Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 13857564
Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "IНДУСТРIАЛБАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 11.01.2021

Відомості про факти включення/виключення цінних паперів до біржового реєстру фондової біржі

№ з/п Дія (включення/ виключення до/з біржового реєстру ) Найменування фондової біржі Дата дії Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія Загальна номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках) Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, щодо яких вчинена дія
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 виключення з біржового реєстру ПАТ "Фондова біржа ПФТС" 11.01.2021 Акція проста 856565811.5 260354350 100 22.12.2017 116/1/2017 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Акція проста бездокументарна іменна UA4000050223
Зміст інформації:
Дата, коли емітенту стало відомо про виключення цінних паперів з біржового реєстру фондової біржі: 11.01.2021 ПАТ "Фондова біржа ПФТС" прийнято рішення (№210111/00001 від 11.01.2021р.) про переведення (виключення з біржевого реєстру) акцій АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" (100% випуску) з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу до списку позалістингових цінних паперів. Підставою є пункт 5.26.3 Правил ПАТ "Фондова біржа ПФТС", а саме невідповідності вимогам правил Біржі, що визначають умови перебування у біржовому списку. Рішення набуває чинності з 12.01.2021р. Акції АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" прості іменні бездокументаркої форми існування Загальна номінальна вартість акцій АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", щодо яких вчинена дія - 856 565 811,50 грн. Загальна кількість акцій АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", щодо яких вчинена дія - 260 354 350 шт. Кожна акція АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" номінальною вартістю - 3,29 грн. Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках) -100% Випуск акцій АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" зареєстровано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 22.12.2017р., №116/1/2017 Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, щодо яких вчинена дія - UA40000050223 Дата з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій біржі - з 12.01.2021р. Причина виключення - 5.26.3 Правил ПАТ "Фондова біржа ПФТС"