356 966 -3564 11628
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010 3 3
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 3870 10356 966 -3561 11631
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 -928 -928
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290 -31 31
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 -31 -897 -928
Залишок на кінець року 4300 3870 10325 966 -4458 10703

Примітки
Керівник Логвиненко В.М.
Головний бухгалтер Шевченко I.М.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітностіПублiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод
залiзобетонних виробiв"

Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився
31 грудня 2018 року

1.Характер господарської дiяльностi

Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" знаходиться за адресою: 51217 Днiпропетровська область, Новомосковський район, селище Мелiоративне, вул. Заводська,1.
Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" (далi - Товариство) засновано згiдно рiшення вiд 14 серпня 1995 р. мiж Регiональним вiддiленням Фонду держмайна України по Днiпропетровськiй областi та органiзацiєю орендарiв орендного пiдприємства "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" шляхом перетворення орендного пiдприємства "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Закону України "Про господарськi товариства" та Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi" № 51-93 вiд 17.05.1995 р. та "Про приватизацiю майна державних пiдприємств та їх структурних пiдроздiлiв, зданих в оренду" № 57-93 вiд 20 травня 1993 р., та вiдповiдно до Закону України вiд 17.09.2008р. №514-VI "Про акцiонернi товариства", 11 вересня 2013р. проведенi загальнi збори акцiонерiв на яких прийнято рiшення про змiну найменування з Вiдкритого акцiонерного товариства на Публiчне акцiонерне товариство.
Протягом звiтного перiоду Товариство здiйснювало господарську дiяльнiсть i отримувало дохiд вiд операцiй з передачi майна в операцiйну оренду (рухоме й нерухоме майно), надання супутнiх орендi послуг, а саме: передавання електроенергiї, послуги з водопостачання та водовiдведення, стислого повiтря для виробничих потреб орендаря. Здiйснювало реалiзацiю залишкiв готової продукцiї, придбаних матерiалiв, реалiзацiю металобрухту вiд лiквiдацiї основних засобiв. Ця фiнансова звiтнiсть є фiнансовою звiтнiстю окремого пiдприємства.

2. Основа подання iнформацiї.

Валютою фiнансової звiтностi є гривня так, як всi операцiї пiдприємства здiйснювалися в гривнях. Фiнансова звiтнiсть представлена Товариством в тисячах гривнях, з округленням до цiлого числа. Фiнансовi звiти складенi за формами, затвердженi НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", вiдповiдно до Закону України вiд 16.07.1999 р. № 999 - XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в України".
Фiнансовi звiти були затвердженi Наглядовою радою та дозволенi до оприлюднення 01 лютого 2019 р.


3.Значнi облiковi судження, оцiнки та припущення

Пiдготовка фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" потребує вiд її керiвництва застосовування суджень, оцiнок та припущень в кiнцi звiтного перiоду, якi впливають на врахованi в звiтностi суми доходiв, витрат, активiв та зобов'язань, а також на розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання. Однак, непевнiсть щодо цих припущень та оцiнок може привести до результатiв, якi потребують коригувань у майбутньому балансової вартостi активiв, зобов'язань, вiдносно яких приймаються судження та оцiнки.
Припущення та оцiнки керiвництва Публiчного акцiонерного товариства "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" основанi на початкових даних, якi воно мало пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi. Однак, поточнi обставини та припущення вiдносно майбутнього можуть змiнюватися з огляду на ринковi змiни або непiдконтрольнi Публiчному акцiонерному товариству "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" обставини. Такi змiни вiдображаються в припущеннях з тою мiрою, з якою вони вiдбуваються.
Основнi припущення про майбутнє та iншi основнi джерела невизначеностi в оцiнках на звiтну дату, якi можуть буди причиною суттєвих коригувань балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, наведенi нижче:
- Строк експлуатацiї основних засобiв та переоцiнка основних засобiв.
- Знецiнення активiв
- Вiдстроченi податки
- Резерв пiд кредитнi збитки (оцiнка кредитних ризикiв)
- Зобов'язання з операцiйної оренди

Строк експлуатацiї основних засобiв та переоцiнка основних засобiв
Товариство оцiнює строки корисної експлуатацiї основних засобiв не рiдше чим на кiнець кожного фiнансового року, та, якщо очiкування рiзняться вiд попередньої оцiнки, змiни вiдображаються як змiни у облiковiй полiтицi у вiдповiдностi до МСБО (IAS) 8 "Облiкова полiтика, змiни у облiкових оцiнках та помилки". Такi оцiнки можуть iстотно вплинути на балансову вартiсть основних засобiв та на амортизацiйнi витрати у продовж перiоду.

Знецiнення активiв
Балансова вартiсть активiв Товариства переглядається з метою виявлення ознак знецiнення активiв. Якщо якi-небудь подiї або змiни обставин свiдчать про те, що поточна вартiсть активiв може бути не визначена, Товариство оцiнює вартiсть активiв, що буде вiдшкодовано. Така оцiнка вимагає прийняття ряду суджень у вiдношеннi до прогнозiв майбутнiх доходiв та витрат, пов'язаних з активами, що розглядаються.. У свою чергу такi прогнози є невизначеними, оскiльки будуються на припущеннi про стан попиту на продукцiю та майбутнi ринковi умови. Подальшi та непередбаченi змiни таких припущень та оцiнок, використаних при проведеннi тестiв на знецiнення, можуть привести до iнших пiдсумкiв у вiдношеннi до наданих пiдсумкiв у цiй фiнансовiй звiтностi.

Вiдстроченi податки
Вiдстроченi податки переглядаються на кожну звiтну дату та зменшуються (збiльшуються) у випадку, якщо стає зрозумiлим, що достатнiй податковий прибуток не буде (буде) отриманий, щоб реалiзувати вiдстроченi податки. Оцiнка вiрогiдностi реалiзацiї суджень ?рунтується на очiкуваних результатах дiяльностi. Для оцiнки вiрогiдностi реалiзацiї вiдстрочених податкових активiв використовуються рiзнi фактори, включаючи результати дiяльностi минулих рокiв, плани на майбутнi перiоди дiяльностi, змiни у податковому законодавствi. Якщо фактичнi результати рiзняться вiд оцiночних, або, якщо такi оцiнки повиннi бути переглянутi у майбутнiх перiодах, це може негативно вплинути на фiнансовий стан пiдприємства, результати операцiй та потоки грошових коштiв. У випадку якщо показник вiдстрочених податкових активiв у майбутнiх перiодах повинен бути зменшений (збiльшений), таке коригування буде вiдображено у звiтi про сукупнi доходи.

Резерв пiд кредитний ризик
Тоiаристиво визначає та нараховує резерв пiд кредитний ризик з метою покриття можливого понесення збиткiв, якi виникнуть у випадку нездатностi дебiторiв у розрахунку. При оцiнцi такого резерву керiвництво враховує поточнi умови в економiцi в цiлому, строки виникнення дебiторської заборгованостi, суми та умови договорiв, кредитоспроможнiсть дебiторiв. Змiни в економiцi, галузевiй ситуацiї або фiнансовому станi окремих дебiторiв можуть призвести до коригування розмiрiв резерву пiд кредитний ризик, який було вiдображено у фiнансовiй звiтностi.

