Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 14282829
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 19.10.2020

Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення

№ з/п Дата державної реєстрації змін до статуту Розмір статутного капіталу до зміни розміру статутного капіталу (тис. грн) Сума, на яку зменшується/ збільшується статутний капітал (тис. грн) Розмір статутного капіталу після зменшення/ збільшення (тис. грн) Спосіб зменшення/ збільшення статутного капіталу Кількість голосуючих акцій за результатом зменшення/збільшення статутного капіталу (шт.) Частка голосуючих акцій у загальній кількості акцій за результатом зменшення/збільшення статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 23.06.2020 3294492 1486103 4780595 збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку за 2018 та 2019 роки. 14323880 100
Зміст інформації:
Дата отримання емітентом інформації про кількість голосуючих акцій від Центрального депозитарію цінних паперів: 19.10.2020 р.; Дата державної реєстрації змін до Статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу: 23.06.2020 р.; Дата прийняття рішення про збільшення статного капіталу: 28.04.2020 р.; Назва уповноваженого органу емітента, що його прийняв: річні Загальні збори акціонерів АТ "ПУМБ" (надалі за текстом - "Банк"); Причини, які обумовили збільшення статутного капіталу: з метою оптимізації структури регулятивного капіталу Банку, яка позитивно вплинула на показник достатності основного капіталу Н3; Спосіб збільшення статутного капіталу: збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку за 2018 та 2019 роки; Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про його збільшення: 3 294 492 400,00 грн. (три мільярди двісті дев'яносто чотири мільйони чотириста дев'яносто дві тисячі чотириста гривень 00 копійок); Розмір статутного капіталу після його збільшення: 4 780 594 950,00 гривень (Чотири мільярди сімсот вісімдесят мільйонів п'ятсот дев'яносто чотири тисячі дев'ятсот п'ятдесят гривень 00 копійок); Сума, на яку збільшився статутний капітал: на 1 486 102 550,00 гривень (Один мільярд чотириста вісімдесят шість мільйонів сто дві тисячі п'ятсот п'ятдесят гривень 00 копійок); Частка (у відсотках), на яку збільшився статутний капітал: 45,11%; Кількість голосуючих акцій та їх частка у загальній кількості акцій (у відсотках) станом на дату отримання емітентом інформації про кількість голосуючих акцій від Центрального депозитарію цінних паперів: 14 323 880 (Чотирнадцять мільйонів триста двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) штук простих іменних акцій, що становить 100% Статутного капіталу Банку.