Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 03052138
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМА"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Річна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМА" за ЄДРПОУ 03052138
Територія за КОАТУУ 8038500000
Організаційно-правова форма господарювання 230 за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності 68.20 за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 1
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса Верхнiй Вал, 2 літера А, місто Київ, Подiльський, Київська область, 04071, Україна, (044) 462-59-30
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 134 0
Основні засоби: 1010 95 80 0
первісна вартість 1011 780 780 0
знос 1012 685 700 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 95 214 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 34 72 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 47 81 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 45 45 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4487 4333 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 91 31 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 91 31 0
Витрати майбутніх періодів 1170 1 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 2 21 0
Усього за розділом II 1195 4662 4538 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 4757 4752 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 13 13 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -584 -1084 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -571 -1071 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 242 110 0
за розрахунками з бюджетом 1620 13 0 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 1 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 22 12 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 5051 5700 0
Усього за розділом IІІ 1695 5328 5823 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 4757 4752 0

Примітки д/н
Керівник Давиденко Сергій Григорович
Головний бухгалтер Не передбачено

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМА" за ЄДРПОУ 03052138
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 824 453
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 882 ) ( 662 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 0 0
Валовий: збиток 2095 ( 58 ) ( 209 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 0 211
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2130 ( 0 ) ( 0 )
Адміністративні витрати 2130 ( 200 ) ( 521 )
Витрати на збут 2150 ( 142 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 7 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 400 ) ( 526 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 75
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 400 ) ( 451 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0 0
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 400 ) ( 451 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -400 -451
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 0 0
Витрати на оплату праці 2505 101 88
Відрахування на соціальні заходи 2510 21 20
Амортизація 2515 15 19
Інші операційні витрати 2520 685 1063
Разом 2550 822 1190
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/н
Керівник Давиденко Сергій Григорович
Головний бухгалтер Не передбачено
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМА" за ЄДРПОУ 03052138
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

956

660
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 45 544
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 836 1031
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1253 )

( 1192 )
Праці 3105 ( 94 ) ( 83 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 26 ) ( 22 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 214 ) ( 466 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 51 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 11 ) ( 56 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 203 ) ( 359 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 62 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 248 ) ( 387 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -60 85
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -60 85
Залишок коштів на початок року 3405 91 6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 31 91

Примітки д/н
Керівник Давиденко Сергій Григорович
Головний бухгалтер Не передбачено

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМА" за ЄДРПОУ 03052138
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2018 рік


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 13 0 0 0 -584 0 0 -571
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 13 0 0 0 -584 0 0 -571
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -400 0 0 -400
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 -100 0 0 -100
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -500 0 0 -500
Залишок на кінець року 4300 13 0 0 0 -1084 0 0 -1071

Примітки д/н
Керівник Давиденко Сергій Григорович
Головний бухгалтер Не передбачено

