Регулярна інформація за 3 квартал 2020 року
Назва: Акцiонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
ЄДРПОУ: 14360920
Дата останнього дня звітного періоду: 30.09.2020

Проміжний звіт керівництва


Управлiння ризиками спрямоване на захист Банку вiд усiх видiв ризикiв, шляхом їх ефективного управлiння, а також на найбiльш ефективне розмiщення ресурсiв i точне планування потреб у них. Банк постiйно вдосконалює методики управлiння ризиками, а саме: кредитним ризиком, ринковим, лiквiдностi, операцiйним, та iншими ризиками, на якi наражається Банк.
Банк на щоквартальнiй основi здiйснює стрес тестування фiнансових та операцiйних ризикiв з метою оцiнки потенцiйних збиткiв в кризових ситуацiях, визначення достатностi капiталу та розробки системи реагування. Департамент управлiння ризиками звiтує щодо результатiв стрес-тестування на засiданнях Правлiння та Наглядової Ради Банку. Проведення стрес-тестування визначено вiдповiдними документами Банку, а саме: полiтиками та процедурами.
Основнi категорiї ризику, що властивi бiзнесу Банку - це кредитний ризик, ризик лiквiдностi, ринковий ризик, процентний ризик банкiвської книги, операцiйний ризик, i комплаєнс-ризик. Полiтика Банку в областi управлiння ризиками дозволяє виявляти та аналiзувати перерахованi вище типи ризикiв, встановлювати прийнятнi лiмiти i проводити вiдповiдний монiторинг на постiйнiй основi, спираючись на передовi адмiнiстративнi та iнформацiйнi системи.
Кредитний ризик - це ймовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат або недоотримання запланованих доходiв унаслiдок невиконання боржником/контрагентом узятих на себе зобов'язань вiдповiдно до умов договору. Кредитний ризик мiститься у всiх видах дiяльностi, де результат залежить вiд дiяльностi пiдрядника, емiтента або позичальника. Це вiдбувається кожного разу, коли Банк сплачує кошти, бере на себе зобов'язання щодо їх подання, iнвестує кошти або iншим чином ризикує ними вiдповiдно до умов реальних або умовних угод, незалежно вiд того, чи є операцiя балансовою, чи позабалансовою.
Ризик лiквiдностi - ризик неможливостi виконання Банком своїх платiжних зобов'язань через нездатнiсть отримати кошти на ринку (ризик лiквiдностi фiнансування) або лiквiдувати свої активи (ризик лiквiдностi ринку).
Ринковий ризик може бути визначений як ризик втрат за балансовими й позабалансовими позицiями, що виникають внаслiдок несприятливих змiн ринкових цiн. З точки зору регулювання, ринковий ризик виникає з усiх позицiй, включених до торгової книги банкiв, а також з позицiй товарного та валютного ризику в усьому балансi.
Процентний ризик банкiвської книги стосується поточного або передбачуваного ризику для капiталу й доходiв Банку, що виникає внаслiдок несприятливих змiн процентних ставок, якi впливають на позицiю банкiвської книги. При змiнi процентних ставок змiнюються поточна вартiсть i термiни майбутнiх грошових потокiв. Це, у свою чергу, змiнює базову вартiсть активiв, зобов'язань та позабалансових статей Банку, а отже, i його економiчну цiннiсть. Змiни процентних ставок також впливають на доходи Банку, змiнюючи чутливi до процентних ставок доходи й витрати, що впливає на чистий процентний дохiд (NII).
Операцiйний ризик визначається як ризик втрат, що виникає внаслiдок неспроможностi виконання процедур, неправильних дiй персоналу або внутрiшнiх систем або вiд зовнiшнiх подiй. Операцiйний ризик також включає правовий ризик, ризик IКТ, але не стратегiчний i репутацiйний.
Комплаєнс-ризик - iмовiрнiсть виникнення збиткiв/санкцiй, додаткових втрат або недоотримання запланованих доходiв або втрати репутацiї внаслiдок невиконання Банком вимог законодавства, нормативно-правових актiв, ринкових стандартiв, правил добросовiсної конкуренцiї, правил корпоративної етики, виникнення конфлiкту iнтересiв, а також внутрiшньобанкiвських документiв Банку.
Комплаєнс-ризик, що стосується санкцiй та фiнансових втрат, вiдносять до операцiйного ризику, а той, що завдає шкоди репутацiї - до ризику репутацiї.
Банк також визнає iншi види ризику, якi присутнi в дiяльностi Банку, але не є суттєвими i основними: стратегiчний ризик, ризик репутацiї.
Стратегiчний ризик - це ймовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат або недоотримання запланованих доходiв унаслiдок неправильних управлiнських рiшень та неадекватного реагування на змiни в бiзнес-середовищi.
Ризик репутацiї - це iснуючий або потенцiйний ризик для доходiв i власного капiталу, на який наражається Банк внаслiдок несприятливого сприйняття iдентичностi фiнансової установи клiєнтами, пiдрядниками, акцiонерами (зацiкавленими особами) або контролюючими органами.