Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 21677333
Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "ПроКредит Банк"
Дата, на яку складено інформацію: 06.10.2020

Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення

№ з/п Дата державної реєстрації змін до статуту Розмір статутного капіталу до зміни розміру статутного капіталу (тис. грн) Сума, на яку зменшується/ збільшується статутний капітал (тис. грн) Розмір статутного капіталу після зменшення/ збільшення (тис. грн) Спосіб зменшення/ збільшення статутного капіталу Кількість голосуючих акцій за результатом зменшення/збільшення статутного капіталу (шт.) Частка голосуючих акцій у загальній кількості акцій за результатом зменшення/збільшення статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 02.07.2020 1424222 147756 1571978 Збiльшення статутного капiталу шляхом розмiщення додаткових простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi. 3147392 95.46
Зміст інформації:
АТ "ПроКредит Банк" повiдомляє про проведене збiльшення статутного капiталу банку за рахунок залучення додаткових внескiв шляхом розмiщення додаткових простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi, у вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.08.2019. За результатами проведеного розмiщення додаткових акцiй, статутний капiтал АТ "ПроКредит Банк" було збiльшено на 309898 простих iменних акцiй та досягнуто розмiру капiталу у 1 571 978 тис. грн., подiленого на 3147392 голосуючi акцiї (95,46% від загальної кількості акцій у статутному капіталі банку) та 149611 акцiй без права голосу. Державна реєстрацiя змiн до статуту банку проведена 02.07.2020, нова редакцiя статуту АТ "ПроКредит Банк" перебуває у вiдкритому доступi у вiдповiдному роздiлi власної сторiнки емiтента за посиланням: https://www.procreditbank.com.ua/about/korporativnoe-upravlenie/registratsionnyie-dokumentyi/.