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік I. Інформація про Товариство і його діяльність I.1. Основні відомості про Товариство Акціонерне товариство «Реклама» у формі відкритого акціонерного товариства засноване громадянами України та членами трудового колективу Українського виробничого об`єднання «Реклама» та підприємствами що входили до нього у відповідності з законами України «Про господарські товариства», «Про приватизацію майна державних підприємств» та свідоцтва про власність, виданого Фондом державного майна України 6 грудня 1994 року № П-406. Дата державної реєстрації товариства 17.11.1993р., номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 071 120 0000 000243. Ідентифікаційний код суб`єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій 03052138. Місцезнаходження: 04071, м.Київ, вул. Верхній Вал, буд.2 літера А I.2. Опис основних видів діяльності Основні види діяльності за КВЕД: 17.23. Виробництво паперових канцелярських виробів; 18.14 Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг; 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас; 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів); 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; 73.11 Рекламні агентства. I.3. Корпоративне управління Акціонерами Підприємства є 258 осіб, з яких 257 фізичних осіб та 1 юридична особа. Структура корпоративного управління Підприємства забезпечує ефективну і прозору систему управління й володіння корпоративною власністю, створює механізми прийняття стратегічних рішень, підвищує конкуренто здатність і акціонерну вартість Підприємства. Управління Товариством здійснюють: - Вищий орган Товариства - Загальні збори Товариства (надалі – Загальні збори); - Наглядова рада; - Виконавчий орган – Директор Товариства; - Ревізійна комісія (у разі обрання). Правомочність Загальних зборів та порядок прийняття ними рішень, порядок та строки їх скликання, склад і компетенція Наглядової ради, склад Ревізійної комісії, порядок проведення їх роботи, визначаються відповідно до чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор. Компетенція Директора визначається відповідно до законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Посадовими особами органів управління Товариства визнаються Директор, Голова та члени Наглядової Ради, Голова Ревізійної Комісії (у разі обрання Ревізійної комісії) . Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України «Про акціонерні товариства», а саме до 30 квітня. Товариство дотримується положень Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Реклама», оприлюдненого шляхом розмiщення на власнiй веб-сторiнцi в мережi iнтернет: 03052138.smida.gov.ua. Дивідендна політика Дивідендна політика Підприємства ґрунтується на дотриманні балансу між необхідністю інвестувати в подальший розвиток та дотриманням права акціонерів на участь в чистому прибутку Підприємства, такий підхід є визначальним фактором довгострокового зростання акціонерної вартості Підприємства. Зовнішнє середовище діяльності підприємства Суттєве погіршення економічної ситуації в країні у 2018 р. було обумовлено конфліктом на сході України та накопиченими макроекономічними дисбалансами попередніх років. Подальший економічний розвиток України в значній мірі залежить від ефективності економічних, фінансових і монетарних заходів, що вживаються урядом, а також від змін у податковій, юридичній, законодавчої і політичної сферах. Керівництво не може передбачити всі тенденції, які могли б вплинути на економіку України, а також те, який вплив (при наявності такого) вони можуть мати на фінансове положення Товариства. Керівництво впевнене, що в поточній ситуації воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стабільності та подальшого розвитку Товариства. II. Концептуальна основа фінансової звітності Фінансова звітність ПрАТ «Реклама» складена управлінським персоналом відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Дана концептуальна основа фінансової звітності є прийнятною. III. Основні принципи бухгалтерського обліку (облікова політика) III.1. Основні засоби Щодо усіх груп основних засобів Товариство дотримується єдиної політики визначення балансової вартості та методів нарахування амортизації. Основні засоби оцінюються та відображаються у фінансовому обліку за первісною вартістю, яка складається із фактичних витрат на придбання і приведення їх у стан, придатний для використання та збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), якщо це призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта, за вирахуванням зносу. Після первісного визнання об'єкта основних засобів, як активу, його подальший облік здійснюється за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Товариство здійснює переоцінку об’єкту основних засобів, якщо залишкова вартість суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату складання балансу. Приріст вартості від переоцінки відображається у звіті про сукупні прибутки та збитки, за винятком сум попереднього зменшення вартості даного активу, визнаного у Звіті про фінансовий результат. У такому випадку сума збільшення вартості активу відноситься на фінансовий результат. Зменшення вартості активу в результаті переоцінки визнається у Звіті про фінансовий результат, за винятком заліку такого зменшення проти попереднього приросту вартості за тим самим активом, визнаним у складі резерву переоцінки основних засобів. Резерв переоцінки переноситься до нерозподіленого прибутку при виведенні активу з експлуатації у разі його вибуття/реалізації. