Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00913485
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб"єкта малого підприємництва


Коди
Дата (рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ" за ЄДРПОУ 00913485
Територія 2310137500 за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання 111 за КОПФГ
Вид економічної діяльності 68.20" за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 3
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адресаб телефон: 69013 Запорiзька область м.Запорiжжя вул.Стартова, буд. 1ж (061)270-90-46


1. Баланс на 31.12.2018 р.
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби: 1010 361.8 344.1
- первісна вартість 1011 1569 1569
- знос 1012 ( 1207.2 ) ( 1224.9 )
Довгострокові біологічні активи: 1020
Довгострокові фінансові інвестиції 1030
Інші необоротні активи 1090 31 31
Усього за розділом I 1095 392.8 375.1
II. Оборотні активи
Запаси 1100
- у тому числі готова продукція 1103
Поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135
- у тому числі податок на прибуток 1136
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 53.3 36.3
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 1.2 13
Витрати майбутніх періодів 1170
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195 54.5 49.3
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 447.3 424.4

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 511.5 511.5
Додатковий капітал 1410
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -71.5 -98.3
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( )
Усього за розділом I 1495 440 413.2
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610
- товари, роботи, послуги 1615
розрахунками з бюджетом 1620 0.9 3.4
у тому числі з податку на прибуток 1621
- зі страхування 1625 1.1 1.4
- з оплати праці 1630 4 5.1
Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов'язання 1690 1.3 1.3
Усього за розділом IІІ 1695 7.3 11.2
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700
Баланс 1900 447.3 424.4

Звіт про фінансові результати за 2018 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 405.7 310.6
Інші операційні доходи 2120 ( ) ( )
Інші доходи 2240
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 405.7 310.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 432.5 ) ( 303.1 )
Інші операційні витрати 2180 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 432.5 ) ( 303.1 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 ( -26.8 ) ( 7.5 )
Податок на прибуток 2300 ( ) ( )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -26.8 7.5


Примітки до балансу д/н
Примітки до звіту про фінансові результати д/н
Керівник Верещак Герман Валерійович
Головний бухгалтер Не передбачено