Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00218012
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ПIВДЕНГIДРОМАШ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб"єкта малого підприємництва


Коди
Дата (рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ПIВДЕНГIДРОМАШ" за ЄДРПОУ 00218012
Територія 2310400000 за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання 111 за КОПФГ
Вид економічної діяльності 28.12 за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 4
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адресаб телефон: ШОСЕ МЕЛIТОПОЛЬСЬКЕ, 77, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М.БЕРДЯНСЬК, Бердянський, Запорiзька область, 71101, Україна, 06153 2-00-42


1. Баланс на 31.12.2018 р.
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 1652.8
Основні засоби: 1010 15916.3 16599.9
- первісна вартість 1011 50563.6 51640.2
- знос 1012 ( 34647.3 ) ( 35040.3 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 15916.3 18252.7
II. Оборотні активи
Запаси 1100 7839.2 6186.4
- у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 2230.3 2510.7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1 1
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 10077.5 8698.1
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 25993.8 26950.8

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 13940 13940
Додатковий капітал 1410 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -8817 -10639.4
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 5123 3300.6
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 1285 1177.5
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 11892.6 13054.5
розрахунками з бюджетом 1620 3358.9 4361.9
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
- зі страхування 1625 3742.9 4509.2
- з оплати праці 1630 23 9.2
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 568.4 537.9
Усього за розділом IІІ 1695 19585.8 22472.7
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 25993.8 26950.8

Звіт про фінансові результати за 2018 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1481.8 1006.8
Інші операційні доходи 2120 ( 44.4 ) ( 377.8 )
Інші доходи 2240 0 64
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 1526.2 1448.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 393 ) ( 309.6 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2782.6 ) ( 2770.4 )
Інші витрати 2270 ( 173 ) ( 318.4 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 3348.6 ) ( 3398.4 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 ( -1822.4 ) ( -1949.8 )
Податок на прибуток 2300 ( 0 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -1822.4 -1949.8


Примітки до балансу У звітному періоді діяли договори оренди основних фондів на суму 80% від балансу. Станом на 31.12.2018 р. зареєстрований та сплачений капітал складався з 55760000 простих іменних акцій на суму 13940000,00 грн. Змін у складі статутного капіталу не було. На дату надання фінзвітності на підприємстві не було встановлено подій, які можуть вплинути на показники фінзвітності та могли б вимагати змін наданої інформації.
Примітки до звіту про фінансові результати Фінансові інструменти відображаються по справедливій вартості або амортизованій вартості в залежності від їх класифікації. Для визначення справедливої вартості деяких фінансових інструментів, по яким відсутня інформація про ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовується така модель оцінки, як модель дисконтованих грошових потоків. В даній фінансовій звітності зроблені відповідні розкриття, якщо зміни будь-якого допущення призведуть до суттєвих змін прибутку, доходів, загальної суми активів або зобов’язань. Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Підприємство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання. Збитки фінансові у наступні періоди будуть зменшені за рахунок відчуження майна протягом 2-3 років.
Керівник Грищенко М.В.
Головний бухгалтер д/в