Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00282406
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод залізобетонних шпал"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції


№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Шпала СБ3-0 36,9 тис. м.куб. 253052.7 61.2 37,3 тис. м.куб. 255789.9 62.3
2 Бруси стрiлочних переводiв 6,0 тис. м. куб. 31542.9 7.6 5,4 тис. м.куб. 28968.5 7.1
3 Шпала Ш 1-3 14,6 тис. м. куб. 79052 19.1 13,4 тис. м. куб. 73197.2 17.8

_______________

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.