Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05488578
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство Хорошівський Райагрохiм"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб"єкта малого підприємництва


Коди
Дата (рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство Хорошівський Райагрохiм" за ЄДРПОУ 05488578
Територія 1821155100 за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання 111 за КОПФГ
Вид економічної діяльності 01.61 за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 5
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адресаб телефон: 12100 Житомирська область м. Хорошiв Житомирська,18А 04145-2-17-90


1. Баланс на 31.12.2018 р.
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби: 1010 71.1 64.1
- первісна вартість 1011 1342.7 1342.7
- знос 1012 ( 1271.6 ) ( 1278.6 )
Довгострокові біологічні активи: 1020
Довгострокові фінансові інвестиції 1030
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 71.1 64.1
II. Оборотні активи
Запаси 1100 28.4 28.4
- у тому числі готова продукція 1103
Поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 15.8 15.8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135
- у тому числі податок на прибуток 1136
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4 3.8
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 20.4 1.4
Витрати майбутніх періодів 1170
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195 68.6 49.4
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 139.7 113.5

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 162.6 162.6
Додатковий капітал 1410 381 381
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -435.6 -474.4
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( )
Усього за розділом I 1495 108 69.2
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610
- товари, роботи, послуги 1615 8 8
розрахунками з бюджетом 1620 4.4 4.5
у тому числі з податку на прибуток 1621
- зі страхування 1625 3.2 6.6
- з оплати праці 1630 1.1 10.3
Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов'язання 1690 15 14.9
Усього за розділом IІІ 1695 31.7 44.3
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700
Баланс 1900 139.7 113.5

Звіт про фінансові результати за 2018 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 127.1 384
Інші операційні доходи 2120 ( ) ( )
Інші доходи 2240
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 127.1 384
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 112.4 ) ( 274.2 )
Інші операційні витрати 2180 ( 53.5 ) ( 153.2 )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 165.9 ) ( 427.4 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 ( -38.8 ) ( -43.4 )
Податок на прибуток 2300 ( ) ( )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -38.8 -43.4


Примітки до балансу
Примітки до звіту про фінансові результати
Керівник Мінялук Віктор Володимирович
Головний бухгалтер немає