Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 03359718
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ БАРВIНОК"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб"єкта малого підприємництва


Коди
Дата (рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ БАРВIНОК" за ЄДРПОУ 03359718
Територія 8039100000 за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання 230 за КОПФГ
Вид економічної діяльності 68.20 за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 1
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адресаб телефон: вул. Кудрявська, 23А, м. Київ, Шевченківський, 04053, Україна, (044) 272-41-12


1. Баланс на 31.12.2018 р.
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 10787.3 10778.9
- первісна вартість 1011 11273 11273
- знос 1012 ( 485.7 ) ( 494.1 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 10787.3 10778.9
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0
- у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 1477.5 1487.3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 181.3 186.5
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 362.2 166.5
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 23.9 35
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 2044.9 1875.3
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 12832.2 12654.2

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 159.9 159.9
Додатковий капітал 1410 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -3195.7 -3939.1
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 -3035.8 -3779.2
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 13909.2 13909.2
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 51.8
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 38.8 48.6
розрахунками з бюджетом 1620 287 228
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
- зі страхування 1625 27.7 2.3
- з оплати праці 1630 456 214.8
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 1149.3 1978.7
Усього за розділом IІІ 1695 1958.8 2524.2
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 12832.2 12654.2

Звіт про фінансові результати за 2018 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 73.3 16.2
Інші операційні доходи 2120 ( 0 ) ( 0 )
Інші доходи 2240 0 0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 73.3 16.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 812.4 ) ( 919.8 )
Інші витрати 2270 ( 4.3 ) ( 4.1 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 816.7 ) ( 923.9 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 ( -743.4 ) ( -907.7 )
Податок на прибуток 2300 ( 534 ) ( 266.6 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -1277.4 -1174.3


Примітки до балансу д/н
Примітки до звіту про фінансові результати д/н
Керівник Макарі Ахмед Мохамед
Головний бухгалтер Макарі Ахмед Мохамед