Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30263079
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIСIБI-РАДIОЗАВОД"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА "МIЖРЕГIОНЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи 21263695
Місцезнаходження 61045, м. Харкiв, вул. Клочкiвська, 192, корп А, офiс 315
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0454
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 38057566508
Факс
Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
Опис Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 0454 видане Рiшенням Аудиторської палати України за № 98 вiд 26 сiчня 2001 року дiйсне до 24 грудня 2020 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
Факс 5910404
Вид діяльності дiяльнiсть центрального депозитарiя
Опис Центральний депозитарiй керується у своїй дiяльностi Правилами та Регламентом.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262
Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, офiс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019
Міжміський код та телефон (044) 4983816
Факс 4983816
Вид діяльності уповноважена особа з розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Опис АРIФРУ в якостi провайдера iнформацiйних послуг на фондовому ринку. Агентство надає клiєнтам допомогу в якiснiй та комплекснiй органiзацiї процесу розкриття iнформацiї, а також здiйснює юридичний супровiд процесiв, пов'язаних з розкриттям. Агентство здiйснює органiзацiйне, технiчне та ресурсне забезпечення реалiзацiї повноважень Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку