Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32000881
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСЕРВІС-ЦЕНТР"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
28.10.2014 165\2\04 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000148597 відсоткові 0.25 144000000 Бездокументарні іменні 36000000 14 10.11.2014-10.12.2014 0 10.11.2014
Опис
Мета випуску : фінансування будівнцтва нежитлови та житлових приміщень. Облігації перед погашення були викуплені емітенто, але 2694492 шт. були не погашені у зв'язку не пред'явленням емітенту.
15.02.2005 33|2|05 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000148605 відсоткові 0.35 120000000 Бездокументарні іменні 42000000 16 01/03/2015 - 31/03/2015 0 01.03.2015
Опис
Перед датою погашення облігації були викуплені емітентом, але у зв'язку із непред'явлення до поашення інвесторами частини випуску випуск не був погашений.