Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32000881
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСЕРВІС-ЦЕНТР"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи д/н
Місцезнаходження 04107, Київ, Тропинина, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.1900
Міжміський код та телефон 044 5910404
Факс 044 5910404
Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис Вид послуг, які надає особа: веде рахунок емітента в цінних паперів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публічне акціонерне товариство Акціонерного товариство "Укргазбанк"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 23697280
Місцезнаходження 01030, Київ, Богдана Хмеоьницького, 16-22
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263236
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.08.2013
Міжміський код та телефон 044 5941162
Факс 044 5941162
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис Вид послуг, які надає особа: обслуговуваннч рахунку в цінних паперах .

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "М.Р.Аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 37569947
Місцезнаходження 04071, Київ, Нижній Вал,13/15
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4429
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.1900
Міжміський код та телефон 0442303542
Факс 0442303542
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Вид послуг, які надає особа: аудиторські послуги.