Пiдготовка фiнансової звiтностi ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" потребує вiд її керiвництва застосовування суджень, оцiнок та припущень в кiнцi звiтного перiоду, якi впливають на врахованi в звiтностi суми доходiв, витрат, активiв та зобов'язань, а також на розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання. Однак, непевнiсть щодо цих припущень та оцiнок може привести до результатiв, якi потребують коригувань у майбутньому балансової вартостi активiв, зобов'язань, вiдносно яких приймаються судження та оцiнки.

Зобов'язання по операцiйнiй орендi ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" в якостi орендодавця
ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" уклав договори оренди рухомого i нерухомого майна. Оцiнюючи умови угод, керiвництво ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" встановило, що за ним зберiгаються всi суттєвi ризики та винагороди, пов'язанi з володiнням майном, переданим у оренду. Тому ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" застосовує до цих угод облiк, встановлений для угод операцiйної оренди.

4. Стандарти, якi застосовуються при складанi фiнансової звiтностi
При складаннi фiнансової звiтностi Товариство застосувало всi новi i змiненi стандарти й iнтерпретацiї, затвердженi РМСБО та КМТФЗ, якi належать до його операцiй i якi набули чинностi пiсля 1 сiчня 2018 року та офiцiйно оприлюдненi на веб - сайтi центрального органу виконавчої влади (на офiцiйному веб - сайтi Мiнiстерства фiнансiв України ), який забезпечує формування державної фiнансової полiтики, як це передбачено статтею 12 Закону України вiд 16.07.1999 р. № 996 -XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".

Перехiд на новi та переглянутi стандарти
Для пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi, наведений далi перелiк нових стандартiв, якi в перший раз стали обов'язковими для фiнансового року, що почався 1 сiчня 2018 року:
Новi стандарти:

МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" (виданий в липнi 2014 року). Цей стандарт замiнив МСБО (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" (та всi попереднi версiї МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти") i набув чинностi 1 сiчня 2018 року. Вiн мiстить вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, знецiнення, облiку хеджування та припинення визнання.
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" вимагає, щоб усi визнанi фiнансовi активи в подальшому оцiнювались за амортизованою вартiстю або за справедливою вартiстю (через прибуток чи збиток, або через iнший сукупний дохiд), в залежностi вiд їх класифiкацiї по вiдношенню до бiзнес-моделi пiдприємства щодо управлiння фiнансовими активами та характеристик договiрних грошових потокiв за фiнансовим активом.
Для фiнансових зобов'язань найбiльш значний вплив застосування МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" стосується випадкiв, коли застосовується варiант оцiнки за справедливою вартiстю: сума змiни у справедливiй вартостi фiнансового зобов'язання, вiдображеного як визнане за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, що спричинена змiнами в кредитному ризику цього зобов'язання, визнається в iншому сукупному доходi (а не у прибутку чи збитку), якщо це не створює невiдповiдностi у бухгалтерському облiку.
Для знецiнення фiнансових активiв МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" запроваджує модель "очiкуваного кредитного збитку", яка заснована на концепцiї забезпечення очiкуваних втрат при укладеннi контракту; бiльше не буде необхiдностi мати об'єктивнi докази знецiнення до визнання кредитного збитку.
Для облiку хеджування МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" запроваджує досконалу перевiрку, яка дозволить фiнансовiй звiтностi краще вiдображати вплив здiйснення заходiв з управлiння ризиками при хеджуваннi фiнансових i нефiнансових ризикiв.
Пiдприємство здiйснило аналiз переходу на новий стандарт, оновив облiкову полiтику та внутрiшнi положення. Пiдприємство застосувало припущення щодо переходу, визнавши сукупний ефект переходу в складi нерозподiленого прибутку на 1 сiчня 2018 року i не буде перераховувати порiвняльну iнформацiю.
МСФЗ (IFRS) 15 "Дохiд за договорами з клiєнтами" (виданий в травнi 2014 року). Новий стандарт, який набуває чинностi 1 сiчня 2018 року, замiнює МСБО (IAS) 11 "Будiвельнi контракти", МСБО (IAS) 18 "Дохiд" та їх iнтерпретацiї (ПКI-31 та КIМСФЗ 13, 15, та 18). Вiн встановлює єдину i всеохоплюючу основу для визнання доходу, однакову для застосування для всiх операцiй, галузей i ринкiв капiталу, з ключовим принципом (на основi п'яти ступiнчастої моделi, яка буде застосовуватися до всiх контрактiв з клiєнтами), розширює розкриття та встановлює новi або вдосконаленi положення (наприклад, умови при яких визнається дохiд, облiк змiнної винагороди, витрати на виконання та отримання контракту, тощо. Пiдприємство прийняло рiшення застосовувати МСФЗ (IFRS) 15 "Дохiд за договорами з клiєнтами" ретроспективно з визнанням кумулятивного ефекту первiсного застосування, як коригування залишку нерозподiленого прибутку на початок перiоду (або iншого компоненту власного капiталу, якщо доречно) того рiчного звiтного перiоду, який включає дату первiсного застосування. За цим методом переходу Пiдприємство застосовує МСФЗ (IFRS) 15 "Дохiд за договорами з клiєнтами" ретроспективно лише до договорiв, якi не є завершеними договорами на дату первiсного застосування на 1 сiчня 2018 року. МСФЗ (IFRS) 15 не мав впливу на початковi залишки показникiв звiтностi Пiдприємства.
МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" (випущений в сiчнi 2016 р.) - новий стандарт застосовується до рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати (дострокове застосування дозволяється лише за умови застосування МСФЗ (IFRS) 15 "Дохiд за договорами з клiєнтами"), замiнює МСБО (IAS) 17 "Оренда" та його тлумачення. Найбiльша змiна - це те, що практично всi лiзинговi операцiї будуть вiдображатися на балансах орендарiв за єдиною моделлю (за винятком оренди менш, нiж за 12 мiсяцiв та оренди малоцiнних активiв), таким чином, зникає рiзниця мiж операцiйною та фiнансовою орендою. Однак бухгалтерський облiк орендодавця залишається практично незмiнним, i вiдмiннiсть мiж операцiйною та фiнансовою орендою зберiгається. Пiдприємство прийняло рiшення не застосовувати стандарт достроково та не очiкує суттєвого впливу стандарту на рiчну фiнансову звiтнiсть у наступному перiодi.

5. Основнi положення облiкової полiтики
Фiнансова звiтнiсть була складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Фiнансовi звiти було пiдготовлено на основi iсторичної собiвартостi.
Основнi положення облiкової полiтики наведенi нижче.

