Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 31149308
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ "ПЕРЕРОБЛЮЮЧИЙ ЗАВОД"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб"єкта малого підприємництва


Коди
Дата (рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ "ПЕРЕРОБЛЮЮЧИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 31149308
Територія 6325158502 за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання 230 за КОПФГ
Вид економічної діяльності 38.11 за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 1
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адресаб телефон: 62482, Харкiвська обл., Харкiвський р-н, сел.Докучаєвське, Об'їздна, 2, (057)752-81-90


1. Баланс на 31.12.2018 р.
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 10531.2 8388.4
- первісна вартість 1011 25408.2 25408.2
- знос 1012 ( 14877 ) ( 17019.8 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 10531.2 8388.4
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0.1
- у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 169.3 215.8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.7 24.9
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 245.3 394.2
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 110.4 41.1
Витрати майбутніх періодів 1170 0.6 0.9
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 526.3 677
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 11057.5 9065.4

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 200 200
Додатковий капітал 1410 11055.1 8912.3
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2339.7 -2233.1
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 8915.4 6879.2
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 159 159
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 137.1 198.3
розрахунками з бюджетом 1620 30.4 23
у тому числі з податку на прибуток 1621 21.5 23
- зі страхування 1625 0 0
- з оплати праці 1630 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 1815.6 1805.9
Усього за розділом IІІ 1695 1983.1 2027.2
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 11057.5 9065.4

Звіт про фінансові результати за 2018 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 624.4 353
Інші операційні доходи 2120 ( 0 ) ( 0 )
Інші доходи 2240 0 0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 624.4 353
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 231.3 )
Інші операційні витрати 2180 ( 494.4 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 494.4 ) ( 231.3 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 ( 130 ) ( 121.7 )
Податок на прибуток 2300 ( 23.4 ) ( 21.9 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 106.6 99.8


Примітки до балансу Актив. Роздiл I Необоротнi активи станом на 31 грудня 2018 року. Основнi засоби пiдприємства за первiсною вартiстю становлять 25408,2 тис.грн., що вiдповiдає рядку 1011 балансу. Накопичена амортизацiя становить 17019,8 тис.грн. (рядок 1012 балансу). За 2018 рiк нараховано амортизацiї в розмiрi 2142,8 тис.грн. За рiк не надходило та не вибувало основних засобiв. В складi основних засобiв не знаходяться основнi засоби, якi повнiстю амортизованi. Роздiл II Оборотнi активи. Дебiторська заборгованiсть за роботи, послуги 215,8 тис.грн (рядок 1125), за розрахунками з бюджетом 24,9 тис.грн., iнша поточна заборгованiсть 394,2 тис.грн. (рядок 1155).Залишок грошових коштiв у нацiональнiй валютi (рядок 1165 балансу) на 31.12.2018 року становить 41,1 тис.грн. Грошовi кошти в iноземнiй валютi станом на 31.12.2018 року на пiдприємствi вiдсутнi. Аналiтичний облiк розрахункiв з дебiторами ведеться вiдокремлено по кожному контрагенту вiдповiдно до чинного законодавства. Пасив. Роздiл I Власний капiтал.В рядку 1400 вiдображено суму статутного капiталу 200,0 тис.грн., який подiлено на 100 простих iменних акцiй вартiстю 2000 грн.кожна. Статутний капiтал сплачено повнiстю. Змiн у статутному капiталi протягом звiтного року не вiдбулось. Товариство має додатковий капiтал в розмiрi 8912,3 тис.грн.(рядок 1410 балансу). Непокритий збиток на кiнець року становить 2233,1 тис.грн (рядок 1420 балансу). За звiтний перiод отримано прибуток у розмiрi 106,6 тис.грн (рядок 2350 Звiту про фiнансовi результати). Роздiл II Довгостроковi зобов'язання, цiльове фiнансування та забезпечення зобов'язання - зобов'язання за виданими векселями 159,0 тис.грн. (рядок 1595). Роздiл III Поточнi зобов'язання.Поточна кредиторська заборгованiсть за товари та послуги становить 198,3 тис.грн. (рядок 1615 балансу), за розрахунками з бюджетом 23,0 тис.грн.(рядок 1620 балансу), у т.ч. з податку на прибуток 23,0 тис.грн.(рядок 1621 балансу), iншi поточнi зобов'язання - 1805,9 тис.грн.(рядок 1690 балансу). Аналiтичний облiк розрахункiв з кредиторами ведеться окремо по кожнiй органiзацiї, установi чи фiзичнiй особi на вiдповiдних балансових рахунках у вiдповiдностi до вимог Положень бухоблiку.
Примітки до звіту про фінансові результати Пiдприємство надає послуги по орендi полiгону по захороненню твердих побутових вiдходiв. В 2018 роцi пiдприємство працювало дванадцять мiсяцiв. Чистий дохiд вiд надання послуг становить 624,4 тис.грн. (рядок 2000). Iншi операцiйнi витрати - 494,4 тис.грн. (рядок 2180). Фiнансовий результат до оподаткування становить 130.0 тис.грн. (рядок 2290). отримано чистий прибуток за 2018 рiк у розмiрi 106,6 тис.грн.(рядок 2350). Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, немає.
Керівник Миленький I.А.
Головний бухгалтер Мануйлова Л.М.