Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00282406
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод залізобетонних шпал"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Річна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод залізобетонних шпал" за ЄДРПОУ 00282406
Територія за КОАТУУ 1810700000
Організаційно-правова форма господарювання 230 за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності 23.61 за КВЕД 23.61
Середня кількість працівників 436
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 11505 Житомирська область Коростенський р-н м.Коростень вул.Маяковського, 78, т.(04142) 9-61-65
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 270 272
первісна вартість 1001 426 380
накопичена амортизація 1002 156 108
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби: 1010 25260 28665
первісна вартість 1011 172224 179067
знос 1012 146964 150402
Інвестиційна нерухомість: 1015
первісна вартість 1016
знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045 2746 2196
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 28276 31133
II. Оборотні активи
Запаси 1100 45613 72435
Виробничі запаси 1101 23731 38372
Незавершене виробництво 1102 139 1488
Готова продукція 1103 21713 32521
Товари 1104 30 54
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 3650 11724
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

4111

2348

з бюджетом 1135 1654 265
у тому числі з податку на прибуток 1136 1654
з нарахованих доходів 1140
із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 454 636
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 5837 1257
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167 5837 1257
Витрати майбутніх періодів 1170 35 46
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190 108 181
Усього за розділом II 1195 61462 88892
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 89738 120025

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 29266 29266
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410 44179 47586
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415 3422 3896
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1165 5673
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495 78032 86421
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
за товари, роботи, послуги 1615 5363 23078
за розрахунками з бюджетом 1620 1537 1469
за у тому числі з податку на прибуток 1621 633
за розрахунками зі страхування 1625 541 873
за розрахунками з оплати праці 1630 1626 2904
за одержаними авансами 1635 647 210
за розрахунками з учасниками 1640
із внутрішніх розрахунків 1645
за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660 1506 4828
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 486 242
Усього за розділом IІІ 1695 11706 33604
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 89738 120025

Примітки Форму фiнансової звiтностi №1"Баланс" Товариством складено у вiдповiдностi до вимог Положень (стандартiв) фiнансової звiтностi "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi".
Керівник Куницький Василь Iванович
Головний бухгалтер Кличковська Галина Олексiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод залізобетонних шпал" за ЄДРПОУ 00282406
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 410324 229078
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 383271 ) ( 218190 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий: прибуток 2090 27053 10888
Валовий: збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 11124 7315
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( 5184 ) ( 4349 )
Витрати на збут 2150 ( 5380 ) ( 3148 )
Інші операційні витрати 2180 ( 15062 ) ( 8838 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 12551 1868
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240 5 13
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 12556 1881
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -3076 -427
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 9480 1454
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( ) ( )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 9480 1454
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 322344 173768
Витрати на оплату праці 2505 55261 35478
Відрахування на соціальні заходи 2510 12036 7895
Амортизація 2515 3451 3323
Інші операційні витрати 2520 18339 8384
Разом 2550 411431 228848
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 29266000 29266000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 29266000 29266000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.3239254 0.0496822
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.3239254 0.0496822
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки Форму фiнансової звiтностi №2 "звiт про фiнансовi результати" товариством складено у вiдповiдностi до вимог Положень (стандартiв) фiнансової звiтностi "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi". Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю (рядок 2610, 2615 гр.3,4) заповнено в гривнях, в тисячах гривень вiн становить: за звiтний перiод: 0,0003239254 тис.грн., за попереднiй перiод: 0,0000496822 тис.грн.
Керівник Куницький Василь Iванович
Головний бухгалтер Кличковська Галина Олексiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод залізобетонних шпал" за ЄДРПОУ 00282406
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2018 рік


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 12556 1881
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 3451 X 3323 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 3322 458
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 1
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 5 13
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 35162 11146
Збільшення (зменшення) запасів 3551 26822 1397
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 8074 12624
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 182 6
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 11 7
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 73 82
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 18355 9030
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 2526 7791
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 17715 4519
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 701 546
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 332 253
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 1278 732
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 269 6042
Сплачений податок на прибуток 3580 X 239 X 1087
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 2287 6704
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X 6236 X 1014
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X 622 X 1044
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 6858 2058
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 4571 4646
Залишок коштів на початок року 3405 5837 X 1217 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 1257 5863

Примітки Форму фiнансової звiтностi №3 "Звiт про рух грошових коштiв" (за прямим методом) Товариством складено у вiдповiдностi до вимог Положення (стандартiв) фiнансової звiтностi.
Керівник Куницький Василь Iванович
Головний бухгалтер Кличковська Галина Олексiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод залізобетонних шпал" за ЄДРПОУ 00282406
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2018 рік


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 29266 44179 3422 1165 78032
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 29266 44179 3422 1165 78032
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 9480 9480
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 -1091 -1091
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210 474 -474
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 3407 -3407
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 3407 474 4508 8389
Залишок на кінець року 4300 29266 47586 3896 5673 86421

Примітки Немає
Керівник Куницький Василь Iванович
Головний бухгалтер Кличковська Галина Олексiївна