Основнi засоби
Основнi засоби приймаються до облiку тiльки, якщо є ймовiрнiсть, що майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з об'єктом, надiйдуть, а собiвартiсть об'єкта можна достовiрно оцiнити. Собiвартiсть об'єкта основних засобiв складається з цiни його придбання пiсля вирахування торговельних знижок та цiнових знижок, будь-яких витрат, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї
В фiнансовiй звiтностi основнi засоби вiдображенi за собiвартiстю з вiдрахуванням накопиченої амортизацiї та накопиченого збитку вiд зменшення корисностi. Об'єкти незавершеного будiвництва вiдображенi за собiвартiстю будiвництва. Для об'єктiв виготовлених господарським способом, витрати з вiднесених до них робiт та прямi накладнi витрати, входять до первiсної вартостi об'єкту.
Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, суть якого полягає в рiвномiрному списаннi балансової вартостi основних засобiв до їх лiквiдацiйної вартостi протягом термiну їх корисного використання. Розрахунковi термiни корисної експлуатацiї основних засобiв становлять:
Будинки та споруди - 20 - 50 рокiв
Виробниче обладнання - 8 - 20 рокiв
Транспортi засоби - 4 - 8 рокiв
Офiсна технiка - 4 - 10 рокiв
Меблi та приладдя - 4- 1 0 рокiв

Витрати на реконструкцiю, модернiзацiю, капiтальний ремонт, якщо є ймовiрнiсть отримати майбутнi економiчнi вигоди , капiталiзуються. Витрати на поточний ремонт, обслуговування визнаються витратами перiоду їх здiйснення. Вiдсотки по позикам, одержаним на фiнансування будiвництва, капiталiзуються вiдповiдно до МСБО 23 "Витрати по позикам".

Прибутки та збитки, якi виникли в наслiдок вибуття основних засобiв ( з причини списання або продажу), включаються в звiт про сукупнi доходи. Сума дооцiнки основних засобiв, що входить до власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання активу.
На кожну звiтну дату керiвництво визначає наявнiсть ознак знецiнення основних засобiв. Якщо виявляється хоча б одна з таких ознак, керiвництво оцiнює суму, що пiдлягає вiдшкодуванню. Така сума визначається як найбiльша з двох величин: справедлива вартiсть активу за вiдрахуванням витрат на його продаж та вартiстю вiд його використання. При визнаннi вартостi активу у використаннi прогнознi грошовi потоки приводяться до поточної вартостi з використання ставок дисконтування до оподаткування, вiдображаючи поточну ринкову вартiсть грошей.
Якщо вiдшкодована вартiсть одиницi активу, що генерує грошовi потоки виявляється нижчою за його балансову вартiсть, балансова вартiсть такої одиницi зменшується до суми очiкуваного вiдшкодування.
Збитки вiд знецiнення визнаються у звiтi про сукупний дохiд.
На кожну звiтну дату керiвництво визначає наявнiсть можливостi зменшення або припинення визнання ранiше визнаних збиткiв вiд знецiнення основних засобiв. Збиток вiд знецiнення активу визнаний у минулих звiтних перiодах коригується, якщо вiдбулися змiни в оцiнках, використаних для визначення його суми очiкуваного вiдшкодування.

Оренда
Оренда класифiкується як фiнансова оренда, якщо вона передає в основному всi ризики та винагороди щодо володiння. Оренда класифiкується як операцiйна оренда, якщо вона не передає в основному всi ризики та винагороди щодо володiння.
Товариство як орендодавець.
Дохiд вiд операцiйної оренди визнається на прямолiнiйнiй основi протягом вiдповiдного перiоду оренди.
Товариство як орендар.
Витрати, пов'язанi з сплатою орендних платежiв, визнаються на прямолiнiйнiй основi протягом вiдповiдного перiоду оренди.

Нематерiальнi активи
Актив визнається в балансi, як нематерiальний актив, якщо є можливiсть його iдентифiкувати, коли Товариство здiйснює контроль над ресурсом та iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигiд вiд його використання.
Придбанi нематерiальнi активи первiсно облiковуються за собiвартiстю та амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисного використання.

Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть, яка утримується для отримання доходу вiд оренди , вiдображається в балансi за собiвартiстю з вiдрахуванням накопиченої амортизацiї та накопиченого збитку вiд зменшення корисностi. Критерiй щодо визнання нерухомостi, як iнвестицiйної, якщо вона одночасно зайнята орендодавцем становить 10 % загальної площi.

Дохiд
Товариство визнає дохiд унаслiдок передачi обiцяних товарiв або послуг клiєнтам у сумi, що вiдображає компенсацiю, на яку пiдприємство очiкує мати право в обмiн на цi товари або послуги. Товариство застосовує цей стандарт до всiх договорiв з клiєнтами, за винятком угод про оренду. На момент укладення договору Пiдприємство оцiнює товари або послуги, обiцянi в договорi з клiєнтом, та визначає як зобов'язання щодо виконання кожну обiцянку передати клiєнтовi товар чи послугу (або сукупнiсть товарiв чи послуг), якi є вiдокремленими або серiю вiдокремлених товарiв або послуг, якi по сутi є однаковими та передаються клiєнтовi за однiєю i тiєю самою схемою. Пiдприємство визнає дохiд, коли (або у мiру того, як) задовольняється зобов'язання щодо виконання, шляхом передаючи обiцяного товару або послуги (тобто актив) клiєнтовi. Актив передається, коли (або у мiру того, як) клiєнт отримує контроль над таким активом. Для всiх зобов'язань щодо виконання, що задовольняються з плином часу, Пiдприємство застосовує єдиний метод вимiрювання прогресу - метод оцiнки за результатами, i застосовує цей метод послiдовно до подiбних зобов'язань щодо виконання i за подiбних обставин. Пiдприємство при оцiнцi договорiв з клiєнтами застосовує практичнi прийоми:
- для цiлей визначення цiни операцiї припускає, що товари або послуги будуть переданi клiєнтовi, як обiцяно вiдповiдно до чинного договору, i що договiр не буде скасовано, оновлено або змiнено;
- з метою урахування iстотного компонента фiнансування, обов'язкове коригування обiцяної суми компенсацiї не здiйснюється якщо на момент укладення договору очiкується що перiод мiж часом, коли буде переданий обiцяний товар або послугу клiєнтовi, та часом, коли клiєнт платить за такий товар або послугу, становитиме не бiльше одного року;
- додатковi витрати на отримання договору визнаються як витрати у момент їх виникнення, якщо перiод амортизацiї активу, що його Пiдприємство визнало би у противному випадку, не перевищує одного року;
- i не розкриває iнформацiї стосовно зобов'язання щодо виконання, якщо зобов'язання щодо виконання є частиною договору, початкова очiкувана тривалiсть якого не перевищує одного року.

Умовнi зобов'язання та активи.
Товариство не визнає умовнi зобов'язання. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.

