Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 35960913
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 17.09.2020

Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення

№ з/п Дата державної реєстрації змін до статуту Розмір статутного капіталу до зміни розміру статутного капіталу (тис. грн) Сума, на яку зменшується/ збільшується статутний капітал (тис. грн) Розмір статутного капіталу після зменшення/ збільшення (тис. грн) Спосіб зменшення/ збільшення статутного капіталу Кількість голосуючих акцій за результатом зменшення/збільшення статутного капіталу (шт.) Частка голосуючих акцій у загальній кількості акцій за результатом зменшення/збільшення статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 08.09.2020 247592 36948 284540 збільшення шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості 277600 100
Зміст інформації:
- дата отримання емітентом інформації про кількість голосуючих акцій від Центрального депозитарію цінних паперів: 17.09.2020 (вхідний №01-06-05/3570);
- дата державної реєстрації змін до статуту, пов’язаних зі зменшенням/збільшенням статутного капіталу: 08.09.2020;
- дата прийняття рішення про зменшення/збільшення статутного капіталу та назва уповноваженого органу емітента, що його прийняв, а також причини, які обумовили прийняття такого рішення, спосіб зменшення/збільшення статутного капіталу: рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про емісію акцій ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (без здійснення публічної пропозиції, із зазначенням учасників розміщення) прийняте позачерговими Загальними зборами акціонерів ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 19.03.2020 (протокол №2020031902), збільшення статутного капіталу здійснювалось з метою забезпечення діяльності ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", згідно із затвердженою Стратегією розвитку ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" на 2020-2022 роки, у порядку дії статті 3 Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків", шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості;
- відомості про розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про його зменшення/збільшення, розмір статутного капіталу після зменшення/збільшення: 247591825,00 грн. та 284540000,00 грн. відповідно;
- сума, на яку зменшився/збільшився статутний капітал, та частка (у відсотках), на яку зменшився/збільшився статутний капітал: 36948175,00 грн. та 14,923019% відповідно;
- кількість голосуючих акцій та їх частка у загальній кількості акцій (у відсотках) станом на дату отримання емітентом інформації про кількість голосуючих акцій від Центрального депозитарію цінних паперів: 277600 шт. та 100% відповідно.