Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 22889913
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "5-й Київський авторемонтний завод"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб"єкта малого підприємництва


Коди
Дата (рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "5-й Київський авторемонтний завод" за ЄДРПОУ 22889913
Територія 8038900000 за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання 111 за КОПФГ
Вид економічної діяльності 29.10 за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 12
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адресаб телефон: 03151 м. Київ м. Київ просп. Повiтрофлотський, 64 044 243-44-02


1. Баланс на 31.12.2018 р.
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби: 1010 7475.1 7197.1
- первісна вартість 1011 14369.3 14790.2
- знос 1012 ( 6894.2 ) ( 7593.1 )
Довгострокові біологічні активи: 1020
Довгострокові фінансові інвестиції 1030
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 7475.1 7197.1
II. Оборотні активи
Запаси 1100 15.9 39
- у тому числі готова продукція 1103
Поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 826 40.4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 1.2 57.7
- у тому числі податок на прибуток 1136
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4414 4546.8
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 132.9 308.6
Витрати майбутніх періодів 1170
Інші оборотні активи 1190 103.9 77.3
Усього за розділом II 1195 5493.9 5069.8
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 12969 12266.9

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 31.1 31.1
Додатковий капітал 1410
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 8762.4 8865.3
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( )
Усього за розділом I 1495 8793.5 8896.4
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610
- товари, роботи, послуги 1615 43.6 829.6
розрахунками з бюджетом 1620 196.5 155.1
у тому числі з податку на прибуток 1621 68.1 22.6
- зі страхування 1625 0.9 0.3
- з оплати праці 1630 79.3 86.2
Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов'язання 1690 3855.2 2299.3
Усього за розділом IІІ 1695 4175.5 3370.5
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700
Баланс 1900 12969 12266.9

Звіт про фінансові результати за 2018 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 13127 10538.3
Інші операційні доходи 2120 ( 112.8 ) ( 211.6 )
Інші доходи 2240 2.3 3.1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 13242.1 10753
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( ) ( )
Інші операційні витрати 2180 ( 13039.5 ) ( 9882.9 )
Інші витрати 2270 ( 77.1 ) ( 563 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 13116.6 ) ( 10445.9 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 ( 125.5 ) ( 307.1 )
Податок на прибуток 2300 ( 22.6 ) ( 68.1 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 102.9 239


Примітки до балансу д/н
Примітки до звіту про фінансові результати д/н
Керівник Дагаєва Тетяна Юріївна
Головний бухгалтер Віхтюк Людмила Дмитрівна