Фiнансовi iнструменти
Класифiкацiя
Фiнансовим iнструментом вважається будь-який контракт, в результатi якого у однiєї сторони виникає фiнансовий актив, а у iншої - фiнансове зобов'язання або дольовий iнструмент, який пiдприємство визнає у своїй фiнансовiй звiтностi як фiнансовий актив чи фiнансове зобов'язання, тодi i тiльки тодi, коли вiн стає стороною контрактного забезпечення iнструменту.
Згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" видiляють наступнi категорiї класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв:
- фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю;
- фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через iнший сукупний дохiд;
- фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибутки або збитки.
Товариство здiйснює класифiкацiю i оцiнку фiнансових активiв, виходячи з бiзнес-моделi, яку воно використовує для управлiння цими активами, та характеристик грошових потокiв, передбачених договором. Товариство застосовує модель використання фiнансових активiв з метою їх утримання для одержання договiрних грошових потокiв В окремих випадках МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" дозволяє використовувати опцiю оцiнки фiнансових активiв за справедливою вартiстю, навiть якщо така оцiнка не була результатом оцiнки бiзнес-моделi та характеристики грошових потокiв, однак Товариство не планує використовувати таку опцiю в своєму облiку та звiтностi.
За амортизацiйною вартiстю оцiнюється такi фiнансовi активи: дебiторська заборгованiсть за вiдвантаженi товари, роботи, послуги, дебiторська заборгованiсть по позикам (окрiм позик з процентною ставкою, нижчою нiж ринкова), дебiторська заборгованiсть по векселям виданим та iнша дебiторська заборгованiсть, банкiвськi депозити.
За справедливою вартiстю з коригуванням вартостi через прибутки та збитки оцiнюються фiнансовi iнвестицiї в акцiї, долi недержавних компанiй, облiгацiї, позики з процентною ставкою, нижчою нiж ринкова, тощо.

Класифiкацiя фiнансових зобов'язань
Фiнансовi зобов'язання оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, за виключенням:
1) фiнансових зобов'язань, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки (зокрема, отриманi позики з процентною ставкою, нижчою нiж ринкова);
2) фiнансових зобов'язань, якi виникають у разi, коли передавання фiнансового активу не вiдповiдає умовам припинення визнання або коли застосовується принцип продовження участi;
3) договорiв фiнансової гарантiї, поруки.

Знецiнення фiнансових активiв
Вимоги щодо оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" застосовуються до фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю та до фiнансових активiв, що облiковуються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через iнший сукупний дохiд. Такi вимоги не застосовуються до фiнансових активiв, що облiковуються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибутки та збитки.
Знецiнення на основi очiкуваних кредитних збиткiв застосовуються до фiнансових активiв, що оцiнюється за амортизованою собiвартiстю: дебiторської заборгованостi за вiдвантаженi товари, роботи, послуги, дебiторської заборгованостi по позикам (крiм тих, що оцiнюються за справедливою вартiстю), дебiторської заборгованостi по векселям виданим та iншої дебiторської заборгованостi. Для дебiторської заборгованостi пiдприємство, окрiм дебiторської заборгованостi окремих дебiторiв з значними сумами, особливими умовами договорiв, застосовує спрощену модель оцiнки кредитних ризикiв з використанням матрицi резервування. Суми дебiторської заборгованостi розподiляються за видами заборгованостi, за строками утворення та погашення. Для створення матрицi резервування пiдприємство використовує iсторичнi та прогнознi даннi.
Для iнших фiнансових активiв та дебiторської заборгованостi окремих дебiторiв з значними сумами, особливими умовами договорiв Пiдприємство для створення резерву пiд кредитнi збитки застосовує загальний пiдхiд, який складається з трьох етапiв оцiнки кредитного ризику:
перший етап - з дати визнання фiнансового активу та при вiдсутностi значного зростання кредитного ризику до 12 мiсяцiв (або менше, якщо строк погашення заборгованостi менший);
другий етап - при суттєвому зростаннi кредитного ризику, резерв пiд збитки розраховується як очiкуванi кредитнi збитки за весь залишковий строк дiї активу;
третiй етап - при настаннi подiї дефолту (об'єктивних ознак знецiнення), резерв пiд збитки продовжує розраховуватися як очiкуванi кредитнi збитки за весь залишковий строк дiї активу, але при цьому вiдсотки починають нараховуватися на чисту балансову вартiсть активу пiсля вирахування резерву, в той час як на перших двох етапах вiдсотки нараховуються на валову балансову вартiсть без врахування резерву.
При оцiнки кредитних ризикiв керiвництво застосовує наступнi припущення:
" кредитний ризик по фiнансовому активу значно збiльшився з моменту первiсного визнання, якщо платежi за договором простроченi бiльш нiж на 30 днiв.
" дефолт наступає не пiзнiше моменту, коли платiж прострочений бiльш нiж на 90 днiв, за виключанням випадкiв, коли є iнформацiя про зворотне.
При оцiнцi суми очiкуваних збиткiв пiдприємство використовує сценарний аналiз: оцiнка ймовiрного погашення боргу без збиткiв, можливiсть не значних збиткiв або значних збиткiв до аж до повного списання боргу.

Припинення визнання
Припинення визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу чи частини групи подiбних фiнансових активiв) вiдбувається у разi, якщо:
- закiнчився строк дiї прав на отримання грошових потокiв вiд фiнансового активу;
- Товариство передало права на отримання грошових надходжень вiд такого активу, або якщо Товариство зберегло права на отримання грошових потокiв вiд активу, але взяло на себе контрактне зобов'язання перерахувати їх у повному обсязi без суттєвої затримки третiй сторонi;
- Товариство передав практично всi ризики та вигоди, пов'язанi з активом, або не передало i не зберегло практично всiх ризикiв та вигод, пов'язаних з активом, але передав контроль над цим активом.
У разi, якщо Товариство передало свої права на отримання грошових потокiв вiд активу i при цьому не передало i не зберегло практично всiх ризикiв та вигод, пов'язаних з активом, а також не передало контроль над активом, такий актив продовжує вiдображатись в облiку в межах подальшої участi Товариства у цьому активi. Подальша участь Товариства в активi, що має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за меншим iз значень: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою компенсацiї, яка може бути пред'явлена Товариству до сплати.
Передавання фiнансових активiв призводить до припинення їх визнання у випадку, якщо Товариство передало практично всi ризики та вигоди пов'язанi з таким активом та передало контроль над таким активом.
Припинення визнання фiнансового зобов'язання вiдбувається у разi виконання, анулювання чи закiнчення строку дiї вiдповiдного зобов'язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або в разi внесення суттєвих змiн до умов iснуючого зобов'язання, первiсне зобов'язання знiмається з облiку, а нове вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.

Запаси
Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть придбаних запасiв складається з цiни придбання, а також всiх iнших витрат безпосередньо пов'язаних з придбанням. Собiвартiсть незавершеного виробництва та готової продукцiї складається з прямих матерiальних витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат та розподiлених загальновиробничих витрат. Оцiнка собiвартостi вибуття запасiв визначається з використанням методу ФIФО. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається по кожнiй одиницi запасiв шляхом вирахування з очiкуваної продажної цiни очiкуваних витрат на завершення виробництва та витрат на збут.
Балансова вартiсть реалiзованих запасiв визнається витратами перiоду, в якому визнається вiдповiдний дохiд. Сума будь-якого часткового списання запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї та всi втрати запасiв визнаються витратами перiоду, в якому вiдбувається часткове cписання або збиток. Сума будь-якого сторнування будь-якого часткового списання запасiв, що виникає в результатi збiльшення чистої вартостi реалiзацiї, визнається як зменшення суми запасiв, визнаної як витрати в перiодi, в якому вiдбулося сторнування.

