Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 26410155
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 07.10.2019

Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення

№ з/п Дата державної реєстрації змін до статуту Розмір статутного капіталу до зміни розміру статутного капіталу (тис. грн) Сума, на яку зменшується/ збільшується статутний капітал (тис. грн) Розмір статутного капіталу після зменшення/ збільшення (тис. грн) Спосіб зменшення/ збільшення статутного капіталу Кількість голосуючих акцій за результатом зменшення/збільшення статутного капіталу (шт.) Частка голосуючих акцій у загальній кількості акцій за результатом зменшення/збільшення статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 06.06.2019 230000 55200 285200 шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку 22889416 99.99889
Зміст інформації:
07.10.2019 року АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" отримав від Центрального депозитарію цінних паперів інформацію про кількість голосуючих акцій за результатами збільшення статутного капіталу. Рішення про збільшення статутного капіталу було прийнято загальними зборами акціонерів АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 19.04.2019 року. Збільшення статутного капіталу банку відбулось шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку. Статутний капітал банку було збільшено на 55 200,00 тис.грн., що становить 24% від розміру статутного капіталу на дату прийняття рішення про збільшення.