Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32250695
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУД.ТРАНС"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб"єкта малого підприємництва


Коди
Дата 2020 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУД.ТРАНС" за ЄДРПОУ 32250695
Територія 8038200000 за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання 111 за КОПФГ
Вид економічної діяльності 68.20 за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 01042 м. Київ Печерський р-н м. Київ бул. Марiї Приймаченко, буд.1/27 044 285-23-38


Баланс малого підприємства (спрощений) на 31.12.2019 р.
Форма N 1-мс

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Основні засоби: 1010 656.6 546.1
- первісна вартість 1011 1912.3 1907.5
- знос 1012 ( 1255.7 ) ( 1361.4 )
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 656.6 546.1
II. Оборотні активи
Запаси 1100 29.5 31.2
Поточна дебіторська заборгованість 1155 345.8 325.4
Гроші та їх еквіваленти: 1165 1185.6 1428.3
Інші оборотні активи 1190 24.1 22
Усього за розділом II 1195 1585 1806.9
Баланс 1300 2241.6 2353

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Капітал 1400 1543 1543
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 232.2 191
Усього за розділом I 1495 1775.2 1734
II. Довгострокові зобов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 235.3 319.2
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600
Поточна кредиторська заборгованість: товари, роботи, послуги 1615 50.4 28.6
- розрахунками з бюджетом 1620 53.5 97.1
- розрахунками зі страхування 1625 10.7 19.6
- розрахунками з оплати праці* 1630 45.3 74.3
Інші поточні зобов'язання 1690 71.2 80.2
Усього за розділом IІІ 1695 231.1 299.8
Баланс 1900 2241.6 2353Звіт про фінансові результати за 2019 р.
Форма № 2-мс

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2672.3 2130.4
Інші доходи 2160 177.8 128.4
Разом доходи (2000 + 2240) 2280 2850.1 2258.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (2575.9) (2043.5)
Інші витрати 2165 ( 265.7 ) ( 210.9 )
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 2841.6 2254.4
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 8.5 4.4
Податок на прибуток 2300 ( 1.5 ) ( 0.8 )
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 ( 7 ) ( 3.6 )


Примітки до балансу д/н
Примітки до звіту про фінансові результати д/н
Керівник Ручко Олександр Матвiйович
Головний бухгалтер Розовик Свiтлана Степанiвна