Резерви та забезпечення пiд майбутнi витрати
Резерви та забезпечення майбутнiх витрат та платежiв нараховуються, якщо Товариство на пiдставi визначеної подiї у минулому має юридичнi об?рунтування або добровiльно прийнятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких буде необхiдний вiдтiк ресурсiв, передбачаючи економiчнi вигоди, та розмiр зобов'язань можна оцiнити в грошовому виразi з достатньою мiрою вiрогiдностi.
Товариство створює забезпечення оплати вiдпусток з урахуванням вiдрахувань єдиного соцiального внеску з вiднесенням нарахованих сум на витрати перiоду, у якому створюються такi забезпечення.
Виплати працiвникам
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як поточнi зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам, як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.
Вiдповiдно до вимог законодавства платежi по планам пенсiйного забезпечення з встановленими внесками вiдображає як поточнi зобов'язання по теперiшнiй вартостi. Нарахованi платежi вiдносяться на витрати перiоду надання послуг робiтникfм, якi в майбутньому дають право на отримання пенсiй.

Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток складаються з сум поточного та вiдстроченого податку на прибуток. Поточний податок на прибуток визначається, виходячи з оподаткованого прибутку за рiк за законодавством України. Вiдстрочений податок визнається в сумi, яка як очiкується буде сплачена чи вiдшкодована в зв'язку з наявнiстю рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими базами активiв та зобов'язань. Вiдстрочений податок облiковується з використанням методу зобов'язань за балансом.

Власний капiтал
До складу власного капiталу Товариства вiдноситься статутний капiтал, резервний капiтал, резерв дооцiнки основних засобiв та нерозподiлений прибуток. Резервний капiтал створюється та використовується вiдповiдно до Статуту Товариства за рiшеннями акцiонерiв. Резерв дооцiнки основних засобiв може бути приєднаний до нерозподiленого прибутку при припиненнi визнання до оцiнених об'єктiв основних засобiв. Нерозподiлений прибуток використовується згiдно до Статуту Товариства за рiшенням акцiонерiв

Статутний капiтал
Простi акцiї класифiкуються у складi статутного капiталу.
Акцiї, що були викупленi у акцiонерiв (власникiв акцiї) класифiкуються як власнi акцiї, викупленi у акцiонерiв та вiдображаються у складi резерву власних акцiй. Сума, виручена при подальшому продажi або повторному розмiщеннi власних викуплених акцiй, визнається як прирiст власного капiталу, а прибуток або збиток, що виникає в наслiдок таких операцiй, вiдображається у складi емiсiйного доходу. Розмiр статутного капiталу вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до Статуту Товариства.
Прибуток на акцiю
Товариство надає базовi та розрiдженi показники прибутку на акцiю у вiдношеннi до своїх простих акцiй. Базовий прибуток на акцiю як частка вiд дiлення прибутку або збитку на середньозважену кiлькiсть простих акцiй, що знаходяться в обiгу на протязi звiтного перiоду, скоригованого на кiлькiсть акцiй що знаходяться у власностi Товариства. Розрiджений прибуток на акцiю розраховується шляхом коригування розмiру прибутку або збитку та середньозваженої кiлькостi звичайних акцiй, що знаходяться в обiгу, скоригованих на кiлькiсть власних акцiй, на розрiджений ефект всiх потенцiйних простих акцiй.
Дивiденди
Дивiденди вiдображаються як поточнi зобов'язання та вираховуються з суми капiталу у перiодi, в якому вони були об'явленi та узгодженi.
Знецiнення активiв
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює наявнiсть ознак знецiнення активiв. Якщо такi ознаки iснують, то проводиться оцiнка вартостi активiв, що буде вiдшкодована. У випадку якщо балансова вартiсть активiв, що генерує грошовi потоки, перевищує вартiсть, що буде вiдшкодована, визнається збиток вiд знецiнення.

6. Виправлення помилок
У 2018 р. пiсля оприлюднення фiнансової звiтностi була виявлена помилка стосовно оприбуткування запчастин вiд списання (лiквiдацiї) основних засобiв, що вiдбулося у 2017 р. Рiшення щодо лiквiдацiї, та акт лiквiдацiї прийнято у 2017 р. Керiвництво, оцiнив ситуацiю, яка склалася, прийняло рiшення щодо виправлення помилки (коригування) шляхом перерахунку вiдповiдних статей фiнансових звiтiв за 2017 р. Також, повторне оприлюднення не здiйснювалося. На думку керiвництва цi помилки є не суттєвими, не впливають на думку користувачiв щодо фiнансової звiтностi за 2017 р.

Вплив на статтi Балансу (Звiту про фiнансовий стан)
Статтi Код рядка Показники на кiнець звiтного перiоду 31.12.2017 р. Змiненi показники на 31.12.2017 р.
II. Оборотнi активи
Запаси 1100 734 737
Всього за роздiлом II 1195 1497 1500
Баланс 1300 12528 12531
I.Власний капiтал
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
1420 (3564) (3561)
Всього за роздiлом I, вплив на власний капiтал 11628 11631

Вплив на Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
Статтi Код рядка За звiтний перiод 2017р. Змiненi показники за 2017 р.
Iншi операцiйнi доходи 2120 2450 2453
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi: збиток
2195 (508) (505)
Чистий фiнансовий результат 2355 (508) (505)
Сукупний дохiд 2465 (508) (505)
Чистий прибуток (збиток) на акцiю
2615 (0,03282) (0,03262)

Вплив на примiтку 10 "Запаси"

На 31 грудня 2017 р. На 31 грудня 2017 р., змiненi
Виробничi запаси:
- сировина та матерiали 225 228
Готова продукцiя 502 502
Товари 7 7
Всього 734 737


Вплив на примiтку 18 "Операцiйнi доходи та витрати"

2017 р. 2017 р., змiненi
Iншi операцiйнi доходи:
Прибуток вiд реалiзацiї виробничих запасiв 26 26
Прибуток вiд реалiзацiї основних засобiв 72 72
Прибуток вiд лiквiдацiї основних засобiв 68 71
Дохiд вiд операцiйної оренди 2182 2182
Iншi операцiйнi доходи 102 102
Всього операцiйнi доходи 2450 2453
Iншi операцiйнi витрати 2120 2120
Всього операцiйних витрат 2120 2120
Операцiйнi доходи за вирахуванням операцiйних витрат 330 333

6. Вплив першого застосування нових стандартiв
Вплив першого застосування МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"
Вiдповiдно до вимог нової облiкової полiтики здiйснено пере класифiкацiю фiнансових активiв та зобов'язань.
В таблицi 6.1. наведено вихiднi категорiї оцiнки вiдповiдно до МСБО (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" та новi категорiї вимiрювань вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" для фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань Пiдприємства станом на 01 сiчня 2018 року. Перекласифiкацiї фiнансових активiв та зобов'язань є наступною:

