Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 22684950
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФЛАС"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 04107, м.Київ, вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Рішення № 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00
Факс (044) 591-04-00
Вид діяльності Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАБАНК"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 09804119
Місцезнаходження 61002, м. Харків, вул. Алчевських, буд 30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263494
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (057) 760-20-87
Факс (057) 714-06-65
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть (депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи)
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Незалежний аудитор ФО-П Шабанов Юрій Володимрович
Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код юридичної особи 2083200990
Місцезнаходження д/н, м. Харків, вул. Ак. Проскури, буд. 5-В, кв. 57
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 4785
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.06.2001
Міжміський код та телефон 050-403-71-89
Факс д/н
Вид діяльності Аудиторська діяльність
Опис д/н