Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 24432974
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Річна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" за ЄДРПОУ 24432974
Територія за КОАТУУ 1211036300
Організаційно-правова форма господарювання 230 за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності 24.10 за КВЕД 24.10
Середня кількість працівників 20763
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вулиця Орджонікідзе, 1, місто Кривий Ріг, Дзержинський, Днiпропетровська область, 50095, +380564991623
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 49101 260730 0
первісна вартість 1001 286033 519817 0
накопичена амортизація 1002 236932 259087 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 7968659 11084605 0
Основні засоби: 1010 47134368 47029241 0
первісна вартість 1011 94645209 99984787 0
знос 1012 47510841 52955546 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 33290 16329 0
первісна вартість 1016 81231 62951 0
знос 1017 47941 46622 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 55185418 58390905 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 9045451 12414142 0
Виробничі запаси 1101 5147704 5612546 0
Незавершене виробництво 1102 2564228 3951192 0
Готова продукція 1103 1333519 2850404 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 20929336 19416577 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

267153

290549

0
з бюджетом 1135 1720571 3531231 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 10787 1446542 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 6368 1787 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1694595 2008813 0
Готівка 1166 7 6 0
Рахунки в банках 1167 1694588 2008807 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 203370 173821 0
Усього за розділом II 1195 33877631 39283462 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 89063049 97674367 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3859533 3859533 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 27808156 27563099 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 27808156 27563099 0
Резервний капітал 1415 578930 578930 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 32980175 42489338 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 65226794 74490900 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 4318061 3839467 0
Пенсійні зобов’язання 1505 1045127 1271607 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 1384413 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 189721 395635 0
Довгострокові забезпечення 1520 1238961 1163540 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 6791870 8054662 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 83295 0
за товари, роботи, послуги 1615 8897364 10027542 0
за розрахунками з бюджетом 1620 908203 856932 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 722497 700819 0
за розрахунками зі страхування 1625 121290 136761 0
за розрахунками з оплати праці 1630 573711 641157 0
за одержаними авансами 1635 276000 129650 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 6544 3489 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 6261273 3249979 0
Усього за розділом IІІ 1695 17044385 15128805 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 89063049 97674367 0

Примітки д/н
Керівник П.С.Кахлон
Головний бухгалтер С.А.Плічко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" за ЄДРПОУ 24432974
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 67963171 66185876
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 54675902 ) ( 56562119 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 13287269 9623757
Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1331586 54896
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2130 ( 0 ) ( 0 )
Адміністративні витрати 2130 ( 2700633 ) ( 2206958 )
Витрати на збут 2150 ( 50677 ) ( 59999 )
Інші операційні витрати 2180 ( 58219 ) ( 741733 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 11809326 6669963
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 78037 70634
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 525610 ) ( 387564 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 11361753 6353033
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1852590 -1291186
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 9509163 5061847
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 -298850 -19579
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -298850 -19579
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 53793 3524
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -245057 -16055
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 9264106 5045792
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 44000948 45021603
Витрати на оплату праці 2505 3517735 3124777
Відрахування на соціальні заходи 2510 755348 664118
Амортизація 2515 5994067 5675318
Інші операційні витрати 2520 6232490 6818304
Разом 2550 60500588 61304120
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 3859533000 3859533000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 3859533000 3859533000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 2.46 1.31
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 2.46 1.31
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/н
Керівник П.С.Кахлон
Головний бухгалтер С.А.Плічко
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" за ЄДРПОУ 24432974
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

71669119

62656079
Повернення податків і зборів 3005 5862922 6181843
у тому числі податку на додану вартість 3006 5862580 6108800
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 129650 276000
Надходження від повернення авансів 3020 125037 2358
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 78037 70634
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 14623 12878
Надходження від операційної оренди 3040 2377 1613
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 118857 90512
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 61163785 )

( 57507271 )
Праці 3105 ( 2743936 ) ( 2279437 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1036016 ) ( 828070 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 3928393 ) ( 2894506 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 2306110 ) ( 1261810 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 1622283 ) ( 1632696 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 290549 ) ( 267153 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 50128 ) ( 17500 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 662521 ) ( 315069 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 8125294 5182911
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 4581 5236
необоротних активів 3205 5411 66
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 9168368 ) ( 6262922 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -9158376 -6257620
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 1385850 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 38550 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 1347300 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 314218 -1074709
Залишок коштів на початок року 3405 1694595 2769304
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 2008813 1694595

Примітки д/н
Керівник П.С.Кахлон
Головний бухгалтер С.А.Плічко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" за ЄДРПОУ 24432974
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2018 рік


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 3859533 0 27808156 578930 32980175 0 0 65226794
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 3859533 0 27808156 578930 32980175 0 0 65226794
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 9509163 0 0 9509163
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 -245057 0 0 0 0 -245057
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 -245057 0 0 0 0 -245057
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 -245057 0 9509163 0 0 9264106
Залишок на кінець року 4300 3859533 0 27563099 578930 42489338 0 0 74490900

Примітки д/н
Керівник П.С.Кахлон
Головний бухгалтер С.А.Плічко