Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 22684950
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФЛАС"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб"єкта малого підприємництва


Коди
Дата (рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФЛАС" за ЄДРПОУ 22684950
Територія 6310130000 за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання 230 за КОПФГ
Вид економічної діяльності 41.20 за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 42
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адресаб телефон: 61022 Харкiвська область м. Харкiв 61022, Майдан Свободи,будинок 5, пiд'їзд 1, кiмнат (057)7667631


1. Баланс на 31.12.2018 р.
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1610 1610.1
Основні засоби: 1010 394 80.7
- первісна вартість 1011 3366.9 868.3
- знос 1012 ( 2972.9 ) ( 787.6 )
Довгострокові біологічні активи: 1020
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 138.4 60.8
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 2142.4 1751.6
II. Оборотні активи
Запаси 1100 25812.9 27572.7
- у тому числі готова продукція 1103
Поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 188.1 2866.8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 51.4 58.8
- у тому числі податок на прибуток 1136 0.1
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2940.6 696.4
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 33 13.8
Витрати майбутніх періодів 1170 5289.4 4857.9
Інші оборотні активи 1190 1322.1 62
Усього за розділом II 1195 35637.5 36128.4
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 37779.9 37880

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 140.7 140.7
Додатковий капітал 1410
Резервний капітал 1415 46.6 46.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -3646.3 -3575.5
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( )
Усього за розділом I 1495 -3459 -3388.2
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 6255.6 4602.9
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610
- товари, роботи, послуги 1615 18564.5 21981.3
розрахунками з бюджетом 1620 58.7 15.5
у тому числі з податку на прибуток 1621 9.6 15.5
- зі страхування 1625 7.6
- з оплати праці 1630 36.2 4.3
Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов'язання 1690 16316.3 14664.2
Усього за розділом IІІ 1695 34983.3 36665.3
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700
Баланс 1900 37779.9 37880

Звіт про фінансові результати за 2018 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 4380.9 5130.8
Інші операційні доходи 2120 ( 992.5 ) ( )
Інші доходи 2240
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 5373.4 5130.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 3165.2 ) ( 3076.9 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1223.6 ) ( 1765.7 )
Інші витрати 2270 ( 898.3 ) ( 234.6 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 5287.1 ) ( 5077.2 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 ( 86.3 ) ( 53.6 )
Податок на прибуток 2300 ( 15.5 ) ( 9.6 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 70.8 44


Примітки до балансу д/н
Примітки до звіту про фінансові результати д/н
Керівник Левченко Валерій Миколайович
Головний бухгалтер Левченко Валерій Миколайович