Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00913485
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГЕНТСТВО ЦІННИХ ПАПЕРІВ "КРЕДО-ІНВЕСТ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 22123772
Місцезнаходження 69063, м.Запорiжжя, вул.Сергія Серікова/проспект Соборний, 13/13
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263159
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.06.2013
Міжміський код та телефон 0612134909
Факс 0612134909
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис ЗЛіцензія серії АЕ № 263159 від 20.06.2013р. на провадження професійної депозитарної діяльності - депозитарної діяльності депозитарної установи діє з 12.10.2013р. Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарної установи.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарію. Не заповнюються пункти щодо номеру ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності, назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ та дата видачі ліцензії або іншого документа, оскільки депозитарна діяльність Центрального депозитарію, що здійнсює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" не є ліцензійною.