Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 21133352
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 08.10.2020

Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення

№ з/п Дата державної реєстрації змін до статуту Розмір статутного капіталу до зміни розміру статутного капіталу (тис. грн) Сума, на яку зменшується/ збільшується статутний капітал (тис. грн) Розмір статутного капіталу після зменшення/ збільшення (тис. грн) Спосіб зменшення/ збільшення статутного капіталу Кількість голосуючих акцій за результатом зменшення/збільшення статутного капіталу (шт.) Частка голосуючих акцій у загальній кількості акцій за результатом зменшення/збільшення статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 21.09.2020 3402671.97 300000 3702671.97 шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості кожна без здійснення публічної пропозиції акцій за рахунок додаткових внесків 370267197 100
Зміст інформації:
Дата отримання емітентом інформації про кількість голосуючих акцій від Центрального депозитарію цінних паперів: 08.10.2020; Дата державної реєстрації змін до статуту, пов’язаних зі зменшенням/збільшенням статутного капіталу: 21.09.2020; Дата прийняття рішення про зменшення/збільшення статутного капіталу: 04.09.2020 ; Назва уповноваженого органу емітента, що його прийняв:загальні збори акціонерів (рішення єдиного акціонера) ; Причини, які обумовили прийняття такого рішення:дотримання нормативів НБУ ; Спосіб зменшення/збільшення статутного капіталу: шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості кожна без здійснення публічної пропозиції акцій за рахунок додаткових внесків; Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про його зменшення/збільшення: 3402671,97 тис. грн; Розмір статутного капіталу після зменшення/збільшення: 3702671,97 тис. грн; Сума, на яку зменшився/збільшився статутний капітал: 300000 тис. грн; Частка (у відсотках), на яку зменшився/збільшився статутний капітал: 8,8166%; Кількість голосуючих акцій станом на дату отримання емітентом інформації про кількість голосуючих акцій від Центрального депозитарію цінних паперів: 370267197 шт.; Їх частка у загальній кількості акцій (у відсотках) станом на дату отримання емітентом інформації про кількість голосуючих акцій від Центрального депозитарію цінних паперів: 100 %.