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом протягом строку корисного використання об’єкта. Нарахування амортизації на малоцінні необоротні матеріальні активи здійснюється у розмірі 100% їх первісної вартості при передачі об’єктів в експлуатацію. Залишкова вартість та строк корисного використання необоротного активу переглядаються один раз в кінці кожного звітного року, і, якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміни відображаються в обліку як зміна в обліковій оцінці відповідно до МСФЗ (IAS) 8 «Облікова політика , зміни в облікових оцінках та помилки.» Витрати на проведення ремонту основних засобів капіталізуються якщо в результаті проведеного ремонту очікувані вигоди від об'єкта основних засобів виросли. Якщо такого результату немає, то вся сума ремонтних витрат враховується у складі витрат того звітного періоду, в якому був понесений такий ремонт. Незавершене будівництво являє собою вартість основних засобів, будівництво яких ще не завершено, включаючи аванси, видані постачальником. Амортизація цих активів не нараховується до моменту їх введення в експлуатацію. III.2. Нематеріальні активи Нематеріальний актив - немонетарний актив, що ідентифікується та не має фізичної форми. Первісно нематеріальний актив визнається за собівартістю. Строк корисної експлуатації нематеріальних активів та їх ліквідаційна вартість визначається Товариством у момент визнання їх активом. Накопичення амортизації на нематеріальні активи здійснюється прямолінійним методом кожного місяця. Нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення при їх наявності. У разі знецінення нематеріальних активів, їх балансова вартість зменшується до рівня корисної вартості або справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж, в залежності від того, яка з них вища. III.3. Оренда Оренда, при якій значна частина ризиків і вигод володіння залишається у орендодавця, відноситься до категорії операційної оренди. Платежі, здійснені в рамках операційної оренди (за вирахуванням будь-яких отриманих від орендодавця пільг), відносяться на фінансовий результат рівномірно протягом терміну оренди. Оренда основних засобів, при якій, в основному,всі ризики та вигоди, пов'язані з володінням, передається Підприємству, відноситься до категорії фінансового лізингу. Активи, орендовані на умовах фінансового лізингу, капіталізуються з моменту початку лізингу за справедливою вартістю орендованого майна або за поточною вартістю мінімальних орендних платежів залежно від того, яка з них менше. Кожен лізинговий платіж частково відноситься на погашення зобов'язання, а частково - на фінансові витрати. Відповідні орендні організації, за вирахуванням фінансових витрат, включаються до складу іншої довгострокової кредиторської заборгованості. Процентний елемент фінансових витрат відноситься на фінансовий результат на протязі строку лізингу з метою отримання постійної періодичної процентної ставки від решти суми зобов'язання за кожний період. Основні кошти, придбані за договором фінансового лізингу, амортизуються протягом терміну їх експлуатації або строку лізингу залежно від того, який з них менше. Товариство надає в оренду приміщення на умовах операційної оренди. III.4. Інвестиції в асоційовані компанії Асоційовані компанії - це всі підприємства, на діяльність яких Товариство має істотний вплив, але не контролює їх. Як правило, така ситуація передбачає володіння від 20% до 50% прав голосу. Інвестиції в асоційовані компанії обліковуються за методом участі в капіталі та визнаються спочатку за первісною вартістю. III.5. Запаси Товарно-матеріальні запаси враховуються за найменшою з вартостей - первісної вартості або чистою вартістю реалізації. Вартість товарно-матеріальних запасів визначається за цінами перших покупок (метод ФІФО) для сировини і запасних частин. Вартість незавершеного виробництва включає вартість сировини, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати і відповідні виробничі накладні витрати, розподілені на підставі нормальної виробничої потужності, але не включає витрат за позиковими коштами. Чиста вартість