Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 34619544
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВЕОН ПЛЮС"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
04.08.2014 117/2/2014 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000186035 дисконтні 1000 424200 Не визначено 424200000 0 0 10.02.2023
Опис
Рiшення про публiчне розмiщення облiгацiй серiї А ТОВ <ВЕОН ПЛЮС> було прийнято <05> червня 2014 року Загальними зборами учасникiв ТОВ <ВЕОН ПЛЮС> та оформлено Протоколом Загальних зборiв учасникiв ТОВ <ВЕОН ПЛЮС> №4 вiд <05> червня 2014 року. Облiгацiї випускаються з метою залучення коштiв фiзичних та юридичних осiб, якi в повному обсязi будуть спрямованi на фiнансування готельного бiзнесу. Облiгацiї серiї А вiльно обертаються на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Власниками облiгацiй серiї А можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску №117/2/2014 вiд 04 серпня 2014 року, видано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.