Назва статтi Класифiкацiя згiдно МСБО (IAS) 39 Класифiкацiя згiдно МСФЗ (IFRS) 9
Активи
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги Торгiвельна дебiторська заборгованiсть Амортизована собiвартiсть

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть Амортизована собiвартiсть
Грошi та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти Амортизована собiвартiсть
Зобов'язання
Поточна кредиторська заборгованiсть за: Поточнi зобов'язання Амортизована собiвартiсть
товари, роботи, послуги Поточнi зобов'язання Амортизована собiвартiсть
Iншi поточнi зобов'язання Поточнi зобов'язання Амортизована собiвартiсть

Перекласифiкацiя фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, змiна пiдходiв щодо визначення резерву пiд кредитнi збитки, застосування нового пiдходу визначення доходу по договорам з клiєнтами не вплинуло на показники фiнансових звiтiв на 1 сiчня 2018 р.

7. Основнi засоби

Будiвлi та споруди
Машини та обладнання Транспортнi засоби
Меблi та офiсне обладнання
Iншi основнi засоби
Незавершене будiвництво
Всього
Первiсна (переоцiнена ) вартiсть

На 31 грудня 2017 р. 22467 7603 3392 64 56 1581 35163
Надходження
159 7 181 347
Вибуття 46 17 166 229
На 31 грудня 2018 р. 22626 7564 3375 64 56 1596 35281
В т.ч.
за собiвартiстю 22626 7564 3375 64 56 1596 35281
Амортизацiя
Накопичена амортизацiя на 31 грудня 2017 р. 14696 6313 3019 61 43 - 24132
Нарахована амортизацiя за рiк 529 221 69 1 820
Списання внаслiдок вибуття 45 16 61
Накопичена амортизацiя на 31 грудня 2018 р. 15225 6489 3072 61 44 - 24891
Балансова вартiсть

На 31 грудня 2017 р. 7771 1290 373 3 13 1581 11031
На 31 грудня
2018 р. 7401 1075 303 3 12 1596 10390

Первiсна вартiсть придбаного обладнання та незавершеного будiвництва, яке ще не введено в експлуатацiю, складає 1596 тис. грн. на 31.12.2018 р.
Балансова вартiсть основних засобiв, якi тимчасово не використовуються (знаходяться на консервацiї), становить на 31 грудня 2018 р. 26 тис. грн.
Амортизацiйнi вiдрахування за 2018 р. у розмiрi 820 тис. грн. включенi. - до адмiнiстративних витрат 25 тис. грн., 795 тис. грн.- до операцiйних витрат.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, яке використовується, на 31 грудня 2018 р., складає 1667 тис. грн.
Обмежень на право власностi, а також основних засобiв, переданих у заставу для забезпечення зобов'язань не iснує.
Контрактних зобов'язань, пов'язаних iз придбанням основних засобiв немає.
Балансова вартiсть основних засобiв була переглянута з метою виявлення ознак знецiнення. Прийнятi судження стосовно майбутнiх прогнозiв доходiв та витрат, пов'язаних з використанням основних засобiв, зробленi припущення що до оцiнки вартостi основних засобiв, що буде вiдшкодовано, свiдчать про вiдсутнiсть ознак знецiнення основних засобiв.
Данi примiтки 7 зазначенi у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) на 31.12.2018 р
8. Нематерiальнi активи

Програмне забезпечення Всього

Первiсна вартiсть на 31 грудня 2017 р.
53
53
Надходження 35 35
Первiсна вартiсть на 31 грудня 2018 р. 88 88
Накопичена амортизацiя та зменшення корисностi на 31 грудня 2017 р. 53 53
Нарахована амортизацiя 23 23
Накопичена амортизацiя та зменшення корисностi на 31 грудня 2018 р. 76 76
Валова вартiсть
на 31 грудня 2017 р. 0 0
На 31 грудня 2018 р. 12 12

Вiдповiдно до облiкової полiтики програмне забезпечення амортизується iз застосуванням прямолiнiйного методу протягом 10 рокiв. Амортизацiя нематерiальних активiв включається до складу адмiнiстративних витрат звiту про сукупнi доходи. У фiнансовiй звiтностi нематерiальнi активи вiдображаються за валовою вартiстю.
Данi примiтки 8 зазначенi у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) на 31.12.2018 р.

9. Вiдстроченi податки.

У звiтному перiодi Товариство не розраховувало податковi активи та зобов'язання. Вiдповiдно до Податкового кодексу України Товариство не використовує коригування при визначеннi податку на прибуток. Також, за оцiнками керiвництва, використання Товариством збиткiв вiд дiяльностi за 2015 р. за 2016 р. та 2017р., 2018р. в сумi 2724 тис. грн. для зменшення оподаткованого прибутку вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України є мало вiрогiдним. Дiюча ставка оподаткування в поточному роцi - 18,0 %, в наступному роцi - 18 %.

10. Запаси

На 31 грудня 2017 р. На 31 грудня 2018 р.
Виробничi запаси:
- сировина та матерiали 228 226
Готова продукцiя 502 483
Товари 7 7
Всього 737 716

Суму запасiв, визнаних витратами, вiдображено у строках Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2018 р.: "Собiвартiсть реалiзацiї продукцiї" у розмiрi 28 тис. грн., "Адмiнiстративнi витрати" - 43 тис. грн., "Iншi операцiйнi витрати" - 72 тис. грн.
В звiтному перiодi не було списання на витрати внаслiдок знецiнення запасiв.
Данi примiтки 10 зазначенi у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) на 31.12.2018 р.

11. Дебiторська заборгованiсть

На 31 грудня 2017 р.
На 31 грудня 2018 р.
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю (товари), послуги 226 189
Резерв пiд кредитнi збитки (60) 116
Всього 166 73

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть

На 31 грудня 2017 р. На 31 грудня 2018 р.
Аванси постачальникам 159 303
Iнша дебiторська заборгованiсть 328
Всього 487 303
Данi примiтки 11 зазначенi у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) на 31.12.2018 р.

На 31 грудня 2018 року аналiз дебiторської заборгованостi має такий вигляд

Всього
на 31.12.2018р. у т. ч. за строками непогашення
До 30 днiв мiс. До 12 мiсяцiв Вiд 12 до 18 мiс. Вiд 18 до 36 мiс.
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 189 73 116
Аванси постачальниками 303 303

Рух резерву пiд кредитнi збитки нарахованого пiд торгiвельну дебiторську заборгованiсть наведено нижче:

Залишок на 31.12.2017р. 60
Сторно нарахувань (31)
Нараховано 87
Залишок на 31.12.2018р. 116

Нарахування до резерву сумнiвних боргiв було сторновано в сумi 31 тис. грн., у зв'язку з погашенням дебiторської заборгованостi.

