Регулярна інформація за 3 квартал 2019 року
Назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"
ЄДРПОУ: 34410930
Дата останнього дня звітного періоду: 30.09.2019

Інформація про облігації емітента


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01.02.2018 01.02.2018 НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 1 1000 50000 1 50000000 21 щоквартально 2090217.92 10.02.2021
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на територiї України. Мета емiсiї облiгацiй: Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному обсязi (100%) планується спрямувати на купiвлю уживаних автомобiлiв з метою подальшого продажу або передачi у фiнансовий лiзинг на пiдставi договорiв купiвлi-продажу чи договорiв фiнансового лiзингу з фiзичними та юридичними особами. Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: Погашення облiгацiй i виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв Товариства, отриманих вiд фiнансово-господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов'язкових платежiв. Зобов'язання емiтента щодо невикористання коштiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй, для покриття збиткiв пiдприємства: Товариство зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу Товариства, а також для покриття збиткiв вiд фiнансово - господарської дiяльностi. Власникам облiгацiй надаються наступнi права: - купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв; - отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; - отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; - подавати облiгацiї до викупу вiдповiдно умов емiсiї; - здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi Емiтентом. Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй дозволяється з дня наступного за реєстрацiєю Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв. Дата початку та закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй серiї А: з 15.02.2018р. по 15.05.2018р. включно. Укладення договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй буде здiйснюватись Товариством самостiйно (без залучення андеррайтера) за мiсцезнаходженням фондової бiржi ПАТ "Фондова бiржа ПФТС": Україна 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, 6 поверх. У разi, якщо на запланований обсяг облiгацiй достроково укладенi договори з першими власниками та за умови їх повної оплати, можливе дострокове закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй за рiшенням Директора. У разi укладання договорiв з першими власниками та оплати 100% вартостi облiгацiй до закiнчення строку укладання договорiв з першими власниками вiдповiдної серiї облiгацiй, зазначеного в проспектi емiсiї та рiшеннi про розмiщення облiгацiй, Директор приймає рiшення про: - дострокове закiнчення укладання договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй; - затвердження результатiв укладання договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй; - затвердження результатiв розмiщення облiгацiй; - затвердження звiту про результати розмiщення облiгацiй. Заяви на придбання облiгацiй подаються учасниками розмiщення до фондової бiржi ПАТ "Фондова бiржа "ПФТС" згiдно правил фондової бiржi в межах строкiв укладання договорiв з першими власниками облiгацiй. Договори купiвлi-продажу облiгацiй укладаються за мiсцезнаходженням фондової бiржi ПАТ "Фондова бiржа ПФТС": Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, 6 поверх. У разi, якщо на запланований обсяг облiгацiй достроково укладенi договори з першими власниками та за умови їх повної оплати, можливе дострокове закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй за рiшенням Директора. У разi укладання договорiв з першими власниками та оплати 100% вартостi облiгацiй до закiнчення строку укладання договорiв з першими власниками вiдповiдної серiї облiгацiй, зазначеного в проспектi емiсiї та рiшеннi про розмiщення облiгацiй, Директор приймає рiшення про: - дострокове закiнчення укладання договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй; - затвердження результатiв укладання договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй; - затвердження результатiв розмiщення облiгацiй; - затвердження звiту про результати розмiщення облiгацiй. Порядок подання заяв на придбання облiгацiй: Заяви на придбання облiгацiй подаються учасниками розмiщення до фондової бiржi ПАТ "Фондова бiржа "ПФТС" згiдно правил фондової бiржi в межах строкiв укладання договорiв з першими власниками облiгацiй. Порядок укладання договорiв купiвлiпродажу облiгацiй: Договори купiвлi-продажу облiгацiй укладаються за мiсцезнаходженням фондової бiржi ПАТ "Фондова бiржа ПФТС": Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, 6 поверх. Строк та порядок оплати облiгацiй, зокрема: 1) запланована цiна продажу облiгацiй пiд час розмiщення: Запланована цiна продажу облiгацiй серiй А складає 100% вiд номiнальної вартостi облiгацiй. Цiна продажу облiгацiй пiд час укладання договорiв з першими власниками визначається з урахуванням попиту та ринкових умов, але не може бути меншою номiнальної вартостi облiгацiй. 2) валюта, у якiй здiйснюється оплата облiгацiй: Оплата облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй валютi України - гривнi. 3) найменування i реквiзити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облiгацiї: р/р № 26001764542001 АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500, Код ЄДРПОУ 34410930. Розрахунки за облiгацiї будуть здiйснюватися без дотримання принципу "поставка проти оплати". Одержувач коштiв - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС". 