Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 14360506
Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС"
Дата, на яку складено інформацію: 18.05.2020

Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення

№ з/п Дата державної реєстрації змін до статуту Розмір статутного капіталу до зміни розміру статутного капіталу (тис. грн) Сума, на яку зменшується/ збільшується статутний капітал (тис. грн) Розмір статутного капіталу після зменшення/ збільшення (тис. грн) Спосіб зменшення/ збільшення статутного капіталу Кількість голосуючих акцій за результатом зменшення/збільшення статутного капіталу (шт.) Частка голосуючих акцій у загальній кількості акцій за результатом зменшення/збільшення статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 11.03.2020 260000 105120 365120 Шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй 15906053 99.41
Зміст інформації:
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС", далі також Банк, повідомляє відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення. Дата отримання емітентом інформації про кількість голосуючих акцій від Центрального депозитарію цінних паперів: 18.05.2020; Дата реєстру власників іменних цінних паперів: 14.05.2020; Дата державної реєстрації змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу: 11.03.2020; Дата прийняття рішення про збільшення статутного капіталу: 27.11.2019 р.; Назва уповноваженого органу емітента, що його прийняв: Позачергові загальні збори акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС" (протокол №2/2019 від 27.11.2019 р.); Причини, які обумовили прийняття такого рішення: прийняття рішення акціонерами щодо докапіталізації Банку за рахунок прибутку; Спосіб збільшення статутного капіталу: збільшення статутного капіталу шляхом шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй з 16,25 грн. (шiстнадцять гривень 25 копiйок) до 22,82 грн. (двадцять двi гривнi 82 копiйок) за рахунок спрямування до статутного капiталу Банку частини прибутку за 2018 рiк в сумi 105 120 000,00 (cто п'ять мiльйонiв сто двадцять тисяч гривень 00 коп.); Розмір статутного капіталу Банку на дату прийняття рішення про його збільшення: 260 000 тис. грн; Розмір статутного капіталу Банку після збільшення: 365 120 тис. грн; Сума, на яку збільшився статутний капітал: 105 120 тис. грн; Частка (у відсотках), на яку зменшився/збільшився статутний капітал: 40,43%; Кількість голосуючих акцій станом на дату отримання емітентом інформації про кількість голосуючих акцій від Центрального депозитарію цінних паперів: 15 906 053 (п'ятнадцять мiльйонiв дев'ятсот шiсть тисяч п'ятдесят три) штуки простих iменних акцiй; Частка у загальній кількості акцій (у відсотках) станом на дату отримання Банком інформації про кількість голосуючих акцій від Центрального депозитарію цінних паперів: 99,41%.