Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05405581
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрреєстр-Харків"
Організаційно-правова форма Значення відсутнє в довіднику 240
Ідентифікаційний код юридичної особи 35701718
Місцезнаходження 61072, м. Харкiв, вул. Тобольська, 42
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 286602
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
Міжміський код та телефон 057- 728-03-05
Факс 057-728-03-04
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис Виконання функцій депозитарної установи, згідно положення про депозитарну діяльність депозитарної установи. Обслуговування рахунків в цінних паперах депонентів емітента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма Значення відсутнє в довіднику 425
Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262
Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019
Міжміський код та телефон (044) 287-56-70
Факс (044) 287-56-73
Вид діяльності Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис Подання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма Значення відсутнє в довіднику 112
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 04107, м.Київ, вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Рішення № 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00
Факс (044) 591-04-00
Вид діяльності Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.