Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32000881
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСЕРВІС-ЦЕНТР"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб"єкта малого підприємництва


Коди
Дата (рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСЕРВІС-ЦЕНТР" за ЄДРПОУ 32000881
Територія 8039100000 за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання 240 за КОПФГ
Вид економічної діяльності 81.10 за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 12
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адресаб телефон: Назарівська, 11, Київ, відсутній, 01032, УКРАЇНА, (044) 235-57-06


1. Баланс на 31.12.2018 р.
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 167.2
Основні засоби: 1010 6466.4 5792.8
- первісна вартість 1011 8407.3 8071.8
- знос 1012 ( 1940.9 ) ( 2279 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 28642.6 42894.6
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 35109 48854.6
II. Оборотні активи
Запаси 1100 2487.9 9911.7
- у тому числі готова продукція 1103 2484.5 9889.9
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 641.3 1267.1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 39.3 87.7
- у тому числі податок на прибуток 1136 34.9 33.9
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 23756.8 11515.2
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 58783.2 58867.7
Витрати майбутніх періодів 1170 0 1.5
Інші оборотні активи 1190 3524 3845.7
Усього за розділом II 1195 89232.5 85496.6
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 124341.5 134351.2

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 45050 45050
Додатковий капітал 1410 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 12481.8 12486.6
Неоплачений капітал 1425 ( 3.3 ) ( 3.3 )
Усього за розділом I 1495 57528.5 57533.3
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 57216.8 57305.8
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 233.1 617.4
розрахунками з бюджетом 1620 50.5 529.9
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
- зі страхування 1625 9 12.8
- з оплати праці 1630 27.6 42.6
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 9276 18309.4
Усього за розділом IІІ 1695 9596.2 19512.1
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 124341.5 134351.2

Звіт про фінансові результати за 2018 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 16950 11918.8
Інші операційні доходи 2120 ( 271.7 ) ( 139.2 )
Інші доходи 2240 0 0.8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 17221.7 12058.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 12849.2 ) ( 8742.8 )
Інші операційні витрати 2180 ( 4367.1 ) ( 3631.6 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 17216.3 ) ( 12374.4 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 ( 5.4 ) ( -315.6 )
Податок на прибуток 2300 ( 1 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 4.4 -315.6


Примітки до балансу д/н
Примітки до звіту про фінансові результати д/н
Керівник Кукла Вікторія Юріївна
Головний бухгалтер Чорненька Тетяна Василівна