12. Грошовi кошти та еквiваленти.

На 31 грудня 2017 р. На 31 грудня 2018 р.
Рахунки в банках 60 465
Готiвка 22
Грошi та їх еквiваленти 82 465

Данi примiтки 12 зазначенi у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) на 31.12.2018 р.

13. Iншi оборотнi активи

На 31 грудня 2017 р. На 31 грудня 2018 р.
Залишок грошових коштiв на рахунку СЄА з податку на додану вартiсть 28 23
Всього 28 23

Рух коштiв на рахунку СЄА з податку на додану вартiсть визначається Податковим кодексом України та iншими нормативними документами з оподаткування.
Данi примiтки 13 зазначенi у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) на 31.12.2018 р.

14. Статутний капiтал

На 31 грудня 2017 р На 31 грудня 2018р
Зареєстрований Статутний капiтал:
15478560 акцiй номiнальною вартiстю
0,25 грн. за одну акцiю 3870 3870
Випущений та повнiстю оплачений Статутний капiтал:
15478560 акцiй номiнальною вартiстю
0,25 грн. за одну акцiю 3870 3870

Розмiр Статутного капiталу вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу України. Протягом 2018 рокiв не було руху по Статутному капiталу Товариства.
Данi примiтки 14 зазначенi у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) на 31.12.2018 р.

15. Резерви, вiдображенi у складi власного капiталу.

Резервний капiтал Резерв дооцiнки Всього
Залишок на 31 грудня 2017 р. 966 10356 11322
Змiни за перiод (31) (31)
Залишок на 31 грудня 2018 р. 966 10325 11291

Резервний капiтал Товариства сформований за рахунок нерозподiленого прибутку та використовується для покриття витрат, пов'язаних з вiдшкодуванням збиткiв та позапланових витрат згiдно до Статуту. У складi Резерву дооцiнки вiдображається дооцiнка будiвель та споруд, машин та обладнання. У звiтному перiодi сума дооцiнки 31 тис. грн. по лiквiдованим основним засобам вiдповiдно до облiкової полiтики, приєднана до непокритого збитку Товариства.
Данi примiтки 8 зазначенi у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) на 31.12.2018 р.

16. Поточнi забезпечення.

Забезпечення виплат вiдпусток Судовi справи Забезпечення
витрат на акумуляторнi батареї Всього
Залишок на 31 грудня 2017 р. 61 314 14 389
Нараховано за рiк 158 - 158
Використано за рiк 99 314 - 413
Залишок на 31 грудня 2018 р. 120 0 14 134

Забезпечення виплат вiдпусток на дату фiнансової звiтностi було створено в сумi не використаних працiвниками вiдпусток на 31 грудня 2018р., класифiковане як поточнi.
Забезпечення витрат на акумуляторнi батареї створено виходячи з фактичного строку їх використання.
Данi примiтки 16 зазначенi у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) на 31.12.2018 р.

17. Поточнi зобов'язання

На 31 грудня 2017 р. На 31 грудня 2018 р.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:
88
1
Поточнi зобов'язання:
- аванси одержанi 213 492
- зобов'язання перед бюджетом 32 90
- зобов'язання з соцiального страхування
6
9
- зобов'язання з оплати працi 27 41
- iнша кредиторська заборгованiсть 145 512
Всього 511 1145

Зобов'язання з соцiального страхування є обов'язковими вiдрахуваннями до Пенсiйного фонду України згiдно до законодавства, зобов'язання перед бюджетом - вiдповiдно до Податкового кодексу України.
Данi примiтки 17 зазначенi у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) на 31.12.2018 р.

18. Дохiд

Аналiз доходу Товариства 2017 р. 2018 р.
Дохiд вiд реалiзацiї:
- продукцiї 52 31
Всього 52 31

Данi примiтки 18 зазначенi у Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi сукупний дохiд) за 2018 р.


19.Операцiйнi доходи та витрати

2017 р. 2018 р.
Iншi операцiйнi доходи:
Прибуток вiд реалiзацiї виробничих запасiв 26 8
Прибуток вiд реалiзацiї основних засобiв 72 43
Прибуток вiд лiквiдацiї основних засобiв 68 38
Дохiд вiд операцiйної оренди 2182 3009
Iншi операцiйнi доходи 105 56
Всього операцiйнi доходи 2453 3154
Iншi операцiйнi витрати
Iншi операцiйнi витрати 2120 3059
Всього операцiйних витрат 2120 3059
Операцiйнi доходи за вирахуванням операцiйних витрат 333 95

В iншi операцiйнi доходи включенi:
за 2017 р.: дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 20 тис. грн., лишки готової продукцiї 3 тис. грн., лишкiв матерiалiв 41 тис. грн., дохiд вiд продажу виробничих ресурсiв орендарям 41 тис. грн.
за 2018 р.: списання кредиторської заборгованостi 48 тис. грн., дохiд вiд продажу виробничих ресурсiв орендаторам 8 тис. грн.

В iншi операцiйнi витрати включенi:
за 2017р.: витрати на безнадiйнi борги 78 тис. грн., штрафнi санкцiї 3,0 тис. грн. , витрати на утримання об'єктiв, переданих в оренду 1771 тис. грн., виплата пiльгових пенсiй 166 тис. грн., невiдшкодованi податки з бюджету 6 тис. грн., оренда землi (не виробнича) 46 тис. грн., податки, збори 29 тис. грн., виплати мобiлiзованому робiтнику 21 тис. грн.
за 2018р.: витрати на безнадiйнi борги 76 тис. грн., витрати на утримання об'єктiв, переданих в оренду 1764 тис. грн., виплата пiльгових пенсiй 85 тис. грн., оренда землi (не виробнича) 53 тис. грн., податки, збори 34 тис. грн., виплати мобiлiзованому робiтнику 33 тис. грн., благодiйна допомога 11 тис. грн., визнання боргу перед кредитором 650 тис. грн., поточнi ремонти об`єктiв, переданих в операцiйну оренду, 353 тис. грн.

Операцiйнi витрати за характером витрат:

2017 р. 2018 р.
Сировина та витратнi матерiали 67 129
Витрати на виплати працiвникам 950 1312
Витрати на соцiальнi вiдрахування 223 292
Витрати на амортизацiю 936 822
Iншi операцiйнi витрати 780 1529
Всього 2956 4084
Данi примiтки 19 зазначенi у Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) за 2018 р.