4) строк оплати облiгацiй: Облiгацiї оплачуються iнвесторами виключно грошовими коштами у розмiрах та в термiни, передбаченi договорами купiвлi-продажу облiгацiй, але не пiзнiше дня, що передує дню затвердження результатiв укладання договорiв з першими власниками та результатiв розмiщення облiгацiй Директором. Строк та порядок повернення внескiв, внесених в оплату за облiгацiї, у разi визнання емiсiї облiгацiй недiйсною: Директор повертає внески, унесенi в оплату за облiгацiї, шляхом їх перерахування власникам облiгацiй в безготiвковiй формi протягом 30 (тридцяти) календарних днiв з дати визнання емiсiї облiгацiй недiйсною. У разi незатвердження Уповноваженим органом Товариства - Директором у встановленi законом строки результатiв укладання договорiв з першими власниками облiгацiй у процесi публiчного розмiщення облiгацiй, Директор повертає внески, унесенi в оплату за облiгацiї, шляхом їх перерахування власникам облiгацiй в безготiвковiй формi протягом 30 (тридцяти) календарних днiв з дня закiнчення строку для затвердження результатiв укладання договорiв з першими власниками облiгацiй у процесi публiчного розмiщення. Умови та дата закiнчення обiгу облiгацiй. Облiгацiї серiї А обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй (далi - "Власники") можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа. Термiн обiгу облiгацiй - з дня наступного за днем реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати розмiщення облiгацiй та отримання свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй, по 02.02.2021 року включно. Випуск облiгацiй вважається таким, що вiдбувся, за умови продажу хоча б однiєї облiгацiї. Для здiйснення операцiй з облiгацiями власник облiгацiй має вiдкрити рахунок у цiнних паперах у обраної ним депозитарної установи. На вторинному ринку облiгацiї продаються за договiрною цiною. Товариство зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами розмiщення. Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i Товариства, Товариство має право здiйснювати викуп облiгацiй на вторинному ринку протягом термiну обiгу облiгацiй за договiрною цiною. Обов'язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй Товариства мають можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй Товариства (в якому зазначенi строки та умови викупу) у вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Цiна викупу облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй - 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також отримують вiдсотковий дохiд за вiдповiдний вiдсотковий перiод, що передував датi початку викупу. Викуп облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно. Строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi їх власниками для викупу. Якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються недiйсними. Повiдомлення має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що пiдтверджує повноваження особи надавати повiдомлення (статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон власника облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання завiрених належних чином повiдомлень здiйснюється особисто за адресою Емiтента, або факсимiльним зв'язком з наступним наданням оригiналiв. Подання повiдомлень може здiйснюватися з використанням засобiв поштової або кур'єрської доставки. Емiтент зобов'язаний викупити у власникiв облiгацiї, якi належним чином надали йому повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй. Викуп здiйснюється таким чином: Власник облiгацiй повинен перерахувати належнi йому облiгацiї на рахунок Емiтента в депозитарiї ПАТ "НДУ" до 12 години дати викупу облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п'яти банкiвських днiв пiсля дати викупу облiгацiй. При здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип "поставка проти платежу". Серiя А Вiдсотковий перiод Дата викупу Дата початку прийому повiдомлень Кiнцева дата прийому повiдомлень 2 18.08.2018 08.08.2018 13.08.2018 4 18.02.2019 08.02.2019 13.02.2019 6 21.08.2019 11.08.2019 16.08.2019 8 21.02.2020 11.02.2020 16.02.2020 10 23.08.2020 13.08.2020 18.08.2020 Вiдсотковий дохiд за облiгацiями на 1-2 вiдсотковий перiод встановлюється в розмiрi 18% рiчних. Вiдсотковi ставки на кожен з 3-4,5-6,7-8,9-10,11-12 вiдсоткових перiодiв визначається Директором Товариства виходячи з ринкової кон'юнктури не пiзнiше нiж за 13 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями не може бути встановленою менше 18% рiчних. Товариство публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, безпосередньо у Емiтента за телефоном: тел.0922174527 або за письмовим запитом надiсланим на адресу Емiтента: 49126, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, пр-кт Працi, 2Т. Вiдповiдь надається Емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi Емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту. Метод обчислення вiдсоткового доходу: Вiдсотковий дохiд по облiгацiям нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365), де: Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями; Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Виплата вiдсоткового доходу здiйснюються в нацiональнiй валютi України - гривнi. Здiйснення Емiтентом виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї забезпечується Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" (надалi - "Центральний депозитарiй") вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї (надалi - Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему. Виплати вiдсоткового доходу здiйснюються шляхом переказу Емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ "Розрахунковий центр обслуговування договорiв на фiнансових ринках" (надалi - "Розрахунковий центр"), для здiйснення певної виплати. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв кореспондентiв для виплати власникам облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У разi вiдсутностi у Реєстрi даних щодо реквiзитiв, по яким повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу, належна сума депонується до особистого звернення власника. На депонованi кошти вiдсотки не нараховуються та не виплачуються. Дати початку i закiнчення погашення облiгацiй: Дата початку погашення облiгацiй: 03.02.2021р. Дата закiнчення погашення облiгацiй: 04.02.2021р. Здiйснення Емiтентом погашення облiгацiй забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю. Погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему. При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй в нацiональнiй валютi України - гривнi. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу Емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в Розрахунковому центрi, для здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження здiйснити переказ грошових коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiївкореспондентiв у яких вiдкрито рахунки власникiв облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У разi вiдсутностi у Реєстрi даних щодо реквiзитiв, по яким повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу, належна сума депонується до особистого звернення власника. На депонованi кошти вiдсотки не нараховуються та не виплачуються. Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий (вихiдний, неробочий) день за законодавством України, вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим (вихiдним, неробочим) днем. Вiдсотки за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються. Емiтент зобов'язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi України (гривнi). При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Якщо Товариство викупить 100% облiгацiй до дати погашення, Товариство має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Директором. Рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй за iнiцiативою Емiтента приймається уповноваженим органом емiтента - Директором. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй має мiстити таку iнформацiю: пiдстави для прийняття рiшення; порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття Емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок її встановлення та розрахунок; дати початку та закiнчення строку, у який облiгацiї мають бути пред'явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй шляхом опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в якому опублiковано проспект емiсiї облiгацiй Емiтента. Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї. Дати початку i закiнчення дострокового погашення облiгацiй встановлюються рiшенням Директора. Строк дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї не може перевищувати одного мiсяця. Облiгацiї повиннi бути пред'явленi власником облiгацiй для дострокового погашення протягом строку дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї, але не пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску облiгацiй. При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за вiдсотковий перiод в межах якого складено реєстр власникiв облiгацiй, на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi при достроковому погашеннi облiгацiй, розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365), де: Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями; Т- кiлькiсть днiв з першого дня вiдсоткового перiоду, у якому прийнято рiшення про дострокове погашення облiгацiй, до дня, що передує датi початку дострокового погашення випуску облiгацiй, включно. Порядок здiйснення дострокового погашення облiгацiй аналогiчний порядку, встановленому для погашення облiгацiй. Дострокове погашення облiгацiй за вимогою власникiв облiгацiй не передбачено. У разi несвоєчасного подання власником облiгацiй для погашення (дострокового погашення) випуску облiгацiй, номiнальна вартiсть облiгацiй, яка пiдлягає переказу власнику, депонується на вiдповiдному рахунку Емiтента. Перерахування грошових коштiв Емiтент здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента, який повинен надати заяву про отримання вiдповiдної суми коштiв. У разi неспроможностi Товариства виплатити власникам облiгацiй вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в проспектi емiсiї облiгацiй, Товариство оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10 (десяти) календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Товариство протягом 10 (десяти) календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення про оголошення дефолту власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20 (двадцять) календарних днiв до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками, зазначеними в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiковогореєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на дату оголошення дефолту. Подальшi дiї Товариства здiйснюються вiдповiдно до вимог Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом". Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi облiгацiй та вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв Емiтента, у порядку, строки та у черговостi, визначенi Законом України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" та Цивiльним кодексом України. Iнформацiя щодо лiстингу/делiстингу цiнних паперiв: облiгацiї обертаються позабiржою.