реалізації являє собою розрахункову ціну реалізації запасів в ході господарської діяльності за виключенням витрат на доведення запасів до завершеного стану і витрат на збут. III.6. Класифікація фінансових активів Товариство класифікує свої фінансові активи по наступним категоріям оцінки: (a) кредити та дебіторська заборгованість; (б) фінансові активи, наявні для продажу. Кредити та дебіторська заборгованість включають фінансову дебіторську заборгованість, яка виникає, коли Товариство надає грошові кошти, товари чи послуги безпосередньо дебітору, крім дебіторської заборгованості, яка створюється з наміром продажу відразу або протягом короткого проміжку часу, або дебіторської заборгованості, яка котирується на відкритому ринку. Кредити та дебіторська заборгованість включають в себе переважно кредити, дебіторську заборгованість за основною діяльності та іншу дебіторську заборгованість, включаючи придбані кредити та векселі. Всі інші фінансові активи включені в категорію наявних для продажу. III.7. Визнання і оцінка фінансових інструментів Первісне визнання фінансових інструментів. Основні фінансові інструменти Підприємства можуть бути представлені інвестиціями, наявними для продажу, кредитами і позиками, грошовими коштами та їх еквівалентами і короткостроковими депозитами. Справедливою вартістю фінансових активів та зобов'язань терміном менше одного року вважається їх номінальна вартість за вирахуванням розрахункових коригувань по кредиту. Справедлива вартість фінансових зобов'язань розраховується шляхом дисконтування майбутніх грошових потоків по договору за поточною ринковою відсотковою ставкою для аналогічних фінансових інструментів. Прибуток і збитки від зміни справедливої вартості активів, наявних для продажу, визнаються безпосередньо у складі капіталу. При оцінці справедливої вартості фінансових інструментів Товариство використовує різні методи оцінки та припущення, засновані на ринкових умовах, існуючих на звітну дату. III.8. Дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість визнається як фінансові активи та первісно оцінюється за справедливою вартістю. Після первісного визнання дебіторська заборгованість, на яку не нараховуються відсотки, оцінюється за амортизованою собівартістю, із застосуванням методу ефективного відсотка. Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів. Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів. Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того, чи є у нього об’єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності. Передоплата. Передоплата враховується по початковій вартості за мінусом резерву на знецінення. Передоплата відноситься до категорії довгострокової, коли товари або послуги, за які здійснено передоплату, будуть отримані через один рік або пізніше, або коли передоплата відноситься до активу, який після первісного визнання буде віднесений до категорії необоротних активів. Передоплата за придбання активів переноситься на балансову вартість активу, коли Товариство отримало контроль над ним. Інша передоплата списується на фінансовий результат при отриманні товарів і послуг, до яких відноситься передоплата. Якщо має свідчення того, що активи, товари або послуги, до яких відноситься передоплата, не будуть отримані, балансова вартість передоплати зменшується, а відповідний збиток від знецінення відноситься на фінансовий результат. III.9. Векселя Розрахунок за деякими операціями може відбуватися за допомогою векселів, які представляють собою договірні боргові інструменти. Закупівлі, розрахунок за якими проводиться векселями, визнаються по розрахованій керівництвом справедливій вартості, яка буде отримана або передана при таких розрахунках. Справедлива вартість визначається на підставі наявної ринкової інформації. Резерв під знецінення векселів створюється у випадках, коли існує об'єктивне свідчення того, що Товариство не зможе отримати повну суму заборгованості відповідно до початкових умов. III.10. Грошові засоби та їх еквіваленти Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошів касі, грошові кошти на банківських рахунках до запитання та інші короткострокові високоліквідні інвестиції з початковим строком розміщення до трьох місяців. Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Суми, використання яких обмежене, виключені зі складу грошових коштів та їх еквівалентів для цілей підготовки звіту про рух грошових коштів. Суми, обмеження щодо яких не дозволяють обміняти їх або використовувати для розрахунку за зобов'язаннями протягом, щонайменше, дванадцяти місяців після звітної дати, включені до складу інших необоротних активів. III.11. Акціонерний капітал Внески в статутний капітал визнаються за історичною вартістю. Емісійний дохід виникає при перевищенні суми внесених коштів над номінальною вартістю випущених акцій. III.12. Позикові кошти та інші фінансові зобов'язання Позикові кошти та інші фінансових зобов'язання первісно визнаються за справедливою вартістю за вирахуванням понесених витрат на проведення операції. Надалі позикові кошти обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. III.13. Кредиторська заборгованість за основною діяльності та інша кредиторська заборгованість Зобов'язаннями визнається заборгованість підприємства іншим юридичним або фізичним особам, що виникла внаслідок минулих господарських операцій, погашення якої у майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства та його економічних вигід. Принцип первісного визнання і оцінки кредиторської заборгованості за основною діяльністю та іншої кредиторської заборгованості відповідає принципу первісного визнання та оцінки фінансових інструментів. III.14. Визнання доходів та витрат Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи. Виручка від продажу товарів визнається в момент передачі ризиків і вигод від володіння товарами. Собівартість реалізованої продукції складається з ціни придбання, витрат на транспортування, комісій за договорами поставки та інших відповідних витрат. III.15. Фінансові доходи і витрати Фінансові доходи і витрати включають в себе процентні витрати за позиковими коштами, процентний дохід від вкладених засобів, дохід від виникнення фінансових інструментів, а також прибуток і збитки від курсових різниць. Витрати за позиковими коштами, які належать до активів, для створення яких потрібно значний період часу, капіталізуються в складі вартості таких активів. Всі інші процентні та інші витрати за позиковими коштами відносяться на витрати з використанням ефективної процентної ставки. Процентні доходи визнаються по мірі нарахування з урахуванням ефективної прибутковості активу. IV. Розкриття інформації за видами активів, зобов’язань, власного капіталу Поточні активи класифіковані, як активи, призначені для використання у виробництві або для реалізації протягом операційного циклу та не більше 12 місяців з дати балансу. Всі активи, крім поточних, визнані не поточними. Основні засоби На думку управлінського персоналу у 2018 р. залишкова вартість основних засобів суттєво не відрізнялася від справедливої вартості. Протягом 2018 року змін методів амортизації не було. Під час здійснення річної інвентаризації було переглянуто терміни корисного використання та ліквідаційну вартість основних засобів. Продовження або зменшення термінів використання основних засобів не було виявлено. Строки використання основних засобів наведені у таблиці: Основні засоби Строки використання, років Будинки та споруди 20 Виробниче обладнання та механізми 5 Транспортні засоби 5 Меблі 4 Комп’ютери, офісна техніка 3 Інші основні засоби 12 Основні засоби, щодо яких існують обмеження права власності відсутні Основні засоби передані в заставу відсутні Основні засоби, які тимчасово не використовуються відсутні Основні засоби придбані за рахунок цільового фінансування відсутні Основні засоби, що взяті в операційну оренду відсутні Основні засоби, щодо яких змінений метод амортизації відсутні Станом на 31.12.2018 первісна вартість основних засобів Підприємства складає 780 тис.грн., сума накопиченого зносу 685 тис.грн., залишкова вартість – 95 тис.грн. Дебіторська заборгованість: Всього на кінець року 4333 Товариство вважає, що сума резерву по сумнівних боргах, представлена у фінансовій звітності, достатня для покриття кредитного ризику Товариства. Грошові кошти Грошові кошти та їх еквіваленти (залишки на рахунках у банку) станом на 31.12.2018 становлять __ тис.грн. Обмеження права підприємства на користування грошовими коштами відсутні. Види забезпечень Забезпечення на виплату відпусток працівникам становить 22 тис.грн. Непоточні зобов'язання Всі зобов’язання підприємства визнаються управлінським персоналом як поточні. Кредиторська заборгованість Заборгованість по виплаті заробітної плати відсутня. Довгострокова кредиторська заборгованість у Товариства станом на 31.12.2018 відсутня. VII. Звіт про зміни у власному капіталі Статутний капітал ПрАТ «Реклама» станом на 31.12.2018 становить 12 884,8 грн. (дванадцять тисяч вісімсот вісімдесят чотири гривні вісімдесят копійок ), поділений 128 848 (сто двадцять вісім тисяч вісімсот сорок вісім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,1 грн.(десять копійок ) кожна. Статутний капітал сплачено на 100%. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку видала ПрАТ «Реклама» Свідоцтво № 420/10/1/10 від 26.05.2016 про реєстрацію випуску простих іменних акцій у бездокументарній формі у кількості 128 848 штук, номінальною вартістю 0,10 гривень кожна на загальну суму 12884,8грн. Права, привілеї, обмеження, в тому числі обмеження з виплати дивідендів і повернення капіталу, статутом не передбачені.
д/н
д/н
д/н