20. Витрати з податку на прибуток

Поточний податок на прибуток визначений за ставкою 18,0 % вiд оподаткованого прибутку згiдно до Податкового кодексу України.
Звiрка витрат з податку на прибуток та бухгалтерським прибутком, помноженим на ставки податку на прибуток вiдповiдно до податкового кодексу України, дiючих у звiтних перiодах, якi закiнчилися 31 грудня 2017р. та 31 грудня 2018р. наведено у таблицi:

2017р. 2018р.
Бухгалтерський прибуток до оподаткування (505) (928)
Ставка податку на прибуток, % 18 18
Податок на прибуток з бухгалтерського прибутку 0 0
Витрати, якi збiльшують податкову базу податку (постiйнi рiзницi) 0 0
Витрати, якi будуть врахованi в наступних перiодах (тимчасовi рiзницi) 0 0
Витрати, якi будуть зменшувати витрати в наступних перiодах (тимчасовi рiзницi) 0 0
Використання не врахованих податкових збиткiв у майбутнiх перiодах 0 0
Анулювання витрат, якi не можуть бути врахованi в наступних перiодах у зв'язку з змiнами законодавства 0 0
Загальна сума впливу коригувань 0 0
Ставка податку на прибуток, % 18 18
Поточний податок на прибуток - -
Змiна впливу анулювання вiдстроченого податку 0 0
Вплив вiдстрочених податкiв 0 0
Включено до звiту про сукупний дохiд 0 0

При визначеннi вiдстрочених податкiв на 31 грудня 2018 р. управлiнським персоналом були врахованi змiни, внесенi до Податкового кодексу України, в частинi визначення податку на прибуток, якi дiють з 1 сiчня 2015 р. Вiдповiдно до цих змiн Товариство не використовувало коригування при визначеннi податку на прибуток; використання Товариством збиткiв вiд дiяльностi за 2015 р., за 2016 р., за 2017р. та за 2018р. в сумi 2724 тис. грн. для зменшення оподаткованого прибутку вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України є мало вiрогiдним.

21. Прибуток на акцiю

Розрахунок базового прибутку (збитку) на акцiю базується на наступних даних:

31.12.2017 р. 31.12.2018 р.
Чистий прибуток (збиток) (505) (928)
Середньозважена кiлькiсть звичайних акцiй 15478560 15478560
Базовий прибуток на акцiю (гривень) (0,03262) (0,059954)

Данi примiтки 19 зазначенi у Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) за 2018 р

22. Виплати персоналу
Виплати персоналу включають основну та додаткову заробiтну плату, премiї, суми за днi щорiчних вiдпусток, допомогу тощо. Сплата єдиного соцiального внеску до Пенсiйного фонду України передбачена вимогами чинного законодавства, є поточним зобов'язанням Товариства.
2017 р 2018 р.
Поточнi виплати 989 1263
Сплата єдиного соцiального внеску 232 282
Всього витрат на персонал 1221 1545

Витрати на персонал вiдображенi у строках Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд)
за 2017 р.: "Адмiнiстративнi витрати" - 491 тис .грн, "Витрати на збут" - 8, "Iншi операцiйнi витрати" - 722 тис. грн.
за 2018 р.: "Адмiнiстративнi витрати" - 620 тис .грн, "Витрати на збут" - 22, "Iншi операцiйнi витрати" - 903 тис. грн.

23. Операцiї з пов'язаними сторонами.

Опис пов'язаних сторiн
Станом на кiнець звiтного перiоду пов'язаними сторонами щодо Товариства є:
Сосновський Iван Миронович-власник пакету акцiй товариства бiльше 25%.
Сосновський Мирон Ярославович- голова наглядової ради товариства.
У 2017р. та 2018р. вiдносин з пов'язаними особами не було. Заборгованiсть перед/або пов'язаними особами вiдсутня.

Виплати провiдному управлiнському персоналу включають основну та додаткову заробiтну плату, премiї, суми за днi щорiчних вiдпусток, допомогу тощо.

2017 р. 2018 р.
Поточнi виплати 171 210

Витрати на персонал вiдображенi у строках Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд ) "Адмiнiстративнi витрати" - за 2017р. - 171 тис. грн., за 2018р. - 210 тис. грн.

24. Операцiйна оренда. Товариство як орендодавець.

Протягом року Товариство отримало дохiд вiд операцiйної оренди у сумi 3009 тис. грн. (2017 р. - 2182 тис. грн.). На дату балансу Товариство не має невiдмовних угод про операцiйну оренду.

25. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками

Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають торгову кредиторську заборгованiсть. Основною цiллю даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Товариства. Також, Товариство має iншi фiнансовi iнструменти, такi як: торгова дебiторська заборгованiсть та грошовi коштi .
Основнi ризики включають: кредитний ризик, лiквiдностi. Полiтика управлiння ризиками включає наступне:

Кредитний ризик

Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попередньої оплати. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу.

Ризик лiквiдностi
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнозованi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Товариство має кредиторську заборгованiсть перед бюджетом та постачальниками, працiвниками, яку систематично погашає шляхом отримання коштiв вiд реалiзацiї залишкiв готової продукцiї та реалiзацiї необоротних активiв, якi не використовуються пiдприємством.
Iнформацiя щодо не дисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства в розрiзi строкiв погашення представлена наступним чином:

Рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 року до 3 рокiв Бiльше 3 рокiв Всього
Торговельна кредиторська заборгованiсть 9 79 88
Всього 9 79 88
Рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 року до 3 рокiв Бiльше 3 рокiв Всього
Торговельна кредиторська заборгованiсть 1 1
Всього 1 1
Оподаткування
Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiдпадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Пiдприємство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва Товариства сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки.

Нестабiльнiсть на мiжнародних ринках (назва ринку) та на ринку України
Протягом останнiх рокiв економiки багатьох країн вiдчули нестабiльнiсть на будiвельних ринках. Значний спад попиту на продукцiю вплинув на зупинку виробництва деяких пiдприємств цiєї галузi. Внаслiдок ситуацiї, яка склалася в Українi та за кордоном, незважаючи на можливе вживання стабiлiзацiйних заходiв українським урядом, на дату затвердження даної фiнансової звiтностi мають мiсце фактори економiчної нестабiльностi. Стан економiчної нестабiльностi може тривати i надалi, i, як наслiдок, iснує ймовiрнiсть того, що активи Товариства не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi, що вплине на результати його дiяльностi. Враховуючи економiчне, полiтичне становище України, проведення АТО, падiння економiчної, дiлової активностi в галузях економiки, зокрема, будiвельнiй, зростання цiн на енергоносiї, матерiали, що використовуються в виготовленнi продукцiї, втрату покупцiв з регiонiв проведення АТО, можуть виникнути об'єктивнi обставини, що вплинуть на здатнiсть Товариства здiйснювати господарську дiяльнiсть, проводити розрахунки з робiтниками, постачальниками, бюджетом тощо.

Економiчне середовище
Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв Товариства, а також на здатнiсть Товариства сплачувати заборгованостi згiдно зi строками погашення.
Керiвництво Товариства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Товариства ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище.

Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства.
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Товариства, спрямованих рiзними країнами на досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку Керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.

Управлiння капiталом
Товариство здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рентабельностi капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та власного капiталу, таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi. Керiвництво пiдприємства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування для погашення поточних зобов'язань.

26. Подiї пiсля звiтного перiоду

Подiї, що суттєво могли б вплинути на звiтнiсть Товариства пiсля дати балансу, вiдсутнi.

Затверджено до випуску 1 лютого 2019 р.

______________________ ____________________
В.М. Логвиненко I.М. Шевченко
В.о. Голови Правлiння Головний бухгалтер