Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30263079
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIСIБI-РАДIОЗАВОД"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб"єкта малого підприємництва


Коди
Дата (рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIСIБI-РАДIОЗАВОД" за ЄДРПОУ 30263079
Територія 8036300000 за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання 230 за КОПФГ
Вид економічної діяльності 68.20 за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 7
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адресаб телефон: 02099, Дарницький р-н, м. Київ, вул. Бориспiльська, 9, (044) 369-57-18, 369-57-30


1. Баланс на 31.12.2018 р.
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.2 0
Основні засоби: 1010 1443.3 1386
- первісна вартість 1011 4338.6 4338.6
- знос 1012 ( 2895.3 ) ( 2952.6 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 18857.9 18857.9
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 20301.4 20243.9
II. Оборотні активи
Запаси 1100 2 2
- у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 162.3 188.1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0.5
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 291.1 68214.8
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 9000
Гроші та їх еквіваленти 1165 19.1 0.7
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 76.2 67.3
Усього за розділом II 1195 550.7 77473.4
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 20852.1 97717.3

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 23023.9 95932.9
Додатковий капітал 1410 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -5617 -5823.1
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 17406.9 90109.8
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 22.5 41
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 130.2 74.5
розрахунками з бюджетом 1620 879.1 1069.5
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
- зі страхування 1625 0 0
- з оплати праці 1630 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 2413.4 6422.5
Усього за розділом IІІ 1695 3422.7 7566.5
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 20852.1 97717.3

Звіт про фінансові результати за 2018 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3741.5 3045
Інші операційні доходи 2120 ( 0 ) ( 0 )
Інші доходи 2240 0 0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 3741.5 3045
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1078.5 ) ( 894.8 )
Інші витрати 2270 ( 1.3 ) ( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 1079.8 ) ( 894.8 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 ( 2661.7 ) ( 2150.2 )
Податок на прибуток 2300 ( 0 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 2661.7 2150.2


Примітки до балансу примiток немає
Примітки до звіту про фінансові результати примiток немає
Керівник Синельниченко Вiктор Тимофiйович
Головний бухгалтер не передбачено