Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 19247460
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ РЕНТ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма Значення відсутнє в довіднику 230
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 04107, м. Київ, Тропініна, буд. 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серія А № 35
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Міністерство юстиції України центральний засвідчувальний орган
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.08.2015
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
Факс (044) 482-52-07
Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис Надання послуг електронного цифрового підпису акредитованим центром сертифікації ключів ПАТ «Національний депозитарій України». Також між Товариством та ПАТ "НДУ" укладений Договір про обслуговування емісії/випусків вiд 28.01.2014 № ОВ-3347.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОТАЛ АУДИТ"
Організаційно-правова форма Значення відсутнє в довіднику 240
Ідентифікаційний код юридичної особи 40960805
Місцезнаходження 01103, м. Київ, Крутий Узвіз, буд. 6/2, /літера А/
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 4688
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.12.2016
Міжміський код та телефон (099) 605-89-61
Факс (044) 564-07-42
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис ТОВ "ТОТАЛ АУДИТ" проводить аудит ПрАТ "Реноме Рент" згідно договору про надання аудиторських послуг №17-16 від 27.12.2017 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
Організаційно-правова форма Значення відсутнє в довіднику 425
Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262
Місцезнаходження 03150, м. Київ, Антоновича, буд. 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності DR/00001/AРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019
Міжміський код та телефон (044) 498-38-15
Факс (044) 586-43-94
Вид діяльності Діяльність з надання інформаційних послуг на дондовому ринку
Опис Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» надає емітенту інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
Організаційно-правова форма Значення відсутнє в довіднику 425
Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262
Місцезнаходження 03150, м. Київ, Антоновича, буд. 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019
Міжміський код та телефон (044) 498-38-15
Факс (044) 586-43-94
Вид діяльності Діяльність з надання інформаційних послуг на дондовому ринку
Опис Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» надає емітенту інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»
Організаційно-правова форма Значення відсутнє в довіднику 230
Ідентифікаційний код юридичної особи 26519933
Місцезнаходження 01103, м. Київ, Підвисоцького, 7
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серія АЕ № 286715
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.11.2013
Міжміський код та телефон (044) 206-33-88
Факс (044) 206-33-88
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис Між ПрАТ "Реноме Рент" та АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" укладений депозитарний договір №1611101-Д/Ю від 16.11.2010 року