Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32250695
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУД.ТРАНС"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БАРРІСТЕР АГЕНС ГРУП"
Організаційно-правова форма Значення відсутнє в довіднику 435
Ідентифікаційний код юридичної особи 31992339
Місцезнаходження 03151, м. Київ, вул.Смілянська, буд.8, кв.104
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2935
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон +38 067 978 61 92
Факс +38 067 978 61 92
Вид діяльності Аудитор
Опис Послуги аудитора з перевірки звіту керівництва

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КОМЕКС-ФIНАНС"
Організаційно-правова форма Значення відсутнє в довіднику 240
Ідентифікаційний код юридичної особи 24381627
Місцезнаходження 03150, м. Київ, Червоноармiйська, 65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АЕ 263371
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013
Міжміський код та телефон (044) 289-10-70
Факс (044) 289-34-78
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Послуги щодо відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних цінних паперів здійснюються відповідно Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам № 20 від 10 серпня 2010 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма Значення відсутнє в довіднику 112
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 04071, м.Київ, вул.Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00, 591-04-40
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Опис Зберiгання i обслуговування обiгу цiнних паперах на рахунках у цiнних паперах та операцiй емiтента щодо випущення ним цiнних паперiв вiдповiдно до Договору на обслуговування емiсiї цiнних паперiв №Е 1176 вiд 19.08.2010р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма Значення відсутнє в довіднику 425
Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262
Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019
Міжміський код та телефон (044) 287-56-70
Факс (044) 287-56-73
Вид діяльності Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис Подання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма Значення відсутнє в довіднику 425
Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262
Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019
Міжміський код та телефон (044) 287-56-70
Факс (044) 287-56-73
Вид діяльності Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис Оприлюднення регульованої інформації